Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Ο Οργανισμός για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

       Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου θα επικεντρωθούμε στη δομή και τις αρμοδιότητες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (CEPOL). Ιδρύθηκε το 2005, η έδρα του βρίσκεται στη Βουδαπέστη και διαθέτει 60 άτομα προσωπικό (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/CEPOL, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Θα λέγαμε ότι θεμελιώδης επιδίωξη του εν λόγω οργανισμού, όπως ακριβώς φανερώνει και η ονομασία του, καθίσταται η συστηματική παροχή ειδικής κατάρτισης στα ευρύτερα πλαίσια των ζητημάτων επιβολής, τόσο του Ευρωπαϊκού, όσο και του διεθνούς δικαίου (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/CEPOL, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Ο στόχος αυτός δεν είναι καθόλου εύκολος και, όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια του άρθρου, για την επίτευξή του ο CEPOL διαδραματίζει έναν ιδιαιτέρως πολυσχιδή ρόλο, στοχεύοντας σε μια ασφαλέστερη Ευρώπη. Για να το πετύχει αυτό, προβαίνει σε μια ουσιαστική διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών αρχών στα κράτη-μέλη και σε μερικές τρίτες χώρες. Τονίζουμε ιδιαιτέρως ότι ο CEPOL δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο οργανωμένο έγκλημα (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/CEPOL, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Πρακτικά, ο CEPOL είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη α) της παροχής συγκεκριμένου τύπου κατάρτισης τόσο σε αστυνομικούς, όσο και σε λοιπούς αξιωματούχους επιβολής του νόμου, β) της αρτιότερης δυνατής δημιουργίας ειδικών δικτύων κατάρτισης και γ) την αμεσότερη και ουσιαστικότερη δυνατή βελτίωση της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όχι μονάχα διαμέσου της κατάρτισης, αλλά και μέσω της εποικοδομητικής ανταλλαγής γνώσεων (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/CEPOL, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Αναφορικά με τη δομή του CEPOL, καταρχήν σημειώνουμε ότι επικεφαλής του είναι ένας εκτελεστικός διευθυντής, ο οποίος φυσικά είναι υπόλογος στο διοικητικό συμβούλιο. Το τελευταίο αποτελείται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών-μελών, ενώ πρόεδρος είναι ο εκπρόσωπος ενός εκ των τριών κρατών-μελών που είναι επιφορτισμένα με την από κοινού κατάρτιση του δεκαοκτάμηνου προγράμματος του Συμβουλίου της ΕΕ (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/CEPOL, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Επιπροσθέτως, επισήμανσης χρήζει το γεγονός ότι σε κάθε κράτος-μέλος, δίχως εξαίρεση, ο CEPOL διατηρεί μια εθνική μονάδα, η οποία λαμβάνει την ονομασία CNU. Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω μονάδες προσφέρουν την κατάλληλη καθοδήγηση σε αξιωματούχους επιβολής του νόμου που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες του CEPOL (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/CEPOL, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Υπογραμμίζουμε επίσης ότι η εν γένει φιλοσοφία του CEPOL στηρίζεται στη λειτουργική συνένωση ενός δικτύου ιδρυμάτων κατάρτισης αξιωματούχων επιβολής του νόμου σε κάθε κράτος-μέλος και διαμέσου των μελετών μας είμαστε σε θέση να βεβαιώσουμε ότι το κάνει πολύ καλά. Επίσης, παρέχει πολύτιμη αρωγή στα εν λόγω ιδρύματα για να μπορούν να παράσχουν ικανοποιητική κατάρτιση σε ιδιαιτέρως φλέγοντα ζητήματα ασφάλειας, στη συνεργασία για την επιβολή του νόμου και στην ανταλλαγή πληροφοριών (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/CEPOL, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Παράλληλα, ο CEPOL προβαίνει σε συστηματική συνεργασία με λοιπούς οργανισμούς της Ένωσης, με διεθνείς οργανισμούς και με τρίτες χώρες αναφορικά με ζητήματα ασφαλείας. Τέλος, όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του, θα λέγαμε ότι λαμβάνει χώρα βάσει συγκεκριμένων στοιχείων που συγκεντρώνει από το εν λόγω δίκτυο και λοιπά ενδιαφερόμενα μέλη. Συνεπώς, οι εν γένει ενέργειές του ουσιαστικά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κρατών-μελών στους συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας που καθορίζονται από τη στρατηγική της Ένωσης για την εσωτερική ασφάλεια (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/CEPOL, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

      

ΠΗΓΕΣ

 Βασιλείου, Ιωάννης (2013), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Αθήνα: Historical Quest). 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2015), Η Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Μια Κριτική Προσέγγιση (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Οικονομική Κρίση, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Προτάσεις και Δράσεις για την Καταπολέμηση της Ανεργίας (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest). 

Βασιλείου, Ιωάννης (2018), Οι Επιχειρήσεις στην Ε.Ε.-Μονοπώλια-Καρτέλ-Κρατικές Ενισχύσεις-Κανόνες Ανταγωνισμού (Αθήνα: Historical Quest).

Ευρωπαϊκή Ένωση/CEPOL (2017), «Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (CEPOL)», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/cepol_el (πρόσβαση στις 7/9/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018), «Ευρωπαϊκή Επιτροπή», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_el (πρόσβαση στις 31/8/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018), «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_el (πρόσβαση στις 31/8/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο (2017), «Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_el (πρόσβαση στις 4/9/18).