Σαββατοκύριακo
12-13  Ιουνίου 2021
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3919RSS FEED
Το Σύνδρομο Dress
Γράφει ο
Νίκος Καλλιακμάνης

Drug = φάρμακο
Reaction = αντίδραση
Eosihophila = ηωσινοφιλία
Systemic symptoms = ανώμαλες εκδηλώσεις


Το σύνδρομο DRESS αναφέρθηκε με το όνομα αυτό το έτος 1966 από τον Bocquet και συνεργάτες.

Γνωστό ήταν από το έτος 1959 και χαρακτηρίζεται από την κλασσική τριάδα :
- Πυρετός
- Δερματικές βλάβες
- Συμμετοχή σπλάγχνων.

Τα άλλα ονόματα του συνδρόμου δηλώνουν και την αιτιολογία του όπως : Σύνδρομο υπερευαισθησίας στα αντιεπιληπτικά φάρμακα – Φαρμακευτική υπερευαισθήσια – Αντίδραση σε φάρμακα με συνοδό Ηωσινοφιλία και Συστηματικές εκδηλώσεις – Ψευδολέμφωμα από φάρμακα, αλλά φαίνεται ότι αποτελούν παραλλαγές εμφανίσεως του ίδιου συνδρόμου και δεν είναι χωριστές οντότητες.

Συχνότητα 1:1000, 1:10.000 σε λήψη φαρμάκων.

Θνητότητα κυμαίνεται 10% - 20% και ο θάνατος επέρχεται συνήθως από ηπατική ανεπάρκεια και από νόσο πολλαπλών οργάνων.

Το σύνδρομο προκαλείται μετά από λήψη φαρμάκων και χαρακτηρίζεται από : εξάνθημα – φλεγμονή των σπλάγχνων – διόγκωση λεμφαδένων – αιματολογικές αλλοιώσεις (ηωσινοφιλία – θρομβοπενία – άτυπη λεμφοκυττάρωση).

Το συμπτώματα ΣD εμφανίζονται μερικές εβδομάδες μετά τη λήψη φαρμάκου.

Τα διαγνωστικά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί είναι 2 και η προσπάθεια είναι φανερή, ώστε να γίνεται διάγνωση μίας νόσου που «μιμείται» χαρακτηριστικά πολλές άλλες ασθένειες.

Τα συμπτώματα του Σ.D. είναι ποικίλα και περιλαμβάνουν πολλά όργανα :

Επίσης το Σ.D. προσβάλλει Κ.Ν.Σ. και προκαλεί υποθυρεοειδισμό μετά πάροδο 50-60 ημερών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΑΘΟΛΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΔΡΟΜΟ DRESS

To Σ.D. θεωρείται ότι αποτελεί ιδιοσυγκρασική αντίδραση του οργανισμού σε διάφορα φάρμακα, 3 δυνητικοί παράγοντες παίζουν ρόλο:

1. Ελάττωμα μεταβολισμού του ανθρώπινου οργανισμού που αφορά τον μεταβολισμό, του φαρμάκου και έχει σαν αποτέλεσμα άθροιση τοξικών προϊόντων διάμεσου μεταβολισμού του φαρμάκου.
2. Προκαλείται μία επανέξαρσης των ερπητοϊών :
- H.H.V.6 (Human Herpes Virus = ιός έρπητος)
- C.M.V. (Κυτταρομεγαλοϊός),
με αποτέλεσμα ενεργοποίηση της ιδιοσυγκρασικής αλλεργικής αντίδρασης προς το φάρμακο.
3. Υφίσταται γενετική προδιάθεση του ατόμου πως αλλοιώνει την συνολική ανοσολογική απάντηση του οργανισμού.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DRESS (μία η περισσότερες μελετημένες περιπτώσεις)


Περισσότερο από 50 φάρμακα έχουν ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση του συνδρόμου DRESS.

Οι κυριότερες κατηγορίες, είναι:

- Αντιεπιληπτικά (με αρωματικό δακτύλιο)
- Παράγωγα σουλφοναμίδων
- Αντικαταθλιπτικά
- Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
- Αντιβιοτικά.
 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

1. Απομάκρυνση του υπεύθυνου φαρμάκου, διακοπή χορήγησής του.
2. Πιθανή χορήγηση κυκλοσπορίνης.