Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (2)
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

Οι κύριοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) συνοψίζονται ως ακολούθως: α) η αδιάκοπη προώθηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), β) η αμεσότερη δυνατή τόνωση του δυναμικού της Ευρώπης στα πλαίσια της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας και γ) η εποικοδομητική υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της μάστιγας που ονομάζεται κλιματική αλλαγή (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΚΤ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΤΕ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017· Tuijnman, 2009).

       Η ΕΕ γνωρίζει από πρώτο χέρι τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και διαθέτει τόσο τη θέληση, όσο και τη βούληση να συνεισφέρει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της ανεργίας και της περαιτέρω οικονομικής ευημερίας, συνιστώσες που αναμφίβολα οδηγούν σε κοινωνική ισορροπία και αρμονία (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΚΤ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΤΕ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017· Tuijnman, 2009).

       Αν θα επιθυμούσαμε να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα, θα λέγαμε ότι η ΕΤΕ δύναται να παράσχει τρία βασικά είδη προϊόντων και υπηρεσιών. Το πρώτο φυσικά είναι η χορήγηση δανείων, η οποία καλύπτει τουλάχιστον το 90% των ολικών χρηματοοικονομικών δεσμεύσεών της. Πρακτικά, θα τολμούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η ΕΤΕ προβαίνει στη χορήγηση δανείων σε πελάτες όλων ανεξαιρέτως των μεγεθών, με επιδίωξη (αναμενόμενα) τόσο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, όσο και την εν γένει ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω υποστήριξη σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στην προσέλκυση και άλλων επενδυτών, παράμετρος ζωτικής σημασίας, ο οποία δε θα πρέπει επ’ ουδενί να περνάει απαρατήρητη (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΚΤ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΤΕ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017· Tuijnman, 2009).

       Το δεύτερο είναι η λεγόμενη «συνδυαστική πόρων», δηλαδή το δικαίωμα που έχουν οι πελάτες της ΕΤΕ να προβούν σε συνδυασμό της χρηματοδότησής της με λοιπές επενδυτικές πηγές. Διαμέσου των μελετών μας είμαστε σε θέση να βεβαιώσουμε ότι η τακτική αυτή έχει πράγματι υπάρξει θετική και προσοδοφόρα. Τέλος, το τρίτο είναι η τεχνική υποστήριξη, σε συνδυασμό με την παροχή ειδικών συμβουλών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των πόρων, παράμετρος επίσης κομβική (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΚΤ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΤΕ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017· Tuijnman, 2009).

       Καθιστούμε σαφές ότι η ίδια η ΕΤΕ χορηγεί δάνεια άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται λόγος για χαμηλότερα δάνεια, τότε προβαίνει στο άνοιγμα συγκεκριμένων πιστωτικών γραμμών για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία εν συνεχεία προχωρούν στη χορήγηση δανείων σε πιστωτές (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΚΤ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΤΕ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017· Tuijnman, 2009).

       Επιπροσθέτως, επισήμανσης χρήζει το γεγονός ότι η ΕΤΕ, όντας ανεξάρτητο σώμα λαμβάνει η ίδια τις αποφάσεις της αναφορικά τόσο με τη λήψη, όσο και με τη χορήγηση δανείων. Προβαίνει σε συστηματική συνεργασία με άλλα όργανα της Ένωσης και κυρίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΚΤ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΤΕ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017· Tuijnman, 2009).

       Πέραν αυτού, η ΕΤΕ λαμβάνει τόσο δανειοδοτικές, όσο και δανειοληπτικές αποφάσεις ανάλογα με τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα του κάθε σχεδίου, σε συνάρτηση φυσικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι χρηματοοικονομικές αγορές. Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι εντός Ένωσης, η ΕΤΕ χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες δανειοδοτικές προτεραιότητες και τούτο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Εκτός Ένωσης, θα λέγαμε ότι υποστηρίζει εμπράκτως τις (ιδιαιτέρως αξιόλογες) Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης και συνεργασίας ανά τον κόσμο (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΚΤ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΤΕ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017· Tuijnman, 2009).

       Όπως διαπιστώνουμε, ο εν γένει ρόλος της ΕΤΕ είναι πραγματικά πολυδιάστατος και ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων της είναι εμφανής σε παγκόσμιο επίπεδο. Δίχως ίχνος υπερβολής, θα τολμούσαμε να χαρακτηρίσουμε την ΕΤΕ σαν έναν διεθνή παράγοντα ανάπτυξης με αυξημένες αρμοδιότητες, ο οποίος έχει πράγματι επιτελέσει τιτάνιο έργο προς την κατεύθυνση της (πολυπόθητης) παγκόσμιας οικονομικής αναζωογόνησης (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΚΤ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΤΕ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017· Tuijnman, 2009).

      

 

 

ΠΗΓΕΣ

 

 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2013α), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Αθήνα: Historical Quest). 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2013β), «1980-1999, Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Εποχή της Άνδρωσης και της Διεύρυνσης», Από τη Νέα Ευρώπη του Χίτλερ Στην Ευρωζώνη της Μέρκελ, Τόμος Α΄, Ιστορικό Αρχείο του «Επενδυτή», σελ. 76-95.

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Κλιματική Αλλαγή: Διαχειρίσιμο Πρόβλημα ή Αργός Θάνατος του Πλανήτη-Ρόλος και Δράσεις της Ε.Ε. έως το 2050-Οι Επιπτώσεις στην Ελλάδα (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Οικονομική Κρίση, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Προτάσεις και Δράσεις για την Καταπολέμηση της Ανεργίας (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2017γ), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2018), Οι Επιχειρήσεις στην Ε.Ε.-Μονοπώλια-Καρτέλ-Κρατικές Ενισχύσεις-Κανόνες Ανταγωνισμού (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΚΤ (2017), «Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank_el (πρόσβαση στις 4/9/18).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΤΕ (2018), «Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_el (πρόσβαση στις 6/9/18).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018), «Ευρωπαϊκή Επιτροπή», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_el (πρόσβαση στις 31/8/18).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018), «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_el (πρόσβαση στις 31/8/18).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο (2017), «Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_el (πρόσβαση στις 4/9/18).

 

 

Tuijnman, Albert (2009), “The Education Lending Policy of the European Investment Bank”, European Journal of Education, 44 (1), σελ. 111-125.