Τρίτη
18 Ιουνίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5021RSS FEED
Όροι Χρήσης Η Ανεξάρτητη Δημοσιογραφική Ενημέρωση (ΑΔΕ) Α.Ε. είναι η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.elzoni.gr και προσφέρει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες/ χρήστες των σελίδων υπό τους κάτωθι όρους χρήσης.
Ο επισκέπτης/ χρήστης του δικτυακού τόπου (www.elzoni.gr) και των υπηρεσιών μας , καθώς και οποιωνδήποτε υπηρεσιών ενδέχεται να προστεθούν στις σελίδες μας είτε από την εταιρεία μας είτε από τρίτους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που διαφωνεί καλείται να μην χρησιμοποιήσει τις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου.
Η Ανεξάρτητη Δημοσιογραφική Ενημέρωση (εφεξής θα καλείται για λόγους συντομίας ΑΔΕ) μπορεί να τροποποιεί τους όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και οι επισκέπτες/ χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν τις ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον συνεχίζουν την χρήση σημαίνει ότι αποδέχονται, εφαρμόζουν και δεσμεύονται από τους τροποποιημένους όρους και συνακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Εγγραφή και Λογαριασμός Μέλους.
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του elzoni.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το elzoni.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Σε παράβαση αυτών των όρων δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας.
Μετά από την ολοκλήρωση της εγγραφής ο επισκέπτης/χρήστης θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήστη (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το elzoni.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το elzoni.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/ χρήστη
Ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του elzoni.gr. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του elzoni.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το elzoni.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του. Σε περίπτωση πoυ το elzoni.gr ειδοποιηθεί ή καθ οιονδήποτε τρόπο πληροφορηθεί  για περιεχόμενο που προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο μετά από παράβαση της νομοθεσίας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Επιφυλασσόμαστε για την άσκηση των δικαιωμάτων μας για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς υποστούμε ή υποστεί τρίτος.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Τα κείμενα, οι ειδήσεις, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα γραφικά, τα σχέδια, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και γενικά όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο του elzoni.gr αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία και διέπονται από το σχετικό ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς διατάξεις, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητώς η τμηματική ή και ολόκληρη πώληση,  καθ οιονδήποτε τρόπο διάθεση, αναπαραγωγή,  αναδημοσίευση,  αντιγραφή,  αποθήκευση,  διανομή,  έκδοση,  φόρτωση (download),  μετάφραση,  εκτέλεση,  τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την αναφορά της πηγής (elzoni.gr), συνοδευόμενη από τον σύνδεσμο (link). Εξαίρεση αποτελεί η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης τους από το elzoni.gr και με τρόπο που δε θίγονται τα Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, συντακτών, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι επισκέπτες/ χρήστες  κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν, διαθέτουν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του elzoni.gr.

Περιορισμός Ευθύνης
Η ΑΔΕ σε καμία περίπτωση , συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται « όπως ακριβώς είναι », χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η ΑΔΕ, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.
Η ΑΔΕ σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη « ιών », είτε πρόκειται για elzoni.gr, είτε για κάποια άλλη ιστοσελίδα ή server μέσω των οποίων ο επισκέπτης/χρήστης λαμβάνει το περιεχόμενο της. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το elzoni.gr .

Αποκλεισμός Ευθύνης Για Πληροφορίες/Συμβουλές
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται στους επισκέπτες/ χρήστες στο elzoni.gr δεν  αποτελούν σε καμιά περίπτωση άμεσα ή έμμεσα συμβουλή, προτροπή ή παρότρυνση για την διενέργεια ή μη οποιασδήποτε πράξης. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να αξιολογούν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργούν βάσει της ιδιωτικής τους βούλησης, χωρίς η ΑΔΕ να φέρει καμία ευθύνη.

 Δεσμοί (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)
Το elzoni.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω « δεσμών », hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά και την ποιότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε ή συμβατική σχέση μαζί του.

Ψηφοφορίες
Οι  επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του του elzoni.gr έχουν τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα και μη ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Όλες οι απαντήσεις καταγράφονται, αναλύονται και από το elzoni.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Τα συμπεράσματα αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του elzoni.gr, το οποίο και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας

Συνομιλίες (Chat)
Στο  elzoni.gr παρέχεται η υπηρεσία διενέργειας συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ( NETIQUETTE ). Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οιονδήποτε παράνομο τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες / επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το elzoni.gr. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, δημιουργούν για αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο Δικτυακό μας τόπο τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη / επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ομάδες Συζητήσεων (Forum)
Η παρεχόμενη από το elzoni.gr  υπηρεσία του  forum παρέχει τη δυνατότητα σε όσους από τους χρήστες / επισκέπτες το επιθυμούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις που προκύπτουν από επίκαιρα  και μη ζητήματα να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσω γραπτών μηνυμάτων. Οι απόψεις που κάθε φορά διατυπώνονται πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν με οιονδήποτε παράνομο τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες / επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το elzoni.gr. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, δημιουργούν γι’ αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο elzoni.gr τη δυνατότητα να διαγράψει μήνυμα ή να αποκλείσει κάποιον χρήστη / επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Βλάβη- Αποζημίωση

Ο επισκέπτης/χρήστης του elzoni.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το elzoni.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του elzoni.gr. Για ανάληψη αυτής της ευθύνης γίνεται με παραίτηση τυχόν δικαιώματος διζήσεως. Ο επισκέπτης που παραβαίνει τον όρο αυτόν αναλαμβάνει ευθέως την ευθύνη απέναντι σε τρίτους που τυχόν έχουν φυγεί απαλλάσσοντας την ΑΔΕ από κάθε ευθύνη.

Έναρξη- Διακοπή Λειτουργίας Υπηρεσιών
Το elzoni.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του elzoni.gr και κάθε ενδεχόμενη τροποίησή τους διέπονται από το Ελληνικοό Δίκαιο, τους Κανονισμούς του Ευρωπαικού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αποκλειστική αρμοδιότητα για κάθε διαφορά ή διένεξη που προκύπτει από τους παρόντες όρους χρήσης και την σύμβαση με τους επισκέπτες/ χρήστες έχουν τα Δικαστήριο της Αθήνας.