Σαββατοκύριακo
18-19  Μαίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3163RSS FEED
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣEE: Έλεγχος γεωργικών μετά Brexit
13/03/2019

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα 

Μόλις το δίκαιο της Ένωσης παύσει να εφαρμόζεται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού, τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ελέγχονται από άποψη ραδιενεργού μόλυνσης προτού επιτραπεί η είσοδός τους στην Ένωση. 

Αυτό προβλέπει ο εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2019 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1635/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 737/90 του Συμβουλίου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση»

Εφαρμογή

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την επομένη τηςημερομηνίας κατά την οποία το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε οποιαδή ποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)   έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία έχει αρχίσει να ισχύει συμφωνία αποχώρησης που έχει συναφθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

β)   έχει ληφθεί απόφαση για την παράταση της διετούς περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κανονισμός, τον οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος της Επιτροπής  Jean-Claude Juncker είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

 

Μεταξύ άλλων, στο αιτιολογικό του κανονισμού αναφέρονται:

-Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο χρόνια μετά τη γνωστοποίηση, δηλαδή, από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει τη σχετική  προθεσμία. Εκείνη τη χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα».

-Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1635/2006 της Επιτροπής θεσπίζει σχετικά με τους όρους εισαγωγής γεωργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ.

-Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2008 καθορίζει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ραδιενέργειας σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών. Ορίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διενεργούν ελέγχους στα σχετικά γεωργικά προϊόντα, προκειμένου να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους με τα επίπεδα ραδιενέργειας που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, πριν από τη θέση του προϊόντος σε ελεύθερη κυκλοφορία.

-Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1635/2006 απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών που επλήγησαν από το ατύχημα του Τσερνομπίλ εκδίδουν πιστοποιητικά εξαγωγής που βεβαιώνουν ότι τα προϊόντα που συνοδεύουν τηρούν τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 733/2008. Οι συγκεκριμένες τρίτες χώρες που αφορούν οι σχετικές διατάξεις απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1635/2006.

-Η επίπτωση ραδιενεργού καισίου από το ατύχημα που συνέβη στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνομπίλ στις 26 Απριλίου 1986 έπληξε ευρύ φάσμα τρίτων χωρών. Η επίπτωση αυτή έπληξε και ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεδομένου ότι ο χρόνος ημιζωής του καισίου-137 είναι περίπου 30 χρόνια, η μόλυνση μειώνεται με αργούς ρυθμούς.

-Ορισμένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν επηρεαστεί από το ατύχημα του Τσερνομπίλ ενδέχεται να είναι ακόμα μολυσμένα με ραδιενεργό καίσιο.

Μόλις το δίκαιο της Ένωσης παύσει να εφαρμόζεται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού, τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ελέγχονται από άποψη ραδιενεργού μόλυνσης προτού επιτραπεί η είσοδός τους στην Ένωση.

Ως εκ τούτου, το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1635/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί για να συμπεριλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο.

marina anastas.kourbela