Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Eurojust: Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

 

 

       Τα ζητήματα της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος είναι αγκάθια που ταλαιπωρούν κάθε πολιτισμένη κοινωνία και δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια τόσο για τη δικαιοσύνη, όσο και για την κοινωνική αρμονία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καταβάλλει αδιάλειπτες προσπάθειες για την αμεσότερη δυνατή πάταξή τους. Στόχος της Eurojust είναι η παροχή συστηματικής βοήθειας στις εθνικές αρχές (οι οποίες είναι και οι κύριοι εταίροι της), ώστε οι τελευταίες να δύνανται να προβαίνουν σε εποικοδομητική συνεργασία σχετικά με την αντιμετώπιση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, που αφορούν περισσότερα από ένα κράτη-μέλη (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Eurojust, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Frontex, 2017).

       Η Eurojust έλαβε σάρκα και οστά το 2002. Εδρεύει στη Χάγη και διαθέτει 240 υπαλλήλους. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΕ, κάθε χρόνο η Eurojust α) διοικεί (με άκρως επιτυχημένο είναι η αλήθεια τρόπο) δέκα κέντρα συντονισμού, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί σχεδόν 250 συνεδριάσεις συντονισμού (αριθμός διόλου ευκαταφρόνητος) και β) ανοίγει έναν πολύ μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο αριθμό υποθέσεων. Όσον αφορά τις συνεδριάσεις συντονισμού, σε αυτές λαμβάνουν μέρος δικαστές, εισαγγελείς, αλλά και αστυνομικοί υπάλληλοι, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι τα κέντρα συντονισμού διοργανώνουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ημερίδες κοινής δράσης (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Eurojust, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Frontex, 2017).

       Πιο συγκεκριμένα, η Eurojust α) διαδραματίζει τον δικό της εξέχοντα ρόλο αναφορικά με το (μονίμως νευραλγικό) ζήτημα της επίλυσης διαφορών για θέματα δικαιοδοσίας, β) προβαίνει σε συντονισμό στα πλαίσια διώξεων και ερευνών που αφορούν τουλάχιστον δυο κράτη και γ) διευκολύνει αισθητά τόσο τη δημιουργία, όσο και την εφαρμογή νομικών πράξεων της Ένωσης, όπως επί παραδείγματι οι αποφάσεις κατάσχεσης ή δέσμευσης και τα Ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Eurojust, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Frontex, 2017).

       Το «συλλογικό όργανο» καθίσταται αρμόδιο για το σχεδιασμό και τη λεπτομερή χάραξη της πολιτικής της Eurojust. Τούτο απαρτίζεται από έναν ανώτερο εκπρόσωπο από κάθε κράτος-μέλος και αξίζει να σημειώσουμε ότι κάθε ένα από αυτά τα εθνικά μέλη καθίσταται αρμόδιο για ένα εθνικό γραφείο. Η λεπτομέρεια αυτή δε θα πρέπει επ’ ουδενί να περάσει απαρατήρητη. Επιπλέον, ο διοικητικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση της Eurojust, ενώ δε θα πρέπει να αγνοήσουμε και την ύπαρξη ενός κομβικής σημασίας υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, ο οποίος ενεργεί ανεξάρτητα από τον διοικητικό διευθυντή (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Eurojust, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Frontex, 2017).

       Το ειδικό βάρος της Eurojust καταδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός ότι ήδη έχει καταφέρει να συνάψει κομβικής σημασίας συμφωνίες με πολλά κράτη εκτός Ένωσης, με όργανα, εταίρους και οργανισμούς της Ένωσης, όπως επίσης και με σπουδαίους διεθνείς οργανισμούς, όπως λόγου χάριν η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (CEPOL), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (EJTN), η Interpol, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), το Ιβηροαμερικανικό δίκτυο διεθνούς δικαστικής συνεργασίας (IberRed), το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Eurojust, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Frontex, 2017).

       Δε θα πρέπει τέλος να λησμονούμε ότι η Eurojust «φιλοξενεί» τις γραμματείες α) του δικτύου κοινών ομάδων ερευνών, β) του Ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου και γ) του δικτύου για την έρευνα και τη δίωξη γενοκτονιών, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Eurojust, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Frontex, 2017).

      

 

ΠΗΓΕΣ

 

 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2013), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Αθήνα: Historical Quest). 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2015), Η Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Μια Κριτική Προσέγγιση (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2017), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΑ (2018), «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eda_el (πρόσβαση στις 23/9/18).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA (2017), «Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eu-lisa_el (πρόσβαση στις 25/9/18).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/Eurojust (2018), «Eurojust», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eurojust_el (πρόσβαση στις 28/9/18).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/Frontex (2017), «Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_el (πρόσβαση στις 25/9/18).