Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Η Επιτροπή FEMM του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

       Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου θα αναφερθούμε στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM/Κανονισμός, 2018).

       Η αναγκαιότητα για την ισότητα των φύλων και την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας προβάλλεται στις πρώτες σελίδες σε ολόκληρη την υφήλιο και αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα συζητήσεων και διαξιφισμών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με την πάροδο των ετών πολλά και σημαντικά βήματα έχουν πραγματοποιηθεί προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής ενίσχυσης της θέσης των γυναικών. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ακόμα χώρος για περαιτέρω βελτίωση. Η Ένωση έχει υιοθετήσει μια ιδιαιτέρως συστηματοποιημένη προσέγγιση του εν λόγω θέματος και η FEMM αποτελεί το «εργαλείο» για την πραγμάτωση αυτής της προσέγγισης (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM/Κανονισμός, 2018).

       Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως σε παλαιότερα άρθρα μας, η καταπολέμηση των διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδες μέλημα της Ένωσης. Σύμφωνα με αυτήν ακριβώς τη λογική λαμβάνουν χώρα και οι εν γένει δραστηριότητες της FEMM, η οποία, όπως θα διαπιστώσουμε, καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα κομβικών θεμάτων (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM/Κανονισμός, 2018).

       Ειδικότερα, η FEMM εστιάζει σε ιδιαιτέρως λεπτά ζητήματα που αφορούν περιπτώσεις όπου η γυναίκες είτε δεν απολαμβάνουν ίση μεταχείριση, είτε αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τέτοια ζητήματα είναι α) η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, β) το μισθολογικό χάσμα, γ) η φτώχεια των γυναικών, δ) το σωματεμπόριο, ε) η βία, στ) τα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και ζ) η υποεκπροσώπηση των γυναικών στα πλαίσια των φορέων λήψης αποφάσεων (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM/Κανονισμός, 2018).

       Στόχος της Ένωσης είναι η επιτυχής και αμεσότερη δυνατή ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες ανεξαιρέτως τις Ενωσιακές πολιτικές. Μέσω των μελετών μας, είμαστε σε θέση να βεβαιώσουμε ότι πράγματι η FEMM λειτουργεί με άκρως συστηματικό τρόπο και έχει ήδη προσφέρει θαυμαστές υπηρεσίες (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM/Κανονισμός, 2018).

       Αν θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα, είναι απολύτως απαραίτητο να επισημάνουμε ότι η FEMM καθίσταται αρμόδια για την αποτελεσματική εφαρμογή και την μέγιστη δυνατή προώθηση της (ζωτικής σημασίας) αρχής των ίσων ευκαιριών, σε συνδυασμό με την επιτυχή ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς πολιτικής. Επιπλέον, ευθύνεται τόσο για την ουσιαστική ενθάρρυνση της ευαισθητοποίησης αναφορικά με τα δικαιώματα των γυναικών, όσο και για τον ορισμό, την προώθηση και την προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων στην Ένωση. Υπογραμμίζουμε ότι η FEMM είναι υπεύθυνη και για όλα τα συναφή μέτρα της Ένωσης στα πλαίσια των συγκεκριμένων δικαιωμάτων (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM/Κανονισμός, 2018).

       Πέραν τούτου, καθήκον της FEMM είναι η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και σε τρίτες χώρες. Επιπροσθέτως, υποχρέωσή της είναι η αμεσότερη δυνατή κατάργηση όλων ανεξαιρέτως των μορφών βίας και διάκρισης, οι οποίες βασίζονται στο φύλο. Ακόμα, η FEMM είναι αρμόδια για την πολιτική των ίσων ευκαιριών, η οποία σαφώς περιλαμβάνει τη μέγιστη δυνατή προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, αναφορικά με τις ευκαιρίες που τους δίνονται στην αγορά εργασίας και τη μεταχείρισή τους στο χώρο εργασίας (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM/Κανονισμός, 2018).

       Τέλος, ένα άλλο σημαίνον καθήκον της FEMM είναι η αρτιότερη δυνατή εφαρμογή και παρακολούθηση των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών που σχετίζονται με τα δικαιώματα των γυναικών. Απ’ όλα τα προαναφερθέντα, είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι η FEMM ασχολείται με πολλά, ιδιαιτέρως ευαίσθητα ζητήματα, τα οποία θέτουν σε πρώτο πλάνο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την πάταξη των πάσης φύσεως διακρίσεων που σχετίζονται με το φύλο. Το μέχρι στιγμής έργο της FEMM κρίνεται αναμφίβολα ως θετικό, αφού προβάλλει ποικιλοτρόπως τις ηθικές αξίες επάνω στις οποίες είναι δομημένη ολόκληρη η Ένωση (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM/Κανονισμός, 2018).

      

ΠΗΓΕΣ

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest). 

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Οικονομική Κρίση, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Προτάσεις και Δράσεις για την Καταπολέμηση της Ανεργίας (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM (2018), «FEMM-Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων», διαθέσιμο σε http://www.europarl.europa.eu/committees/el/femm/home.html (πρόσβαση στις 27/8/18).

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/FEMM/Κανονισμός (2018), «Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-8η κοινοβουλευτική περίοδος-Ιούλιος 2018/Παράρτημα V: Αρμοδιότητες των Μονίμων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών/XIX. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων», διαθέσιμο σε http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=el&reference=RESP-FEMM (πρόσβαση στις 27/8/18).