Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
AGRI, NAT και «φυσικοί πόροι»: Τρεις θεμελιώδεις συνιστώσες για τη γεωργία
Γράφει ο
Ιωάννης Βασιλείου

       Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου θα αναφερθούμε σε τρείς ζωτικής σημασίας συνιστώσες που εγγυώνται την εύρυθμη και αποδοτική γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αυτές είναι α) η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, β) το Τμήμα «Γεωργία, Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον» (ΝΑΤ) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και γ) η Επιτροπή «Φυσικοί πόροι» της Επιτροπής των Περιφερειών (Βασιλείου, 2014· Europa EU/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Επιτροπές, 2018· Europa EU/Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών/NAT, 2014· Europa EU/Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή/NAΤ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018). 

       Αφετηρία μας είναι η AGRI, η οποία καθίσταται αρμόδια για α) την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), β) την υγεία των φυτών, γ) την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, δ) τη δασοκομία, ε) την αγροδασοκαλλιέργεια και στ) την υγεία και τη σωστή μεταχείριση των ζώων (Βασιλείου, 2014· Europa EU/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Επιτροπές, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018).

       Η σπουδαιότητα της AGRI καταδεικνύεται από το γεγονός ότι καθίσταται υπεύθυνη για τον ενδελεχή έλεγχο του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της γεωργικής πολιτικής. Για να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα, τούτο περικλείει κυρίως τη δημιουργία ειδικών εκθέσεων για νομοθετικές προτάσεις, στα ευρύτερα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, που υποβάλλονται προς έγκριση στην ολομέλεια. Η AGRI απαρτίζεται από 45 μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά (Βασιλείου, 2014· Europa EU/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Επιτροπές, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018).

       Επιπροσθέτως, παράλληλα με το νομοθετικό της έργο, η AGRI είναι επιφορτισμένη με τη στενή παρακολούθηση της ορθολογικής εφαρμογής της ΚΓΠ, όπως επίσης και με άλλα πρωτεύουσας σημασίας ζητήματα, όπως λόγου χάριν η ασφάλεια των τροφίμων. Ανάλογα με τις περιπτώσεις προβαίνει σε συστηματική συνεργασία με το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα λοιπά όργανα της Ένωσης. Κατά γενική ομολογία η AGRI θεωρείται μια από τις σημαντικότερες επιτροπές του Κοινοβουλίου (Βασιλείου, 2014· Europa EU/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Επιτροπές, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018).

       Το ΝΑΤ είναι επίσης υπεύθυνο για ιδιαιτέρως φλέγοντα ζητήματα, όπως η ΚΓΠ, η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική προστασία, η βιωσιμότητα των τροφίμων, η κυκλική οικονομία και η αποτελεσματικότερη δυνατή εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Βασιλείου, 2014· Europa EU/Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή/NAΤ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018).

       Ειδικότερα, το ΝΑΤ ασχολείται με λίαν συστηματικό τρόπο με ειδικά θέματα κυρίαρχης σημασίας, όπως λόγου χάριν η βιοποικιλότητα, η ποιότητα του αέρα, η αλιεία, η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, η επισιτιστική ασφάλεια, η δασοκομία, η βιολογική γεωργία, η καλή μεταχείριση των ζώων και η πολιτική προστασία (Βασιλείου, 2014· Europa EU/Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή/NAΤ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018).

       Επισήμανσης χρήζει ότι το πρόσφατο έργο του ΝΑΤ κάλυψε επιτυχώς ένα ευρύτατο φάσμα σπουδαίων ζητημάτων, όπως η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, τα βιώσιμα συστήματα διατροφής, η (πολυπόθητη) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, η εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και η (απολύτως απαραίτητη) μετάβαση σε ένα περισσότερο βιώσιμο Ευρωπαϊκό μέλλον. Αντιλαμβανόμαστε ότι ορισμένα από τα ανωτέρω ζητήματα έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη την υφήλιο και όχι μονάχα στη «Γηραιά Ήπειρο». Από το συμπέρασμα τούτο προκύπτει αυτομάτως και ο βαθμός σπουδαιότητας του ΝΑΤ (Βασιλείου, 2014· Europa EU/Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή/NAΤ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018).

       Πέραν των γνωμοδοτήσεών του, το ΝΑΤ επιδίδεται στη διοργάνωση πολλών εξέχουσας σημασίας ακροάσεων και διασκέψεων με απώτερη επιδίωξη την εποικοδομητική συλλογή ιδεών, απόψεων και συμπερασμάτων της κοινωνίας των πολιτών. Παράλληλα υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο επαφών στις εθνικές αρχές, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους (Βασιλείου, 2014· Europa EU/Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή/NAΤ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018).

       Τέλος, το έργο της Επιτροπής «Φυσικοί πόροι» της Επιτροπής των Περιφερειών επιτελεί τον δικό του ιδιαίτερο ρόλο, αφού καλύπτει μια τεράστια γκάμα ιδιαιτέρως ευαίσθητων τομέων, όπως α) η ΚΓΠ και η αγροτική ανάπτυξη, β) η δημόσια υγεία, γ) η Θαλάσσια Πολιτική, δ) η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, ε) η παραγωγή τροφίμων, στ) η προστασία των καταναλωτών ζ) η δασοκομία, η) ο τουρισμός και θ) η πολιτική προστασία (Βασιλείου, 2014· Europa EU/Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών/NAT, 2014· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018).

       Το γενικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η Ένωση πράγματι θέτει τον γεωργικό τομέα στις πρώτες θέσεις των προτεραιοτήτων της και δουλεύει ακατάπαυστα για την προστασία και την ανάπτυξή του. Παρά την οικονομική κρίση, η πρόοδος είναι εμφανής και αναμένουμε ακόμα πιο αισιόδοξα μελλοντικά μηνύματα.

 

ΠΗΓΕΣ 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Το Παρόν και το Μέλλον της Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αθήνα: Historical Quest).

Europa EU/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Επιτροπές (2018), «AGRI Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου», διαθέσιμο σε http://www.europarl.europa.eu/committees/el/agri/home.html (πρόσβαση στις 11/8/18). 

Europa EU/Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών/NAT (2014), «Φυσικοί πόροι (ΝΑΤ)», διαθέσιμο σε https://cor.europa.eu/el/our-work/pages/nat.aspx (πρόσβαση στις 11/8/18). 

Europa EU/Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή/NAΤ (2018), “Τμήμα «Γεωργία, Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον» (ΝΑΤ)”, διαθέσιμο σε https://www.eesc.europa.eu/el/sections-other-bodies/sections-commission/agriculture-rural-development-and-environment-nat (πρόσβαση στις 12/8/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση (2018), «Γεωργία», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_el (πρόσβαση στις 10/8/18).