Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ασφάλεια δικτύων στην ΕΕ
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

      Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου θα εξετάσουμε τρεις εξέχουσας σημασίας οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ENISA, INEA, BEREC), οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με ζωτικής σημασίας καθήκοντα στα πλαίσια των ιδιαιτέρως νευραλγικών τομέων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της ασφάλειας δικτύων.  

       Ο ENISA είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (European Union Agency for Network and Information Security). Πρωταρχικός του στόχος καθίσταται η ορθολογική λειτουργία της Κοινωνίας της Πληροφορίας στη «Γηραιά Ήπειρο» (ENISA, 2018).

       Υποστηρίζουμε με βεβαιότητα ότι η ασφάλεια των συστημάτων δικτύων και των πληροφοριών αποτελεί κομβικής σημασίας συνιστώσα για ολόκληρη την κοινωνία, λόγω α) της δεδομένης πολυπλοκότητας των πληροφοριακών συστημάτων και β) των σφαλμάτων, των ατυχημάτων και των επιθέσεων στις φυσικές υποδομές που παρέχουν απλόχερα ποικίλες ζωτικής σημασίας υπηρεσίες στους πολίτες της Ένωσης (Βασιλείου, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· ENISA, 2018).

       Στην ουσία ο ENISA μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα πρωτεύουσας σημασίας κέντρο εμπειρογνωμοσύνης, το οποίο ενθαρρύνει και στηρίζει την αποδοτική συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα (ENISA, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Εκδόσεις, 2017· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014 και 2018· European Commission, 2018).

       Αν επιθυμούμε να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα, οι κύριες δραστηριότητές του είναι οι εξής τέσσερις: α) η συστηματική συλλογή και ανάλυση δεδομένων αναφορικά με περιστατικά ασφαλείας στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τους πιθανούς κινδύνους, β) μια όσο το δυνατόν σημαντικότερη αύξηση τόσο των γνώσεων, όσο και της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων στο ευρύτερο πλαίσιο της ασφάλειας των πληροφοριών, κυρίως μέσω μιας εποικοδομητικής ανάπτυξης ιδιωτικών και δημοσίων συνεργασιών με τη βιομηχανία, γ) η γοργή και ορθολογική προώθηση των κατάλληλων μεθόδων διαχείρισης κρίσεων, με επιδίωξη την περαιτέρω ισχυροποίηση της δυνατότητας ελέγχου των απειλών σε ζητήματα ασφαλείας των πληροφοριών και δ) η αδιάλειπτη παροχή βοήθειας και συμβουλών στην Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για την ασφάλεια των πληροφοριών και τη λειτουργική ανάπτυξη του μεταξύ τους διαλόγου με τη βιομηχανία προς την άμεση επίλυση ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας προϊόντων υλικού και λογισμικού (Βασιλείου, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· ENISA, 2018).

       Ο INEA είναι ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency). Δικαίως θεωρείται ως ο διάδοχος του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Trans-European Transport Network Executive Agency-TEN-T EA), ο οποίος είχε δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006, με επιδίωξη την ορθή διαχείριση τόσο της οικονομικής, όσο και της τεχνικής εφαρμογής του TEN-T προγράμματός της (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Εκδόσεις, 2017· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014 και 2018· European Commission, 2018· ΙΝΕΑ, 2018).

       Επίσημα, οι δραστηριότητες του INEA ξεκίνησαν την 1η Ιανουαρίου 2014, με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή α) των «κληροδοτημένων» προγραμμάτων TEN-T και Marco Polo 2007-13, β) της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility-CEF) και γ) τμημάτων του «Ορίζοντα 2020», όπως «Έξυπνες, Οικολογικές και Ενοποιημένες Μεταφορές + Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια» (ΙΝΕΑ, 2018).

       Η Υπηρεσία του BEREC είναι ακριβώς η Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications) (BEREC/Home, 2018· BEREC/What is BEREC, 2018).

       Ξεκίνησε τις δραστηριότητές του τον Ιανουάριο του 2010 και συνεισφέρει με ιδιαιτέρως αποτελεσματικό τρόπο τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αντιλαμβανόμαστε το επίπεδο σπουδαιότητας του συγκεκριμένου τομέα, καθώς διαδραματίζει ζωτικής σημασίας ρόλο αναφορικά με την επιτυχέστερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των πολιτών (Βασιλείου, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· BEREC/Home, 2018· BEREC/What is BEREC, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018).

       Επιπλέον, ο  BEREC παρέχει σημαίνουσα βοήθεια στην Επιτροπή και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (NRAs) με επιδίωξη την ορθολογική εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει συμβουλές κατόπιν αιτήματος, αλλά και με δική του πρωτοβουλία στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τρόπον τινά «συμπληρώνει» σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τα ρυθμιστικά καθήκοντα τα οποία επιτελούν σε εθνικό επίπεδο οι NRAs (BEREC/Home, 2018· BEREC/What is BEREC, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018).

 

ΠΗΓΕΣ

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Ευρωπαϊκή Ένωση και Ενέργεια-Η Πορεία προς το 2050-Σκέψεις, Ιδέες και Συμπεράσματα (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Οικονομική Κρίση, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Προτάσεις και Δράσεις για την Καταπολέμηση της Ανεργίας (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017γ), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2018), Οι Επιχειρήσεις στην Ε.Ε.-Μονοπώλια-Καρτέλ-Κρατικές Ενισχύσεις-Κανόνες Ανταγωνισμού (Αθήνα: Historical Quest).

BEREC/Home (2018), “Body of European Regulators for Electronic Communications-BEREC/Home”, διαθέσιμο σε https://berec.europa.eu (πρόσβαση στις 3/7/18).

BEREC/What is BEREC (2018), “Body of European Regulators for Electronic Communications-BEREC/What is BEREC?”, διαθέσιμο σε https://berec.europa.eu/eng/about_berec/what_is_berec/ (πρόσβαση στις 3/7/18).

ENISA (2018), “European Union Agency for Network and Information Security-ENISA”, διαθέσιμο σε https://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/ (πρόσβαση στις 3/7/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση (2018), «Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_el (πρόσβαση στις 30/6/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση/Εκδόσεις (2017), «Η ΕΕ και η ενιαία ψηφιακή αγορά», διαθέσιμο σε https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8084b7f3-6777-11e7-b2f2-01aa75ed71a1 (πρόσβαση στις 30/6/18).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014), «H Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια-Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη», διαθέσιμο σε file:///C:/Users/user/Downloads/digital_agenda_el.pdf (πρόσβαση στις 30/6/18).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018), «Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο», διαθέσιμο σε https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_el (πρόσβαση στις 30/6/18).

European Commission (2018), “Priority-Digital single market”, διαθέσιμο σε https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en (πρόσβαση στις 30/6/18).

INEA (2018), “Innovation and Networks Executive Agency-INEA”, διαθέσιμο σε https://ec.europa.eu/inea/ (πρόσβαση στις 3/7/18).