Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

       Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) επιτελεί σπουδαίο ρόλο, αφού παρέχει υπερπολύτιμη αρωγή στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου αναφορικά με την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη δυνατή καταπολέμηση τόσο της τρομοκρατίας, όσο και του διεθνούς εγκλήματος (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπόλ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Δίχως την παραμικρή αμφιβολία, η Ευρωπόλ θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αφού εργάζεται ακατάπαυστα για μια πιο ασφαλή Ευρώπη. Η πάταξη της τρομοκρατίας και του εγκλήματος αποτελούσαν ανέκαθεν θεμελιώδεις προτεραιότητες για την Ένωση. Απλά, με τη δημιουργία της Ευρωπόλ, οι προσπάθειες αυτές συστηματοποιήθηκαν περισσότερο και, σαν συνέπεια, μεγιστοποιήθηκε η εν γένει αποτελεσματικότητά τους. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, η Ευρωπόλ δε λογίζεται ως απλά ένας σημαντικός οργανισμός, αλλά ως ένα από τα πλέον κομβικά κέντρα αναλυτικής ικανότητας στην Ένωση (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπόλ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Η Ευρωπόλ έλαβε σάρκα και οστά το 1999, εδρεύει στη Χάγη και αποτελείται από περισσότερους από 900 υπαλλήλους. Επικεφαλής και νόμιμος εκπρόσωπός της είναι ο διευθυντής της, ο οποίος υπογραμμίζουμε ότι διορίζεται από το Συμβούλιο της ΕΕ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο, αφού πρακτικά είναι επιφορτισμένο τόσο με τη συστηματική επίβλεψη της ορθολογικής εκτέλεσης των συγκεκριμένων καθηκόντων της Ευρωπόλ, όσο και με την ικανοποιητικότερη δυνατή παροχή της πάντοτε κρίσιμης στρατηγικής καθοδήγησης (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπόλ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Το διοικητικό συμβούλιο περιλαμβάνει έναν υψηλόβαθμο εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από κάθε κράτος-μέλος δίχως εξαίρεση. Αντιλαμβανόμαστε εύκολα το ειδικό βάρος του διοικητικού συμβουλίου και τη σημασία της άρτιας στελέχωσής του. Επιπροσθέτως, επιβάλλεται να τονιστεί το γεγονός ότι κάθε χώρα διαθέτει και μια Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ, η οποία καθίσταται υψίστης σπουδαιότητας, αφού ουσιαστικά συνενώνει την Ευρωπόλ με τους άλλους εθνικούς οργανισμούς (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπόλ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Το 2010, η Ένωση προέβη στη θέσπιση πολυετούς κύκλου πολιτικής για την αποτελεσματική διασφάλιση της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου και λοιπών φορέων, τόσο εντός, όσο και εκτός Ένωσης, στα πλαίσια του διεθνούς και του οργανωμένου εγκλήματος. Η εν λόγω συνεργασία είναι βασισμένη στην αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα (Serious and Organised Crime Threat Assessment-SOCTA) της Ευρωπόλ (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπόλ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Αν θα επιθυμούσαμε να συνοψίσουμε τις υπηρεσίες της Ευρωπόλ, θα λέγαμε ότι καταρχήν επικεντρώνονται στην ουσιαστική υποστήριξη των επιτόπιων επιχειρήσεων επιβολής του νόμου, καθήκον άκρως επικίνδυνο, αλλά απολύτως απαραίτητο. Παράλληλα, η Ευρωπόλ παρέχει αμέτρητες πολύτιμες πληροφορίες αναφορικά με εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ θεωρείται και ως ένα σημαίνον κέντρο εμπειρογνωμοσύνης, στα πλαίσια της επιβολής του νόμου (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπόλ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην Ευρωπόλ απασχολούνται σχεδόν 100 υψηλότατου επιπέδου αναλυτές εγκλημάτων, οι οποίοι κάνουν χρήση υπερσύγχρονων εργαλείων με επιδίωξη την ικανοποιητικότερη δυνατή υποστήριξη των ερευνών των εθνικών υπηρεσιών σε καθημερινή βάση. Τέλος, δε θα πρέπει να λησμονούμε ότι η Ευρωπόλ προβαίνει σε άκρως ενδιαφέρουσες τακτικές μακροπρόθεσμες αναλύσεις για την τρομοκρατία και το έγκλημα. Οι αναλύσεις αυτές έχουν σαν στόχο την άμεση πληροφόρηση των εθνικών εταίρων αναφορικά με ακανθώδη ζητήματα εγκληματικότητας (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπόλ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

 

ΠΗΓΕΣ 

Βασιλείου, Ιωάννης (2013), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Αθήνα: Historical Quest). 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2015), Η Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Μια Κριτική Προσέγγιση (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Οικονομική Κρίση, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Προτάσεις και Δράσεις για την Καταπολέμηση της Ανεργίας (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018), «Ευρωπαϊκή Επιτροπή», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_el (πρόσβαση στις 31/8/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018), «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_el (πρόσβαση στις 31/8/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπόλ (2018), «Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/europol_el (πρόσβαση στις 11/9/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο (2017), «Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_el (πρόσβαση στις 4/9/18).