Τετάρτη
11 Δεκεμβρίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3369RSS FEED
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΕΕ για Τεχνητή Νοημοσύνη
18/12/2018

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

 

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αλλάζει τον κόσμο μας όπως ακριβώς η ατμομηχανή και η ηλεκτρική ενέργεια κατά το παρελθόν, και θα γίνει ο βασικός κινητήριος παράγοντας της οικονομικής ανάπτυξης και της αύξησης της παραγωγικότητας συμβάλλοντας στην αειφορία και βιωσιμότητα της βιομηχανικής βάσης στην ΕΕ .

 

Στο Συντονισμένο σχέδιο για την ανάπτυξη και τη χρήση, το οποίο η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαικό Συμβούλιο να το εγκρίνει, τονίζει την πολιτική βούληση της ΕΕ να αναδείξει και να αξιοποιήσει την ΤΝ σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Η ΤΝ επισημαίνει, βρίσκεται παντού γύρω μας, για παράδειγμα όταν μεταφράζουμε κείμενα στο διαδίκτυο ή όταν χρησιμοποιούμε μια εφαρμογή στο κινητό για να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να φθάσουμε στον επόμενο προορισμό μας. Στο σπίτι, ένας έξυπνος θερμοστάτης μπορεί να συμβάλει στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας έως 25 %, αναλύοντας τις συνήθειες των ενοίκων και ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία ανάλογα με τις ανάγκες τους . Στον τομέα της υγείας, οι αλγόριθμοι μπορούν να βοηθούν τους δερματολόγους να κάνουν καλύτερη διάγνωση, ανιχνεύοντας, για παράδειγμα, το 95 % των περιπτώσεων καρκίνου του δέρματος και μαθαίνοντας αυτόματα από μεγάλα σύνολα ιατρικών εικόνων .

 

Το συντονισμένο σχέδιο

Το συντονισμένο σχέδιο βασίζεται σε «δήλωση συνεργασίας» που υπογράφηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ημέρας 2018 (οργανώθηκε στις 10 Απριλίου στις Βρυξέλλες, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν από κοινού για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης. Η δήλωσης σχετικά με την ΤΝ υπογράφηκε στο πλαίσιο οικειοθελούς και συμμετοχικής διαδικασίας) στην οποία υπογραμμίζεται η προθυμία για σύσφιγξη της συνεργασίας στον τομέα της ΤΝ. Άλλωστε, και η αυστριακή προεδρία της ΕΕ ανέδειξε την ΤΝ σε προτεραιότητα στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της βιομηχανίας .

Οι κύριοι στόχοι του συντονισμένου σχεδίου είναι να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, να ενθαρρυνθούν οι συνέργειες και η συνεργασία σε ολόκληρη την ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε θέματα δεοντολογίας, να προωθηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να προσδιοριστεί συλλογικά η μελλοντική πορεία. Μέσα από τη συνεργασία η Ένωση μπορεί να μεγιστοποιήσει την επιρροή της και να γίνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ομάδα των κρατών μελών για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την ΤΝ εξέτασε με την Επιτροπή, από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2018, πιθανά πεδία συνεργασίας. Προκειμένου να συμβαδίσουν με τις ραγδαίες αλλαγές που προκαλεί η ΤΝ στις κοινωνίες και στις οικονομίες, τα κράτη μέλη, η Νορβηγία και η Ελβετία συμφώνησαν να θέσουν σε εφαρμογή ένα κυλιόμενο συντονισμένο σχέδιο που πρέπει να παρακολουθείται και να επανεξετάζεται σε ετήσια βάση προκειμένου να παραμένει επίκαιρο.

Η πρώτη έκδοση του κυλιόμενου συντονισμένου σχεδίου

Το σημερινό κείμενο, του οποίου παρουσιάζουμε ορισμένα σημεία, αποτελεί την πρώτη έκδοση αυτού του σχεδίου και περιλαμβάνει κυρίως δραστηριότητες για το 2019 και το 2020, δίνοντας έμφαση στις προγραμματισμένες δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν σε επίπεδο ΕΕ σύμφωνα με το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο. Προβλέπεται ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί κατά την προσεχή δεκαετία, πιθανώς μέχρι το 2027, σε στενή αλληλεπίδραση με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ( τον πολυετή προυπολογισμό της ΕΕ 2021-΄2027, που είναι υπό διαπραγμάτευση). .

Στους τομείς των επενδύσεων, της αριστείας και της διάδοσης της ΤΝ, της διαθεσιμότητας των δεδομένων, των κοινωνικών προκλήσεων, της δεοντολογίας και του ρυθμιστικού πλαισίου έχει εντοπιστεί ανάγκη για την ανάπτυξη συντονισμένης δράσης. Οι δράσεις αφορούν τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα και προσφέρουν πολυάριθμες συνέργειες.

Το συντονισμένο σχέδιο,επισημαίνεται, θα μεγιστοποιήσει τα οφέλη της ΤΝ για όλους τους Ευρωπαίους, προάγοντας την ανάπτυξη μιας αξιόπιστης ΤΝ, η οποία σέβεται τις ευρωπαϊκές δεοντολογικές αξίες και ικανοποιεί τις προσδοκίες των πολιτών. Η Ευρώπη θα εντατικοποιήσει σταδιακά τις προσπάθειες που καταβάλλει σε τομείς δημόσιου συμφέροντος, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές, η ασφάλεια, η εκπαίδευση και η ενέργεια, καθώς και σε άλλους τομείς όπως η βιομηχανική παραγωγή και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (μεταξύ άλλων και μέσω της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών).

Τι περιλαμβάνει

Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει ένα πλέγμα απτών και συμπληρωματικών δράσεων σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο(Όλες οι δράσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με το δίκαιο του ανταγωνισμού και τις κρατικές ενισχύσεις) που εξυπηρετούν τους ακόλουθους στόχους:

-Τόνωση των επενδύσεων και ενίσχυση της αριστείας στις τεχνολογίες και στις εφαρμογές της ΤΝ, οι οποίες είναι αξιόπιστες, «συμμορφώνονται με δεοντολογικούς κανόνες και είναι ασφαλείς ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού». Οι επενδύσεις πρέπει να υλοποιούνται σε σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο που επιτρέπει τον πειραματισμό και υποστηρίζει την ανατρεπτική καινοτομία εντός της ΕΕ, διασφαλίζοντας την ευρύτερη και καλύτερη δυνατή χρήση της ΤΝ από την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία.

-Με βάση τα ισχυρά σημεία της Ευρώπης, να αναπτύξει και να εφαρμόσει, σε σύμπραξη με τον βιομηχανικό κλάδο και τα κράτη μέλη κοινά θεματολόγια για συνεργατική έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) και καινοτομία.

-Προσαρμογή των προγραμμάτων και συστημάτων μάθησης και επιμόρφωσης, ώστε η κοινωνία της Ευρώπης και οι μελλοντικές της γενιές να είναι έτοιμες για την ΤΝ.

-Ανάπτυξη σημαντικών ικανοτήτων στην Ευρώπη που θα υποστηρίξουν την ΤΝ, όπως για παράδειγμα χώροι δεδομένων και υποδειγματικές εγκαταστάσεις διεθνούς κύρους για τη διενέργεια δοκιμών και πειραμάτων.

-Ανάδειξη των δημόσιων διοικήσεων της Ευρώπης σε πρωτοπόρους όσον αφορά τη χρήση της ΤΝ.

-Εφαρμογή, με βάση το έργο εμπειρογνωμόνων, σαφών κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας για την ανάπτυξη και τη χρήση της ΤΝ με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με σκοπό τη διαμόρφωση παγκόσμιων δεοντολογικών προτύπων και την παγκόσμια πρωτοπορία σε αξιόπιστα συστήματα ΤΝ που συμμορφώνονται με δεοντολογικούς κανόνες.

-Στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο, επανεξέταση του σημερινού εθνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την καλύτερη αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων.

Βασικά εργαλεία ανάπτυξης

Η πρόοδος στον τομέα της ΤΝ οδηγεί σε νέες ευκαιρίες σε τομείς όπως η εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη και η υγειονομική περίθαλψη ακριβείας, η κινητικότητα (αυτόνομη οδήγηση: Στην ανακοίνωση για τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα αναγνωρίστηκαν παραδείγματος χάρη τα οφέλη που προκύπτουν από την πρόοδο στον τομέα της ΤΝ, η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία νέων τομέων βιομηχανικής ανάπτυξης και θα προετοιμάσει το έδαφος για νέες υπηρεσίες κινητικότητας που θα καταστήσουν τις μεταφορές περισσότερο ασφαλείς, προσβάσιμες και βιώσιμες),η οικονομική τεχνολογία, η προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, οι διαστημικές εφαρμογές, τα ευφυή δίκτυα ενέργειας, η βιώσιμη κυκλική βιο-οικονομία, οι βελτιωμένες μέθοδοι εντοπισμού και διερεύνησης εγκληματικών δραστηριοτήτων (π.χ. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή), τα μέσα ενημέρωσης κ.λπ.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προϋποθέτει σε πολλές περιπτώσεις τη σημαντική αναβάθμιση των μέχρι σήμερα διαθέσιμων υποδομών. Για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΤΝ θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά και το κανονιστικό της πλαίσιο. Μεταξύ άλλων, πρέπει να εγκριθεί σύντομα η πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού , πρέπει να ενισχυθεί η συνδεσιμότητα μέσω του συντονισμού του ραδιοφάσματος, των πολύ γρήγορων δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5G και οπτικών ινών, καθώς και μέσω των δορυφορικών τεχνολογιών, όπως είναι για παράδειγμα, το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Galileo της ΕΕ.

Οι υπολογιστές υψηλών επιδόσεων και η ΤΝ θα συνδέονται σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό, καθώς βαδίζουμε προς το μέλλον και χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθήκευσης και επικοινωνίας. Επιπλέον, οι υποδομές πρέπει να είναι προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές για να εξασφαλιστεί η χωρίς αποκλεισμούς διάδοση της ΤΝ σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ο βιομηχανικός κλάδος και ιδίως οι μικρές και νέες επιχειρήσεις, θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν και να ενσωματώνουν τις τεχνολογίες αυτές σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες και σχετικές διαδικασίες και τεχνολογίες παραγωγής, μεταξύ άλλων με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση του εργατικού τους δυναμικού. Καίρια σημασία για την ανάπτυξη της ΤΝ στην ψηφιακή ενιαία αγορά θα έχει επίσης η τυποποίηση, η οποία θα συμβάλει κυρίως στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας.

Θεμελιώδεις αλλαγές πρέπει επίσης να επέλθουν στις περιπτώσεις στις οποίες τα δεδομένα πρέπει να υπόκεινται σε επεξεργασία σε τοπικό επίπεδο (όπως π.χ. στα συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα συστήματα οδήγησης που πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις χωρίς να περιμένουν απάντηση από απομακρυσμένους διακομιστές). Η τάση αυτή αυξάνει τη ζήτηση για προηγμένα τεχνολογικά συστήματα ημιαγωγών χαμηλής ισχύος. Νέα πρότυπα συστήματα, πέραν της κλιμακοποίησης, κάνουν ήδη την εμφάνισή τους ενώ θα πρέπει να αναπτυχθούν νέες αποδοτικές από ενεργειακή άποψη μορφές υπολογιστικών συστημάτων (όπως π.χ. οι νευρομορφικοί και κβαντικοί υπολογιστές) με σκοπό τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας.

 

A.Στρατηγικές δράσεις και συντονισμός

Η Προσέγγισή της Επιτροπής για την ΤΝ βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

·--προώθηση της τεχνολογικής και βιομηχανικής ικανότητας της ΕΕ και της διείσδυσης της ΤΝ στο σύνολο της οικονομίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα·

·--προετοιμασία του εδάφους για τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που επιφέρει η ΤΝ·

·--εξασφάλιση κατάλληλου δεοντολογικού και νομικού πλαισίου, βάσει των αξιών της Ένωσης και σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Κατευθυντήριες γραμμές

Η Επιτροπή ανέθεσε σε ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για θέματα ΤΝ να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για την ΤΝ. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου θα προτείνει επίσης συστάσεις σχετικά με τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν για τις επενδύσεις και το κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης η Επιτροπή έχει συγκροτήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου σχετικά με τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού στις αγορές εργασίας της ΕΕ, η οποία θα εκπονήσει έκθεση, την άνοιξη του 2019 , στην οποία θα εξετάζονται στρατηγικές για την αντιμετώπιση της διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας. Πέντε περιφέρειες διαθέτουν προτεραιότητες σχετικά με την ΤΝ στις στρατηγικές τους για την έξυπνη εξειδίκευση ενώ η ΤΝ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των πτυχών της ψηφιακής μετάβασης της βιομηχανίας που συμπεριλαμβάνονται στις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης ενόψει των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ που καλύπτουν την περίοδο μετά το 2020: Κάτω Σαξονία [DE], Pohjois-Savo [FI], Łódzkie [PL], Βορειοδυτική [RO] και Βορειοανατολική [RO]. Επίσης, υπάρχουν άλλες περιοχές στην Ευρώπη, για παράδειγμα, στο Βέλγιο, με στρατηγικές ΤΝ.

Επενδύσεις- Χρηματοδότηση

Ο όγκος των επενδύσεων για την ΤΝ στην Ένωση είναι χαμηλός και κατακερματισμένος σε σύγκριση με άλλες χώρες του κόσμου, όπως για παράδειγμα οι ΗΠΑ και η Κίνα. Για να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα, στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Απριλίου τίθεται ένας φιλόδοξος στόχος: να αυξηθεί ο όγκος των επενδύσεων, ώστε να ανέλθει συνολικά (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας αθροιστικά) σε τουλάχιστον 20 δισεκ. ευρώ,περίοδο 2018-2020 και, εν συνεχεία, να αυξηθούν σταδιακά οι επενδύσεις στα 20 δισεκ. ευρώ, ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία.

Η Επιτροπή αυξάνει τις επενδύσεις στον τομέα της ΤΝ με βάση το πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» σε 1,5 δισεκ.ευρώ την οδο 2018-2020, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 70 % σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2017. Με βάση το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Επιτροπή πρότεινε τη διάθεση τουλάχιστον 1 δισεκ. ευρώ ετησίως από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για την ΤΝ. Την περίοδο αυτή εξετάζονται επιλογές για την κινητοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αναμένεται να επενδύσει στον τομέα της ΤΝ με βάση την επόμενη γενιά των στρατηγικών έξυπνης ειδίκευσης.

Μέχρι σήμερα, η Γαλλία, η Φινλανδία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία εφαρμόζουν στοχευμένες στρατηγικές για την ΤΝ. Ορισμένες χώρες, όπως η Δανία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Ιρλανδία και η Νορβηγία, εντάσσουν τις δράσεις τους για την ΤΝ στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ψηφιοποίηση. Επιπλέον, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιταλία, η Λετονία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Ισπανία έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν στρατηγικές .

 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα παρακολουθούν την

πορεία εφαρμογής του σχεδίου σε ετήσια βάση .

Μέχρι τα μέσα του 2019 όλα τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θέσουν σε εφαρμογή –και να κοινοποιήσουν στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή– εθνικές στρατηγικές ή προγράμματα για την ΤΝ ή να προσθέσουν πτυχές της ΤΝ σε άλλες σχετικές στρατηγικές και προγράμματα , επισημαίνοντας το ύψος των επενδύσεων και τα μέτρα εφαρμογής και λαμβάνοντας υπόψη το παρόν συντονισμένο σχέδιο. Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει με βάση τα εθνικά του χαρακτηριστικά την ακριβή μορφή, το περιεχόμενο και τη διαχείριση των εθνικών στρατηγικών για την ΤΝ ..

Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων, το 2019 τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα προσδιορίσουν σχετικές παραμέτρους για τις επενδύσεις και συγκρίσιμα κριτήρια αναφοράς για τη διείσδυση της ΤΝ προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί στόχοι. Η πρόοδος θα παρακολουθείται σε ετήσια βάση.

B.Μεγιστοποίηση των επενδύσεων μέσω συνεργασιών

Για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα της ΤΝ και για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου τους τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να ενώσουν τις προσπάθειές τους. Μόνο αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη υλοποιήσουν –μέσω κοινών προγραμμάτων– επενδύσεις προς την ίδια κατεύθυνση και μοχλεύσουν κεφάλαια για ιδιωτικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, θα μπορέσει η Ευρώπη ως σύνολο να ασκήσει επιρροή και να εδραιώσει τη στρατηγική της αυτονομία στον τομέα της ΤΝ.

 

Νεες συνεργασίες στον τομέα της ΤΝ -ΣΔΙΤ

 

Οι συμπράξεις που είναι σε εξέλιξη μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης μέσω κοινών επιχειρήσεων όπως η ECSEL (ηλεκτρονικά μεμονωμένα στοιχεία και συστήματα), η EuroHPC (υπολογιστές υψηλών επιδόσεων) , καθώς και το εμβληματικό έργο «Quantum» στο πλαίσιο του προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020» (H2020) έχουν καίρια σημασία για την επεξεργασία μαζικών δεδομένων και την περαιτέρω ανάπτυξη της ΤΝ.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα υποστηρίζουν συνεχώς την αξιοποίηση των βασικών μέσων προώθησης και θα ενσωματώνουν την ΤΝ στις σχετικές πρωτοβουλίες.

Το συντονισμένο σχέδιο συνδέεται με τις παράλληλες στρατηγικές που είναι σε εξέλιξη σε αυτούς τους τομείς.

Η ΤΝ βρίσκεται επί του παρόντος στο επίκεντρο διαφόρων συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», όπως για παράδειγμα είναι οι ΣΔΙΤ για τη ρομποτική και τα μαζικά δεδομένα που περιλαμβάνουν χωριστά προγράμματα δράσης για την έρευνα και την καινοτομία. Επίσης, η πανεπιστημιακή ερευνητική κοινότητα έχει οργανωθεί σε δίκτυα, όπως για παράδειγμα ο EurAI, ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος για την ΤΝ. Η Επιτροπή, με τη στήριξη των κρατών μελών, θα συνεργαστεί με τη βιομηχανία και την πανεπιστημιακή κοινότητα για την ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος δράσης για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της ΤΝ. Με βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ευρώπης, το πρόγραμμα αυτό θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός δυναμικού πανευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας στον τομέα της ΤΝ, το οποίο θα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα στο σύνολο της αξιακής αλυσίδας της ΤΝ. Για τον σκοπό αυτό, θα διευκολύνει τις συζητήσεις, αρχικά με εμπλεκόμενους παράγοντες στον τομέα της ρομποτικής και των μαζικών δεδομένων ΣΔΙΤ, αλλά αργότερα θα επεκταθεί σε εκπροσώπους όλων των ενδιαφερόμενων μερών στον βιομηχανικό κλάδο και τα ερευνητικά ιδρύματα για να αναπτύξει ένα κοινό στρατηγικό θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της ΤΝ. Η Επιτροπή σχεδιάζει να συγκροτήσει ηγετική ομάδα.

 

Blog:marina anastas,kourbela