Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ε/Κ
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

       Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου θα αναφερθούμε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία διαδραματίζει το δικό της ιδιαίτερο ρόλο στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (Βασιλείου, 2014, 2015, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE/Κανονισμός, 2018).

       Πιο συγκεκριμένα, η σπουδαιότητα της LIBE έγκειται στο γεγονός ότι καθίσταται υπεύθυνη για το μεγαλύτερο μέρος τόσο της δημοκρατικής εποπτείας, όσο και της νομοθεσίας αναφορικά με τις πολιτικές για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις (Βασιλείου, 2014, 2015, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE/Κανονισμός, 2018).

       Ειδικής αναφοράς χρήζει το ότι στα ανωτέρω πλαίσια, η LIBE εξασφαλίζει με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο τον σεβασμό του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντός της Ένωσης. Παράλληλα, δε θα πρέπει να λησμονούμε ότι η LIBE έχει σαν βασική προτεραιότητα και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας (Βασιλείου, 2014, 2015, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE/Κανονισμός, 2018).

       Στεκόμαστε ιδιαιτέρως στο γεγονός ότι η LIBE, όσον αφορά την αποδοτική εκτέλεση των εργασιών της, βρίσκεται σε καθημερινή επαφή όχι μονάχα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με το Συμβούλιο των Υπουργών. Επιπλέον, βρίσκεται σε στενή (και λίαν εποικοδομητική θα προσθέταμε) συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, ενώ συνομιλεί τακτικά με α) την κοινωνία των πολιτών, β) εκπροσώπους των δικαστικών αρχών, γ) την ακαδημαϊκή κοινότητα και δ) τις αρχές επιβολής του νόμου. Είναι αλήθεια ότι ο ρόλος της LIBE είναι πολυδιάστατος και τούτο θα φανεί καλύτερα στις επόμενες παραγράφους (Βασιλείου, 2014, 2015, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE/Κανονισμός, 2018).

       Αν θα επιθυμούσαμε να συνοψίσουμε τις αρμοδιότητες της LIBE, θα λέγαμε ότι καταρχήν είναι υπεύθυνη για τη νομοθεσία στους εξαιρετικά κρίσιμους τομείς της διαφάνειας και της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παράμετρος τούτη χρήζει ειδικής μνείας, αφού αντιλαμβανόμαστε εύκολα ότι περιλαμβάνει ιδιαιτέρως ευαίσθητα ζητήματα (Βασιλείου, 2014, 2015, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE/Κανονισμός, 2018).

       Επιπροσθέτως, η LIBE καθίσταται αρμόδια για τα απαραίτητα μέτρα προς την κατεύθυνση της άμεσης και αποτελεσματικής καταπολέμησης κάθε διάκρισης, εκτός της διάκρισης λόγω φύλου ή στον τόπο εργασίας και την αγορά εργασίας. Η λογική αυτή της καταπολέμησης των διακρίσεων χαρακτηρίζει την εν γένει φιλοσοφία της Ένωσης από την πρώτη μέρα της δημιουργίας της. Και υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν περίτρανα τη διαπίστωση τούτη (Βασιλείου, 2014, 2015, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE/Κανονισμός, 2018).

       Δε θα πρέπει επίσης να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η LIBE φροντίζει με λίαν συστηματική μέθοδο για τη μέγιστη δυνατή προστασία, εντός του εδάφους της Ένωσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας των μειονοτήτων, των δικαιωμάτων των πολιτών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία ως γνωστόν έχουν θεσπιστεί με τις Συνθήκες και τον κομβικής σημασίας Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Βασιλείου, 2014, 2015, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE/Κανονισμός, 2018).

       Παράλληλα, η LIBE είναι υπεύθυνη για τη διαπίστωση ότι συντρέχει συγκεκριμένος κίνδυνος σημαντικής παραβίασης από κάποιο κράτος-μέλος, των κοινών σε όλα τα κράτη-μέλη αρχών. Μια τέτοια περίπτωση είναι ιδιαιτέρως δυσάρεστη και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα προσοχή και αυστηρότητα για να αποφεύγονται ανεπιθύμητες προεκτάσεις (Βασιλείου, 2014, 2015, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE/Κανονισμός, 2018).

       Ακόμα, καθήκον της LIBE είναι η αποτελεσματικότερη δυνατή δημιουργία και ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, ο οποίος θα διέπεται από το σεβασμό και την απαρέγκλιτη τήρηση των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας και ιδιαίτερα α) μέτρα σχετικά με την ενιαία διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, β) μέτρα σχετικά με την είσοδο και την κυκλοφορία προσώπων, το άσυλο και τη μετανάστευση και γ) μέτρα σχετικά με την αποδοτικότερη δυνατή αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης σαφώς και της τρομοκρατίας και επιπλέον ουσιαστικά και διαδικαστικά μέτρα αναφορικά με την επιτυχή διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης «συνεκτικής» προσέγγισης της Ένωσης στο ποινικό δίκαιο (Βασιλείου, 2014, 2015, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE/Κανονισμός, 2018).

       Τέλος, η LIBE είναι αρμόδια για την Europol, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (EAA-CEPOL), την Eurojust, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Φαινόμενα Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λοιπούς σχετικούς φορείς και υπηρεσίες (Βασιλείου, 2014, 2015, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE/Κανονισμός, 2018).

 

ΠΗΓΕΣ

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest). 

Βασιλείου, Ιωάννης (2015), Η Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Μια Κριτική Προσέγγιση (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Οικονομική Κρίση, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Προτάσεις και Δράσεις για την Καταπολέμηση της Ανεργίας (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE (2018), «LIBE-Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις», διαθέσιμο σε http://www.europarl.europa.eu/committees/el/libe/home.html (πρόσβαση στις 25/8/18).

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/LIBE/Κανονισμός (2018), «Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-8η κοινοβουλευτική περίοδος-Ιούλιος 2018/Παράρτημα V: Αρμοδιότητες των Μονίμων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών/XVII. Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων», διαθέσιμο σε http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=el&reference=RESP-LIBE (πρόσβαση στις 25/8/18).