Σάββατο
30 Μαΐου 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3540RSS FEED
Η ομιλία – πρόσκληση του Μακαρίου προς τους Τούρκους ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 19 Ιουλίου 1974
02/10/2010
Με αφορμή το θέμα που δημιουργήθηκε πρόσφατα εξαιτίας των δηλώσεων του Προέδρου Χριστόφια για το «δίδυμο έγκλημα» στην Κύπρο, αξίζει να διαβάσουμε το κείμενο που ακολουθεί και περιλαμβάνεται στο βιβλίο του δημοσιογράφου Στέφανου Αναγνώστου, «Φάκελος Κύπρος, Η Τριλογία της Προδοσίας»

 ‘’Επιθυμώ κατ’ αρχήν να εκφράσω τας θερμοτέρας ευχαριστίας μου προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δια το ζωηρόν ενδιαφέρον το οποίον έχουν επιδείξει δια την κρίσιμον κατάστασιν, η οποία εδημιουργήθη εις την Κύπρον μετά το πραξικόπημα το οποίον οργανώθη υπό του στρατιωτικού καθεστώτος της Ελλάδος και επραγματοποιήθη υπό των αξιωματικών των υπηρετούντων ως και διοικούντων την Εθνικήν Φρουράν. Είμαι ιδιαιτέρως ευγνώμων διότι το Συμβούλιον Ασφαλείας είχε συμφωνήσει να αναβάλη την συνεδρίαν του μέχρι της εδώ αφίξεώς μου δια να ομιλήσω προς αυτό επί των προσφάτων δραματικών γεγονότων εις Κύπρον.

Ό,τι συμβαίνει εις Κύπρον από της παρελθούσης Δευτέρας αποτελεί μία πραγματικήν τραγωδίαν. Το στρατιωτικόν καθεστώς της Ελλάδος έχει κραυγαλέως παραβιάσει την ανεξαρτησίαν της Κύπρου. Χωρίς ίχνος σεβασμού προς τα δημοκρατικά δικαιώματα του Κυπριακού Λαού, χωρίς ίχνος σεβασμού προς την ανεξαρτησίαν και την κυριαρχίαν της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελληνική χούντα έχει επικτείνει την δικτατορίαν της εις Κύπρον. Είναι βεβαίως γεγονός, ότι από τινός χρόνου ο σκοπός των καθίστατο φανερός. Ο Κυπριακός Λαός είχεν επί μακρόν αίσθημα ότι η ελληνική χούντα ωργάνωνε το πραξικόπημα και αυτό το αίσθημα κατέστη εντονώτερον κατά την διάρκειαν των τελευταίων εβδομάδων, ότε η τρομοκρατική οργάνωσις ΕΟΚΑ Β’ κατευθυνομένη εξ Αθηνών, επανήρχισεν τας βιαιοπραγίας.   
             
Εγνώριζον από μακρού χρόνου, ότι η παράνομος οργάνωσις είχε τας ρίζας και ετροφοδορείτο εξ Αθηνών. Ημην ενήμερος, ότι Ελληνες αξιωματικοί οι οποίοι επανδώνουν και διοικούν την Εθνική Φρουράν εστρατολόγουν μέλη δια την οργάνωσιν και υπεστήριζον αυτήν κατά διαφόρους τρόπους μέχρι σημείου να φθάση η οργάνωσις μέχρι των αποθηκών οπλισμού της Εθνικής Φρουράς.

Εις τα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς, οι Ελληνες αξιωματικοί διεξήγαγον ανοικτήν προπαγάνδαν υπέρ αυτής της παρανόμου οργανώσεως και μετέτρεψαν την Εθνικήν Φρουράν από όργανον του κράτους εις μέσον ανατρεπτικόν. Οσάκις, κατά καιρούς, παρηπονούμην προς τας Αθήνας περί της αναρμόστου διαγωγής των Ελλήνων Αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς, η απάντησις ήτο ότι, αν είχον συγκεκριμένας αποδείξεις όσοι θα ευρίσκοντο ένοχοι θα ανακαλούντο.


Εξ όλης της στάσεώς των, εσχημάτισα την αλάνθαστον εντύπωσιν, ότι η συνήθης απάντησις των ήτο μία προσποίησις αθωότητος. Προ ολίγων ημερών στοιχεία περιήλθον εις χείρας της Κυπριακής Αστυνομίας αποδεικνύονται σαφώς, ότι η ΕΟΚΑ Β’ ήτο εν εξάρτημα του καθεστώτος των Αθηνών. Χρηματικά ποσά διετίθεντο εξ Αθηνών δια την συντήρησιν της οργανώσεως ταύτης και εδίδοντο ωσαύτως εις αυτήν λεπτομερείς οδηγίαι αναφορικώς με τας ενεργείας της. Τότε έκρινα αναγκαίον να απευθύνω μίαν επιστολήν προς τον Πρόεδρον του Ελληνικού καθεστώτος Στρατηγόν Γκιζίκην, ζητών παρ’ αυτού να δώση διαταγάς δια την κατάπαυσιν της βίας και αιματοχυσίας υπό της ΕΟΚΑ Β’ και την διάλυσιν αυτής. Παρεκάλεσα ωσαύτως τούτον να ανακαλέση τους υπηρετούντας εις την Εθνικήν Φρουράν Ελληνας αξιωματικούς, προσθέτων ότι σκοπός μου ήτο η μείωσις της αριθμητικής δυνάμεως ταύτης και η μετατροπή της εις όργανον του Κυπριακού Κράτους. Ανέμενον απάντησιν. Είχον την εντύπωσιν ότι το καθεστώς των Αθηνών δεν ηυνόει την μείωσιν της Δυνάμεως ταύτης και πολύ ολιγώτερον την αποχώρησιν των Ελλήνων Αξιωματικών.

Ο Έλλην πρέσβυς εν Κύπρω με επεσκέφθη, εντολή της Κυβερνήσεώς του, δια να μου εξηγήση, ότι η μείωσις εις την αριθμητικήν δύναμιν της Εθνικής Φρουράς ή η αποχώρησις των Ελλήνων Αξιωματικών θα εξησθένη την άμυναν της Κύπρου εν περιπτώσει κινδύνου εκ Τουρκίας. Τούτο αποτέλει ισχυρισμόν, ο οποίος, ακόμη και αν ενεφανίζετο ως λογικός, δεν ήτο πειστικός, καθ’ ότι εγνώριζον ότι, όπισθεν του ισχυρισμού τούτου εκρύπτοντο άλλα συμφέροντα. Απήντησα ότι όπως εξελίχθησαν τα πράγματα, θεωρώ τον κίνδυνον εκ της Τουρκίας μικρότερον παρά τον κίνδυνο εκ μέρους των. Και απεδείχθη, ότι οι φόβοι μου εδικαιώθησαν.

Το Σάββατον 13 Ιουλίου συνεκροτήθη εις Αθήνας υπό την προεδρίαν του Στρατηγού Γκιζίκη συνδιάσκεψις, η οποία διήρκεσεν επί πολλάς ώρας. Εις ταύτην παρέστησαν ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Πρέσβυς της Ελλάδος εν Κύπρω, ο Διοικητής της Εθνικής Φρουράς και άλλοι επίσημοι, δια να συζητήσουν το περιεχόμενον της επιστολής μου. Ως εδηλώθη εις σχετικόν ανακοινωθέν, εκδοθέν κατά το τέλος της συσκέψεως, η σύσκεψις θα επανελαμβάνετο την Δευτέραν 15ην Ιουλίου. Η αναφορά και το ανακοινωθέν εις δευτέραν σύσκεψιν ήτο απατηλή. Διότι, ενώ την Δευτέραν ανέμενον απάντησιν εις την επιστολήν μου, η απάντησις ήλθεν και αύτη ήτο το πραξικόπημα. Κατά την ημέραν εκείνην, επέστρεφον από την θερινήν μου κατοικίαν εις Τροόδος όπου διήλθον το ‘’γουήκ έντ’’ και την 8ην πρωϊνήν ευρισκόμην εις το γραφείον μου, εις το Προεδρικόν Μέγαρον. Μετά ημίσειαν ώραν υπεδεχόμην εις την αίθουσαν υποδοχής ομάδα παιδιών και κορασίδων μελών της Ελληνορθοδόξου Νεολαίας Καΐρου, τα οποία ήλθον εις Κύπρον ως φιλοξενούμενά μου επί τινας ημέρας. Μόλις είχα χαιρετήσει αυτά, ότε ηκούσθησαν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Εντός δευτερολέπτων, οι πυροβολισμοί κατέστησαν συχνότεροι και εν μέλος της Προεδρική Φρουράς με επληροφόρησεν ότι τεθωρακισμένα αυτοκίνητα και τανκς διήλθον το περιτοίχισμα και ευρίσκοντο εντός του προαυλίου του προεδρικού μεγάρου το οποίον εσείετο από βλήματα όλμων. Η κατάστασις κατέστη συντόμως κρίσιμος. Προσεπάθησα να συνδεθώ τηλεφωνικώς με το ΡΙΚ δια να μεταδώσω ειδικήν από ραδιοφώνου ανακοίνωσιν ότι το Προεδρικόν μέγαρον υφίστατο επίθεσιν, αλλ’ αντελήφθην, ότι αι τηλεφωνικαί γραμμαί απεκόπησαν. Ο σφοδρός βομβαρδισμός εμεγάλωνεν ακόμη περισσότερον. Πως εσώθη η ζωή μου φαίνεται ως θαύμα της θείας προνοίας. Οταν ακολούθως, ευρέθην εις την περιοχήν της Πάφου, απηυθύνονθην προς τον Λαόν της Κύπρου εκ τινος επιτοπίου ραδιοσταθμού, πληροφορήσας τούτον, ότι ζω και θα αγωνισθώ μετ’ αυτού κατά της δικτατορίας την οποίαν προσεπάθη να επιβάλη το ελληνικόν καθεστώς.

Δεν σκοπώ να καταναλώσω τον χρόνον των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας με την προσωπικήν μου περιπέτειαν. Απλώς επιθυμώ να προσθέσω, ότι κατά την δευτέραν ημέραν της ενόπλου επιθέσεως τα τεθωρακισμένα αυτοκίνητα και τανκς εκινούντο προς την Πάφον, ενώ ταυτοχρόνως μικρόν πολεμικόν σκάφος της Εθνικής Φρουράς, ήρχισε να βομβαρδίζη την Μητρόπολιν της Πάφου, όπου διέμενον. Υπό τας περιστάσεις ταύτας, εύρον φρόνιμον να εγκαταλείψω την Κύπρον παρά να πέσω εις χείρας της ελληνικής χούντας.

Είμαι ευγνώμων προς την Βρεταννικήν Κυβέρνησιν, η οποία διέθεσε εν ελικοπτέρον δια αν με παραλάβη εκ Πάφου, να με μεταφέρη εις τας Βρεταννικάς Βάσεις και εκείθεν δι’ αεροπλάνου εις Μάλταν και Λονδίνον. Είμαι επίσης ευγνώμων προς τον ειδικόν αντιπρόσωπον του Γενικού Γραμματέως του ΟΗΕ και τον διοικητήν της ειρηνευτικής Δυνάμεως εν Κύπρω δια το ενδιαφέρον το οποίον επέδειξαν δια την ασφάλειάν μου. Η παρουσία μου εις την αίθουσαν ταύτην του Συμβουλίου Ασφαλείας κατέστη δυνατή χάρις εις την παρασχεθείσαν προς εμέ βοήθειαν υπό της Βρεταννικής Κυβερνήσεως και των αντιπροσώπων του Γενικού Γραμματέως Δρος Βάλντχάιμ, των οποίων το ζωηρόν ενδιαφέρον δι’ εμέ και δια την κρίσιμον κατάστασιν που εδημιουργήθη εν Κύπρω, συγκινεί πάσαν χορδήν της καρδίας μου.

Δεν γνωρίζω εισέτι όλας τας λεπτομερείας της Κυπριακής κρίσεως της προκληθείσης υπό του ελληνικού στρατιωτικού καθεστώτος. Φοβούμαι ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι μέγας και ότι αι υλικαί καταστροφαί είναι βαρείαι. Ο,τι οπωσδήποτε αποτελεί το άμεσον ενδιαφέρον μας επί του παρόντος είναι ο τερματισμός της τραγωδίας. Οταν έφθασα εις το Λονδίνον, επληροφορήθην το περιεχόμενον της ομιλίας του αντιπροσώπου της Ελληνικής χούντας εις τα Ηνωμένα Εθνη. Εξεπλάγην δια τον τρόπον με τον οποίον καταβάλλουν προσπαθείας να εξαπατήσουν την διεθνή κοινήν γνώμην. Χωρίς ερύθημα η Ελληνική χούντα καταβάλλει προσπαθείας να απλοποιήση την κατάστασιν, ισχυριζομένη, ότι δεν ενέχεται εις ένοπλον επίθεσιν και ότι αι εξελίξεις των τελευταίων ολίγων ημερών αποτελούν εσωτερικόν θέμα των Ελληνοκυπρίων.

Δεν πιστεύω, ότι υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι αποδέχονται τους ισχυρισμούς του ελληνικού καθεστώτος. Το πραξικόπημα δεν συνέβη υπό τοιαύτας περιστάσεις, ώστε να θεωρήται εσωτερικόν ζήτημα των ελληνοκυπρίων. Αποτελεί καθαρώς εισβολήν έξωθεν, κατά κατάφωρον παραβίασιν της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Δημοκρατίας της Κύπρου. Το αποκαλούμενον πραξικόπημα ήτο έργον των Ελλήνων αξιωματικών που στελεχώνουν και διοικούν την Εθνικήν Φρουράν. Πρέπει επίσης να τονίσω το γεγονός ότι το Ελληνικόν στρατιωτικόν απόσπασμα (ΕΛΔΥΚ) αποτελούμενον εξ 950 αξιωματικών και οπλιτών και σταθμεύον εν Κύπρω δυνάμει της συνθήκης συμμαχίας, διεδραμάτισε πρωταγωνιστικόν ρόλον εις την επιδρομικήν ταύτην υπόθεσιν εναντίον της Κύπρου. Η κατάληψις του αεροδρομίου έξωθι της πρωτευούσης διεξήχθη υπό αξιωματικών και ανδρών της ΕΛΔΥΚ που ήσαν εστρατοπεδευμένοι πλησίον του αερολιμένος.

Είναι αρκετόν να δηλώσω επ’ αυτού του σημείου, ότι μερικαί φωτογραφίαι εμφανιζόμεναι εις τον διεθνή τύπον δεικνύουν τεθωρακισμένα και τανκς ανήκοντα εις το Ελληνικόν απόσπασμα το ευρισκόμενον εις Κύπρον. Εξ άλλου οι Ελληνες αξιωματικοί υπηρετούντες εις την Εθνικήν Φρουράν διηύθυνον τας επιχειρήσεις αυτάς, αυτοί εστρατολόγησαν πολλά μέλη της τρομοκρατικής οργανώσεως ΕΟΚΑ Β’, την οποίαν εξώπλισαν με όπλα της Εθνικής Φρουράς. Εάν οι Ελληνες αξιωματικοί οι υπηρετούντες εις την Εθνικήν Φρουράν δεν ήσαν αναμεμειγμένοι, πως δικαιολογείται το γεγονός ότι μεταξύ των θυμάτων εις τας μάχας περιελαμβάνοντο Ελληνες αξιωματικοί, των οποίων τα λείψανα μετεφέρθησαν εις την Ελλάδα, δια να ταφούν εκεί; Εάν οι Ελληνες αξιωματικοί δεν διεξήγαγον το πραξικόπημα, πως δικαιολογείται το γεγονός των νυκτερινών πτήσεων ελληνικών αεροπλάνων μεταφερόντων εις Κύπρον προσωπικόν με πολιτικάς ενδυμασίας και αγόντων εις την Ελλάδα νεκρούς και τραυματίας; Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι το πραξικόπημα ωργανώθη υπό της Ελληνικής χούντας και διεξήχθη υπό Ελλήνων αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς και υπό αξιωματικών και ανδρών της Ελληνικής δυνάμεως, η οποία σταθμεύει εις Κύπρον και ως τοιούτον μετεδόθη υπό του τύπου εις όλην την υφήλιον.

Το πραξικόπημα εστοίχισε πολλήν αιματοχυσίαν και αφήρεσεν πολλάς ζωάς. Αντιμετωπίσθη δι’ αποφασιστικής αντιστάσεως των νομίμων δυνάμεων της Κύπρου. Δεν δύναμαι μετά βεβαιότητας να είπω, ότι η αντίστασις και η αντίδρασις του ελληνικού πληθυσμού της Κύπρου εναντίον των συνομωτών θα τερματισθή μέχρι της αποκαταστάσεως της ελευθερίας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων του. Ο Κυπριακός λαός ουδέποτε θα υποκύψη εις την δικτατορίαν, παρ’ όλον ότι προς στιγμήν η κτηνώδης βία των τανκς δυνατόν να επικρατήση. Μετά το πραξικόπημα οι πράκτορες του ελληνικού καθεστώτος εν Κύπρω διώρισαν ένα καλώς γνωστόν κακούργον, τον Νίκον Σαμψών, ως πρόεδρον, ο οποίος ακολούθως διώρισεν ως υπουργούς γνωστά στελέχη και υποστηρικτάς της τρομοκρατικής οργανώσεως ΕΟΚΑ Β’.

Δυνατόν να υποστηριχθή ότι, ό,τι συνέβη εν Κύπρω είναι μία επανάστασις και ότι μια κυβέρνησις εγκαθιδρύθη επαναστατικώ δικαίω. Αυτή δεν είναι η περίπτωσις. ΔΕΝ ηδύνατο να θεωρηθή ως εσωτερική υπόθεσις. Ητο μία εισβολή η οποία παρεβίασε την ανεξαρτησίαν και την κυριαρχίαν της Δημοκρατίας. Και η εισβολή συνεχίζεται εφ’ όσον υπάρχουν Έλληνες αξιωματικοί εις Κύπρον. Τα αποτελέσματα της εισβολής θα είναι καταλυτικά δια την Κύπρον, εάν δεν υπάρξη επάνοδος εις την συνταγματικήν ομαλότητα και εάν οι δημοκρατικαί ελευθερίαι δεν αποκατασταθούν.

Δια να παραπλανήση την διεθνή κοινήν γνώμην, το στρατιωτικόν καθεστώς της Ελλάδος ανεκοίνωσε χθες την σταδιακήν αντικατάστασιν των Ελλήνω αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι η αντικατάστασις των αλλά η αποχώρησίς των. Η χειρονομία της ανακλήσεως έχει την έννοιαν της παραδοχής, ότι οι υπηρετούντες τώρα εις την Εθνική Φρουράν ήσαν εκείνοι οι οποίοι διεξήγαγον το πραξικόπημα. Αυτοί οι αξιωματικοί οπωσδήποτε δεν ενήργησαν εξ ιδίας πρωτοβουλίας, αλλά κατόπιν οδηγιών εξ Αθηνών. Ούτω η Εθνική Φρουρά θα παραμείνη πάντοτε εν όργανον εις χείρας του στρατιωτικού καθεστώτος και είμαι βέβαιος, ότι τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας αντιλαμβάνονται αυτό το παιγνίδι.

Δυνατόν να λεχθή, ότι ήτο η Κυπριακή Κυβέρνησις, η οποία προσεκάλεσε τους Ελληνας αξιωματικούς, δια αν επανδρώσουν την Εθνικήν Φρουράν. Λυπούμαι να είπω, ότι ήτο σφάλμα μου να δώσω εις αυτούς τόσην εμπιστοσύνη. Κατεχράσθησαν αυτήν την εμπιστοσύνην και αντί να βοηθήσουν εις την προστασίαν της ανεξαρτησίας της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητος της νήσου, αυτοί οι ίδιοι κατέστησαν επιδρομείς. Είμαι υποχρεωμένος να είπω, ότι η πολιτική του στρατιωτικού καθεστώτος εν Ελλάδι έναντι της Κύπρου και ιδιαιτέρως έναντι των Ελλήνων της Κύπρου υπήρξεν ανειλικρινής. Επιθυμώ να τονίσω, ότι ήτο διπλοπρόσωπος πολιτική. Επί τινα χρόνος διεξήγοντο συνομιλίαι μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων της Κύπρου προς εξεύρεσιν ειρηνικής λύσεως του Κυπριακού προβλήματος το οποίον πολλάκις απησχόλησε το Συμβούλιον Ασφαλείας και την Γενικήν Συνέλευσιν των Ηνωμένων Εθνών. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέως και οι δύο συνταγματολόγοι εξ Ελλάδος και Τουρκίας παρηκολούθουν τας συνομιλίας. Το Συμβούλιον Ασφαλείας επανειλημμένως δις του έτους ανενέωνεν την θητείαν της ειρηνευτικής δυνάμεως εν Κύπρω, εκφράζον εκάστην φοράν την ελπίδα δια μίαν σύντομον λύσιν του προβλήματος. Δεν δύναται να λεχθή, ότι η μέχρι τούδε πρόοδος των συνομιλιών υπήρξεν ικανοποιητική. Αλλά πως ηδύνατο να υπάρξη πρόοδος εις τας συνομιλίας όταν η πολιτική περί Κύπρου του καθεστώτος των Αθηνών ήτο διπλοπρόσωπος; Είχε συμφωνηθή υφ’ όλων των ενδιαφερομένων μελών ότι αι συνομιλίαι διεξήγοντο με βάσιν την ανεξαρτησίαν. Το καθεστώς των Αθηνών επίσης συνεφώνησεν εις αυτό και πολλάκις ο Ελλην Υπουργός των Εξωτερικών εδήλωσεν, ότι η θέσις της Ελλάδος επί του θέματος ήτο σαφής. Εάν ούτως είχον τα πράγματα, πως το στρατιωτικόν καθεστώς της Ελλάδος ίδρυσε και υπεστήριξε την τρομοκρατικήν οργάνωσιν ΕΟΚΑ Β’ της οποίας σκοπός, ως εδηλώθη, ήτο η Ενωσις της Κύπρου μετά της Ελλάδος και της οποίας τα μέλη απεκάλουν εαυτούς ‘’Ενωτικούς’’; Εντός των στρατοπέδων της Εθνικής Φρουράς, οι Ελληνες αξιωματικοί συνεχώς με κατηγόρουν ότι αν η ένωσις ήτο εφικτή, η πραγματοποίησίς της υπενομεύετο υπ’ εμού. Οπου τους υπενθυμίζετο, ότι η Ελλάς είχε καταστήσει την θέσιν της καθαρήν επ’ αυτού και ότι αύτη υπεστήριζε την ανεξαρτησίαν η απάντησίς των ήτο ότι δεν έπρεπε να δίδεται προσοχή εις τους λόγους των διπλωματών. Υπό τοιαύτας συνθήκας πως ήτο δυνατόν δια τας συνομιλίας να καταλήξουν εις θετικόν αποτέλεσμα. Η διπλοπρόσωπος πολιτική του ελληνικού καθεστώτος ήτο εν των βασικών εμποδίων εις την πρόοδον των συνομιλιών.

Υπό τας περιστάσεις αίτινες έχουν δημιουργηθή εις Κύπρον, δνε δύναμαι να προΐδω την προοπτική συνομιλιών. Θα έλεγον μάλλον ότι ουδεμία τοιαύτη προοπτική υπάρχει. Συμφωνία, εις την οποίαν θα κατέληγον αι συνομιλίαι θα εστερείτο αξίας διότι δεν υπάρχει εκλεγμένη ηγεσία να επιληφθή του θέματος. Το πραξικόπημα του στρατιωτικού καθεστώτος της Ελλάδος συνιστά ανάσχεσιν της προόδου των συνομιλιών προς λύσιν. Επί πλέον, θα είναι μία συνεχής πηγή ανωμαλίας εις Κύπρον, αι συνέπεια της οποίας θα είναι βαρείαι και θα έχουν προεκτάσεις εάν επιτραπή να συνεχισθή έστω και επί βραχύ διάστημα.

Ποιώ έκκλησιν προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να πράξουν ό,τι δύνανται, δια να θέσουν τέρμα εις την ανώμαλον κατάστασιν, η οποία εδημιουργήθη δια του πραξικοπήματος των Αθηνών. Καλώ το Συμβούλιον Ασφαλείας να χρησιμοποιήση όλους τους τρόπους και τα εις την διάθεσίν του μέσα, ώστε η συνταγματική τάξις εν Κύπρω και τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού της Κύπρου να αποκατασταθούν άνευ καθυστερήσεως. Καθώς έχω δηλώσει, τα γεγονότα εις Κύπρον δεν αποτελούν εσωτερικήν υπόθεσιν των Ελλήνων της Κύπρου. Οι Τούρκοι της Κύπρου επηρεάζονται επίσης. Το πραξικόπημα της Ελληνικής χούντας είναι μια εισβολή και εκ των συνεπειών της θα υποφέρη όλος ο Λαός της Κύπρου, αμφότεροι Ελληνες και Τούρκοι. Τα Ηνωμένα Εθνη έχουν μία ειρηνευτικήν δύναμιν σταθμεύουσαν εις Κύπρον. Δεν είναι δυνατόν ο ρόλος αυτής της ειρηνευτικής δυνάμεως να είναι αποτελεσματικός υπό συνθήκας στρατιωτικού πραξικοποήματος. Το Συμβούλιον Ασφαλείας πρέπει να καλέση το στρατιωτικόν καθεστώς της Ελλάδος να ανακαλέση εκ Κύπρου τους Έλληνας αξιωματικούς τους υπηρετούντας εις την Εθνικήν Φρουράν και να θέση τέρμα εις την εισβολήν αυτού εις την Κύπρον. Πιστεύω, ότι με όσα εξέθεσα ενώπιόν σας, σας έδωσα μίαν εικόνα της καταστάσεως. Δεν έχω αμφιβολίαν ότι μία κατάλληλος απόφασις του Συμβουλίου Ασφαλείας θα θέση τέρμα εις την εισβολήν και θα αποκαταστήση την παραβιασθείσαν ανεξαρτησίας της Κύπρου και τα δημοκρατικά δικαιώματα του Λαού της Κύπρου’’.

(Aπό το βιβλίο «Φάκελος Κύπρος, Η Τριλογία της Προδοσίας»  του Δημοσιογράφου  Στέφανου Β. Αναγνώστου. )
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης