Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση 1
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

       Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι έννοιες αλληλένδετες. Στα πλαίσια λοιπόν της εκπαίδευσης, τα κράτη-μέλη καθίστανται αρμόδια για τα εκάστοτε συστήματα που εφαρμόζουν. Ο ρόλος της Ένωσης συνίσταται στο να τους παράσχει πολυσύνθετη αρωγή αναφορικά με τον ζωτικής σημασίας καθορισμό κοινών στόχων και την βέλτιστη ανταλλαγή ορθών πρακτικών (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       ’ξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ του 2014, το 20% των Ευρωπαίων διαθέτουν χαμηλό επίπεδο όσον αφορά θεμελιώδεις δεξιότητες, όπως λόγου χάριν τον αριθμητισμό και τον αλφαβητισμό. Το δυσάρεστο τούτο φαινόμενο δυστυχώς προκαλεί σοβαρά προβλήματα αναφορικά τόσο με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όσο και με την κοινωνική ένταξη (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018).

       Ένα άλλο ενδιαφέρον, αλλά όχι και τόσο ευχάριστο στατιστικό είναι ότι ο αναλφαβητισμός δημιουργεί τεράστιο οικονομικό κόστος για την κοινωνία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με στοιχεία του 2014, μονάχα στις αναπτυσσόμενες χώρες το κόστος αυτό είναι μεγαλύτερο από 500 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Η Ένωση είναι ενήμερη για όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την εκπαίδευση και έχει ήδη λάβει τα απαιτούμενα μέτρα (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Το πρόγραμμα Erasmus+ με συνολικό προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμύρια, θα δώσει την ευκαιρία σε περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια άτομα να σπουδάσουν, να φύγουν στο εξωτερικό σαν εθελοντές ή να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία. Παράλληλα, το εν λόγω πρόγραμμα θα βοηθήσει πάνω από 125.000 οργανώσεις να προβούν σε εποικοδομητική συνεργασία με ομολόγους τους σε άλλα κράτη με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων απασχόλησης και διδασκαλίας των νέων. Σημειώνουμε επίσης ότι βάσει στοιχείων της Ένωσης του 2014, από το 1987, περισσότερα από τρία εκατομμύρια φοιτητές έχουν επωφεληθεί από τις υποτροφίες του Erasmus (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018).

       Στο σημείο αυτό θα σταθούμε στο Europass, το οποίο στην ουσία είναι ένα συγκεκριμένο σύνολο εγγράφων, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να παρουσιάσουν τα προσόντα τους διαμέσου ενός ειδικά τυποποιημένου μορφότυπου που ισχύει για ολόκληρη την Ευρώπη (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Συγκεκριμένα, ο εν λόγω μορφότυπος περιλαμβάνει α) το βιογραφικό σημείωμα, β) το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων, το οποίο πρακτικά παρέχει μια συνολική εικόνα των προσόντων και των δεξιοτήτων, γ) το Διαβατήριο Γλωσσομάθειας, το οποίο χρησιμεύει στην αυτοαξιολόγηση των πάσης φύσεως γλωσσικών γνώσεων, δ) την Κινητικότητα Europass που καταγράφει επακριβώς τον χρόνο σπουδών στο εξωτερικό, ε) το Συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεξιότητες που αποδεικνύονται με πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης και στ) το Συμπλήρωμα διπλώματος Europass που καταγράφει λεπτομερώς τα επιτεύγματα στα πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Επιτροπή «Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός» (SEDEC) της Επιτροπής των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το EYRIDICE (δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ευρώπη), ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), διαδραματίζουν το δικό τους ιδιαίτερο ρόλο προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Αναμενόμενα, λόγω της σπουδαιότητας του συγκεκριμένου τομέα, το φάσμα οργάνων και οργανισμών είναι ευρύτατο, αλλά μέσω των μελετών μας είμαστε σε θέση να βεβαιώσουμε ότι ο συντονισμός κρίνεται ως λίαν ικανοποιητικός. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι πράγματι θετικά και η Ένωση έχει καταφέρει, παρά την οικονομική κρίση, να διατηρήσει το εκπαιδευτικό επίπεδο εκεί ακριβώς που πρέπει.

 

ΠΗΓΕΣ 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Οικονομική Κρίση, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Προτάσεις και Δράσεις για την Καταπολέμηση της Ανεργίας (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest). 

Ευρωπαϊκή Ένωση (2014), «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με Απλά Λόγια-Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/topics/education-training-youth_el (το έγγραφο περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα) (πρόσβαση στις 8/8/18). 

Ευρωπαϊκή Ένωση (2018), «Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/topics/education-training-youth_el (πρόσβαση στις 8/8/18).

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018), «Επιτροπές-Πολιτισμός και Παιδεία (CULT)», διαθέσιμο σε http://www.europarl.europa.eu/committees/el/CULT/home.html (πρόσβαση στις 8/8/18).

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018), «Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού», διαθέσιμο σε http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/eycs/ (πρόσβαση στις 9/8/18).