Σαββατοκύριακo
30-31  Μαίου 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3541RSS FEED
ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΔΕΕ: Ελληνικά ομόλογα- Αξιώσεις
17/04/2018

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

Tην Πέμπτη,19 Απριλίου εκδικάζεται η υπόθεση των ελληνικών ομολόγων, τα οποία είχε αποκτήσει ο Αυστριακός κ. L. Kuhn.

Σύμφωνα με το ΔΕΕ, ο κ. L. Kuhn, Αυστριακός υπήκοος, απέκτησε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας 35 000 ευρώ. Το 2012 η Ελλάδα θέσπισε τον νόμο 4050/2012 «Κανόνες τροποποίησης τίτλων, ‘εκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων». Ο σχετικός νόμος προβλέπει την υποβολή προσφοράς αναδιάρθρωσης στους κατόχους ορισμένων ελληνικών κρατικών ομολόγων. Πέραν αυτού, προστέθηκε ρήτρα αναδιάρθωσης, βάσει την βάση την οποία  επιτράπηκε η τροποποίηση των αρχικών όρων έκδοσης των τίτλων με αποφάσεις που λαμβάνονταν με ενισχυμένη πλειοψηφία του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου και οι οποίες δέσμευαν και τη μειοψηφία. Κατόπιν της θέσπισης του νόμου αυτού, η Ελλάδα προέβη σε τροποποίηση των ομολόγων του L. Kuhn. Έτσι, έγινε ανταλλαγή των αρχικών κρατικών ομολόγων με νέα μικρότερης ονομαστικής αξίας. Αντικείμενο της διαφοράς αποτελούν οι προβαλλόμενες από τον L. Kuhn αξιώσεις τήρησης των όρων του ομολόγου ή καταβολής αποζημίωσης ποσού 28 673,42 ευρώ πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων λόγω μη εκπλήρωσης της παροχής.

Το Oberster Gerichtshof (Ανώτατο Δικαστήριο, Αυστρία), κατόπιν της έκτακτης αίτησης αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της απόφασης του Oberlandesgericht Wien (ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο Βιέννης, Αυστρία), το οποίο είχε αποφανθεί ότι η αξίωση του ενάγοντος δεν απορρέει από ελληνική νομοθετική πράξη αλλά από τους αρχικούς όρους του ομολόγου, ρωτά το ΔΕΕ αν το άρθρο 7 του κανονισμού 1215/2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, έχει την έννοια ότι:

1.    ο τόπος εκπλήρωσης της παροχής κατά τη διάταξη αυτή καθορίζεται από την αρχική σύμβαση ακόμη και στην περίπτωση πολλαπλής συμβατικής μεταβίβασης της απαίτησης, όπως εν προκειμένω;

2.    ο πραγματικός τόπος εκπλήρωσης, σε περίπτωση αξίωσης που αφορά την τήρηση των όρων κρατικού ομολόγου, όπως στην προκειμένη περίπτωση, του ομολόγου που εξέδωσε το Ελληνικό Δημόσιο, ή σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης λόγω μη τήρησης των όρων αυτών, καθορίζεται και με την καταβολή των τόκων του  κρατικού ομολόγου στον τηρούμενο στην ημεδαπή λογαριασμό κινητών αξιών του δικαιούχου;

3.   ο διά της αρχικής σύμβασης καθορισμός ενός νόμιμου τόπου εκπλήρωσης της παροχής κατά την έννοια του άρθρου 7, σημείο 1, στοιχείο αʹ, του κανονισμού, εμποδίζει τον καθορισμό –επιπλέον– τόπου εκπλήρωσης κατά την έννοια της σχετικής διάταξης βάσει της μεταγενέστερης πραγματικής εκτέλεσης της σύμβασης;

Παρατηρήσεις κατέθεσαν η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Επιτροπή

Blog:marina anastas.kourbela