Σαββατοκύριακo
20-21  Απριλίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3135RSS FEED
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΒrexit: Αλλαγές επιθεώρησης πλοίων
11/08/2018
 
Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα
 
 
Τροποποιείται ο κανονισμός αριθ. 391/2009, σχετικά με τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων που αναγνωρίζονται σε επίπεδο της ΕΕ.
Η τροποποίηση προβλέπεται σε πρόταση κανονισμού, γίνεται εξαιτίας της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ,και αφορά στο άρθρο 8 του κανονισμού παράγραφος το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όλοι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί αξιολογούνται από την Επιτροπή και από το/τα κράτος/-τη μέλος/-λη που τους εξουσιοδότησε/-σαν σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/15/ΕΚ, σε τακτική βάση και τουλάχιστον ανά διετία, ώστε να επαληθεύεται ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με βάση τον παρόντα κανονισμό και ότι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα Ι. Η αξιολόγηση περιορίζεται σε εκείνες τις δραστηριότητες των αναγνωρισμένων οργανισμών οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Όπως επισημαίνεται σκοπός της πρότασης του τροποποιητικού κανονισμού,είναι να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου, να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων των θιγόμενων πλοιοκτητών και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των σημαιών των κρατών μελών της ΕΕ των 27.
Αιτιολόγηση
Υπενθυμίουμε, πως στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή Μαρτίου 2019 («ημερομηνία αποχώρησης»), εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία σε επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης. Εκείνη τη χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα.
Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να περιέχονται σε μια ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης,
Η νομοθεσία της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές θα παύσει να ισχύει πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας από τους τομείς ενωσιακού δικαίου που αναμένεται να επηρεαστεί είναι η αναγνώριση, σε επίπεδο Ένωσης, οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων τα οποία φέρουν τη σημαία κρατών μελών («αναγνωρισμένοι οργανισμοί»).
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 1 («ο κανονισμός»), οι οργανισμοί επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων που αναγνωρίζονται σε επίπεδο ΕΕ από την Επιτροπή («αναγνωρισμένοι οργανισμοί») απαιτείται να αξιολογούνται από την Επιτροπή τουλάχιστον ανά διετία, μαζί με το κράτος μέλος που υπέβαλε την αρχική αίτηση αναγνώρισης του οργανισμού. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αξιολογούνται οργανισμοί που αρχικά αναγνωρίστηκαν από το οικείο κράτος μέλος δυνάμει της προηγούμενης νομοθεσίας και οι οποίοι επί του παρόντος απολαύουν αναγνώρισης σε επίπεδο ΕΕ δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού. Κατά συνέπεια, το κράτος μέλος που αρχικά αναγνώρισε τους εν λόγω οργανισμούς, δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 1, θα πρέπει να θεωρείται το κράτος μέλος αρχικής αναγνώρισης που συμμετέχει στην αξιολόγηση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού.
Επιπλέον, με βάση τα άρθρα 7 και 8 του κανονισμού, προκύπτει ότι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί, προκειμένου να συνεχίσουν να απολαύουν αναγνώρισης σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να συνεχίσουν να πληρούν τις απαιτήσεις και τα ελάχιστα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού. Τούτο επαληθεύεται με τη διαρκή επαναξιολόγηση που διενεργείται από την Επιτροπή και το κράτος μέλος αρχικής αναγνώρισης δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1.
Μετά την αποχώρησή του, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στις αξιολογήσεις που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού, όσον αφορά τους οργανισμούς για τους οποίους το Ηνωμένο Βασίλειο ενεργεί ως το κράτος μέλος αρχικής αναγνώρισης. Κατά συνέπεια, η συνέχιση της ισχύος της αναγνώρισης των εν λόγω οργανισμών σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να αμφισβητηθεί και να μην μπορεί να αποσαφηνιστεί με επαρκή ασφάλεια δικαίου με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις του κανονισμού.
Η ενδεχόμενη απώλεια της αναγνώρισης οργανισμών σε επίπεδο ΕΕ λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και το γόητρο των σημαιών των κρατών μελών της ΕΕ των 27 τα οποία έχουν εξουσιοδοτήσει αυτούς τους  αναγνωρισμένους οργανισμούς να ενεργούν για λογαριασμό τους για τους σκοπούς της διενέργειας θεσμοθετημένων επιθεωρήσεων, ελέγχων και πιστοποίησης πλοίων. Οι θιγόμενοι αναγνωρισμένοι οργανισμοί διαθέτουν επί του παρόντος συμφωνίες εξουσιοδότησης με την πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ των 27 και, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους σχετικούς αναγνωρισμένους οργανισμούς για τον οικείο στόλο υπό τη σημαία τους. Ταυτόχρονα, οι πλοιοκτήτες που χρησιμοποιούν αυτούς τους οργανισμούς επίσης για σκοπούς ταξινόμησης θα αντιμετωπίσουν το δίλημμα είτε να αλλάξουν τη σημαία των πλοίων τους σε σημαία εκτός ΕΕ, είτε να διακινδυνεύσουν να παραβούν τους όρους των ισχυουσών ιδιωτικών συμβάσεων που έχουν συνάψει με τους σχετικούς οργανισμούς για την ταξινόμηση των πλοίων τους. 
Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής
Tο πεδίο εφαρμογής του υπό έκδοση, τροποιητικού κανονισμού περιορίζεται στην αντιμετώπιση των σχετικών επιπτώσεων. Οι κύριοι στόχοι πολιτικής του κανονισμού παραμένουν αμετάβλητοι.
 
Επίσης, η πρόταση κανονισμού συνάδει πλήρως με την εντολή που έχει ανατεθεί στο Συμβούλιο για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την αποχώρησή του από την Ένωση
 
Blog:marina anastas.kourbela