Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Ενιαία αγορά και άρση φραγμών στο εμπόριο
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

       Μια ακόμα πιο ανταγωνιστική ενιαία αγορά σε συνδυασμό με ένα όσο το δυνατόν πιο ελεύθερο εμπόριο αποτελούν θεμελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εργάζονται ακατάπαυστα προς αυτήν την κατεύθυνση και μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα κρίνονται ως θετικά.

       Η Επιτροπή «Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών» (IMCO) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στοχεύει α) στην ταχεία ελάττωση των φραγμών στο εμπόριο και β) στη συστηματική απλοποίηση της νομοθεσίας με επιδίωξη την αμεσότερη δυνατή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ενιαίας αγοράς (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018).

       Καθίσταται σαφές ότι μια ανταγωνιστικότερη ενιαία αγορά διαθέτει τη δυνατότητα να συντελέσει στη μεγιστοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας και αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι τέτοιο θα ευνοήσει τα μέγιστα τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις (Βασιλείου, 2014, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· EUR-LEX, 2018).

       Η ΙΜCO είναι επιφορτισμένη με το κομβικής σημασίας καθήκον της νομοθετικής εποπτείας και του ελέγχου των κανόνων της Ένωσης αναφορικά με την τελωνειακή πολιτική, την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών, την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, την τυποποίηση και τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018).

       Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (COMPET) έχει σαν στόχο την ταχύτερη δυνατή ενίσχυση τόσο της ανάπτυξης, όσο και της ανταγωνιστικότητας στην Ένωση, ενώ οι βασικοί τομείς πολιτικής του είναι η βιομηχανία, η εσωτερική αγορά, το διάστημα, η έρευνα και η καινοτομία (Βασιλείου, 2014, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του βιομηχανικού τομέα το Συμβούλιο βασίζεται σε μια λίαν αποτελεσματική (τουλάχιστον επί του παρόντος) οριζόντια προσέγγιση με σκοπό να καταφέρει να επιτύχει να ενσωματώσει υψίστης σημασίας θέματα βιομηχανικής πολιτικής σε όλες τις υπόλοιπες συναφείς πολιτικές της Ένωσης. Φυσικά, η πολυσύνθετη τούτη διαδικασία χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη ανά τομέα προσέγγιση, σε συνάρτηση πάντοτε με τις κυρίαρχες ανάγκες (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Πρωταρχική επιδίωξη του Συμβουλίου καθίσταται η περαιτέρω βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο συννομοθετεί ζωτικής σημασίας μέτρα για τις τελευταίες, όπως λόγου χάριν α) την ενθάρρυνση και την έμπρακτη προώθηση της καινοτομίας, β) τον (πολυπόθητο) περιορισμό της γραφειοκρατίας και γ) την αποτελεσματικότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Αναφορικά με την εσωτερική αγορά, το Συμβούλιο επιδίδεται σε νομοθετικό έργο με επιδίωξη την άρση των φραγμών που δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό την ομαλή διασυνοριακή ροή κεφαλαίων, υπηρεσιών, προϊόντων και εργασίας. Τέλος, στα πλαίσια του διαστήματος και της έρευνας και καινοτομίας, σκοπός του Συμβουλίου παραμένει η εποικοδομητική ενίσχυση όχι μονάχα της επιστημονικής, αλλά και της τεχνολογικής βάσης της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με στόχο την περαιτέρω ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη (Βασιλείου, 2014, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Επισημαίνεται το γεγονός ότι βάσει της ημερησίας διατάξεως, στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας συμμετέχουν οι αρμόδιοι για την οικονομία, τη βιομηχανία, το εμπόριο, την έρευνα και καινοτομία και το διάστημα υπουργοί όλων ανεξαιρέτως των κρατών-μελών. Επίσης δε θα πρέπει να λησμονούμε ότι στις συνόδους λαμβάνουν μέρος και οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι Επίτροποι. Η σύνθεση αυτή καταδεικνύει με σαφή τρόπο τη σπουδαιότητα του Συμβουλίου. Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι τουλάχιστον τέσσερις σύνοδοι λαμβάνουν χώρα ανά έτος (Βασιλείου, 2014, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Το Τμήμα «Ενιαία Αγορά, Παραγωγή και Κατανάλωση» (INT) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής διαδραματίζει τον δικό του ιδιαίτερο ρόλο, αφού από την ονομασία του και μόνο καθίσταται σαφές ότι κυρίαρχο μέλημά του αποτελεί η αποτελεσματική ολοκλήρωση και η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς (Βασιλείου, 2014, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· European Economic and Social Committee, 2018).

       Το Τμήμα ασχολείται με ένα ευρύτατο φάσμα τομέων πολιτικής που συνδέεται άμεσα με τον ανταγωνισμό, τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και την κοινωνική οικονομία. Παράλληλα, συζητά και γνωμοδοτεί αναφορικά με μια πληθώρα εξέχουσας σπουδαιότητας ζητημάτων που άπτονται της έρευνας και καινοτομίας, των αναδυόμενων οικονομικών τάσεων, της προστασίας των καταναλωτών και των εν γένει πολιτικών της ενιαίας αγοράς (Βασιλείου, 2014, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· European Economic and Social Committee, 2018).

       Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν φλέγοντα ζητήματα αναφορικά με την ενιαία αγορά, το Τμήμα διεξάγει δημόσιες ακροάσεις, με στόχο να συμβουλευτεί τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Επιπροσθέτως, κάθε χρόνο από το 1999, οργανώνει και την ιδιαιτέρως σημαντική «Ευρωπαϊκή Ημέρα Καταναλωτή» (European Consumer Day). Τέλος, το Τμήμα διαθέτει και ένα πρωταρχικής σημασίας Παρατηρητήριο της Ενιαίας Αγοράς [Single Market Observatory (SMO)], το οποίο είναι επιφορτισμένο όχι μονάχα με τη συστηματική παρακολούθηση των εν γένει λειτουργιών της τελευταίας, αλλά και με την πρόταση ικανοποιητικών λύσεων σε προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν (Βασιλείου, 2014, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· European Economic and Social Committee, 2018).

             

ΠΗΓΕΣ

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest). 

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Ευρωπαϊκή Ένωση και Ενέργεια-Η Πορεία προς το 2050-Σκέψεις, Ιδέες και Συμπεράσματα (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Οικονομική Κρίση, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Προτάσεις και Δράσεις για την Καταπολέμηση της Ανεργίας (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017γ), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2018), Οι Επιχειρήσεις στην Ε.Ε.-Μονοπώλια-Καρτέλ-Κρατικές Ενισχύσεις-Κανόνες Ανταγωνισμού (Αθήνα: Historical Quest).

Ευρωπαϊκή Ένωση (2018), «Τελωνεία-Ελεύθερο εμπόριο στην Ευρώπη», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/topics/customs_el (πρόσβαση στις 5/7/18).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014), «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με Απλά Λόγια-Τελωνεία», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/topics/customs_el (το έγγραφο περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα) (πρόσβαση στις 5/7/18).

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018), «Επιτροπές-Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών (IMCO)», διαθέσιμο σε http://www.europarl.europa.eu/committees/el/imco/home.html (πρόσβαση στις 7/7/18).

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018), «Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (COMPET)», διαθέσιμο σε http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/compet/ (πρόσβαση στις 7/7/18).

EUR-LEX (2018), «Τελωνεία», διαθέσιμο σε https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/customs.html?root_default=SUM_1_CODED%3D12&locale=el (πρόσβαση στις 6/7/18).

European Economic and Social Committee (2018), “Single Market, Production and Consumption (INT)”, διαθέσιμο σε https://www.eesc.europa.eu/sections-other-bodies/sections-commission/single-market-production-and-consumption-int (πρόσβαση στις 8/7/18).