Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

       Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (Single Resolution Board-SRB) έλαβε σάρκα και οστά τον Ιανουάριο του 2015 και διαδραματίζει ζωτικής σημασίας ρόλο στα πλαίσια της οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης. Η έδρα του βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Οι εταίροι του είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και οι Εθνικές Αρχές Εξυγίανσης (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Dominguez, 2006· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΚΤ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/SRB, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017· Smits, 1996· Surico, 2007).

       Ξεκαθαρίζουμε εξαρχής ότι το SRB καταβάλλει τιτάνιες προσπάθειες τόσο για την εξυγίανση, όσο και για την ανάκαμψη των τραπεζών της Ευρωζώνης. Σκοπός είναι η αποφυγή μελλοντικών διασώσεων, αλλά και η ανάληψη του κόστους εξυγίανσης από τις τράπεζες με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος τόσο για την πραγματική οικονομία, όσο και για τους φορολογούμενους. Αντιλαμβανόμαστε ότι, ειδικά στις μέρες μας η επίτευξη των ανωτέρω επιδιώξεων θα αποτελέσει τεράστιο βήμα ανακούφισης, αναζωογόνησης και ανάπτυξης (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Dominguez, 2006· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΚΤ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/SRB, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017· Smits, 1996· Surico, 2007).

       Πιο συγκεκριμένα, το SRB θεωρείται ως η καινούργια αρχή εξυγίανσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Θεμελιώδης επιδίωξή του καθίσταται η άμεση και αποτελεσματική εξασφάλιση της εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών, με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις τόσο στην πραγματική οικονομία, όσο και στα δημόσια οικονομικά, όχι μονάχα των συμμετεχόντων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά και άλλων κρατών (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Dominguez, 2006· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΚΤ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/SRB, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017· Smits, 1996· Surico, 2007).

       Η σπουδαιότητά του είναι κάτι παραπάνω από εμφανής και οι ενέργειές του ιδιαιτέρως κρίσιμες. Τονίζουμε επίσης ότι το SRB είναι κομβικής σημασίας στοιχείο της Τραπεζικής Ένωσης και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης. Ειδικότερα, το SRB συνέρχεται σε δυο συνόδους (ολομέλειας και εκτελεστική), ενώ οι κανόνες ψηφοφορίας έχουν διπλό σκοπό. Πρώτον, τη λήψη ορθών αποφάσεων σε επίπεδο Ένωσης και δεύτερον την αποτελεσματικότερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των κρατών (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Dominguez, 2006· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΚΤ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/SRB, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017· Smits, 1996· Surico, 2007).

       Το SRB είναι αρμόδιο για μια πληθώρα φλεγόντων ζητημάτων. Καταρχήν, λαμβάνει (ζωτικής σημασίας) αποφάσεις εξυγίανσης εντός της Τραπεζικής Ένωσης, σύμφωνα με τυποποιημένη διαδικασία, με σκοπό τη διατήρηση της εμπιστοσύνης της αγοράς. Επιπλέον, ενθαρρύνει και προωθεί με άκρως εποικοδομητική μέθοδο τόσο την οικονομική, όσο και τη δημοσιονομική σταθερότητα της Ένωσης, παράμετρος ιδιαιτέρως κρίσιμη, ειδικά στις μέρες μας (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Dominguez, 2006· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΚΤ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/SRB, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017· Smits, 1996· Surico, 2007).

       Ακόμα, θεσπίζει ουσιαστικές ρυθμίσεις, με στόχο την εξυγίανση και προσφέρει σημαίνοντα οφέλη στις τράπεζες, τους καταθέτες, αλλά και τους φορολογούμενους. Παράλληλα, καταβάλλει προσπάθειες για την αμεσότερη δυνατή εξάλειψη των πάσης φύσεως εμποδίων στα πλαίσια της τραπεζικής εξυγίανσης, με επιδίωξη το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη να καταστεί όσο το δυνατόν πιο ασφαλές. Πέραν αυτού, θεσπίζει τυποποιημένους κανόνες και διαδικασίες για την εξυγίανση οντοτήτων. Τέλος, εργάζεται ακατάπαυστα για την πολυπόθητη (και πολυαναμενόμενη) ελαχιστοποίηση του κόστους εξυγίανσης, σε συνδυασμό με την αποτροπή της απομείωσης της αξίας, εκτός αν τούτο κρίνεται ως απολύτως απαραίτητο για την εξυγίανση (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Dominguez, 2006· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΚΤ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/SRB, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017· Smits, 1996· Surico, 2007).

      

ΠΗΓΕΣ

Βασιλείου, Ιωάννης (2013), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Αθήνα: Historical Quest). 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Οικονομική Κρίση, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Προτάσεις και Δράσεις για την Καταπολέμηση της Ανεργίας (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest). 

Βασιλείου, Ιωάννης (2018), Οι Επιχειρήσεις στην Ε.Ε.-Μονοπώλια-Καρτέλ-Κρατικές Ενισχύσεις-Κανόνες Ανταγωνισμού (Αθήνα: Historical Quest).

Dominguez, Kathryn M. E. (2006), “The European Central Bank, the Euro, and Global Financial Markets”, The Journal of Economic Perspectives, 20 (4), σελ. 67-88.

Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΚΤ (2017), «Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank_el (πρόσβαση στις 4/9/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018), «Ευρωπαϊκή Επιτροπή», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_el (πρόσβαση στις 31/8/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018), «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_el (πρόσβαση στις 31/8/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση/SRB (2017), «Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/srb_el (πρόσβαση στις 8/9/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο (2017), «Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_el (πρόσβαση στις 4/9/18).

Smits, René (1996), “The European Central Bank: Institutional Aspects”, The International and Comparative Law Quarterly, 45 (2), σελ. 319-342.

Surico, Paolo (2007), “The Monetary Policy of the European Central Bank”, The Scandinavian Journal of Economics, 109 (1), σελ. 115-135.