Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

  

       Το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) (Community Plant Variety Office-CPVO) ιδρύθηκε το 1995 και στόχος του είναι να παράσχει αρωγή όχι μονάχα στους καλλιεργητές και τους δημιουργούς καινούργιων φυτικών ποικιλιών, αλλά και στο ευρύ κοινό. Εδρεύει στην Ανζέρ της Γαλλίας και διαθέτει 45 άτομα προσωπικό. Ιδιαίτερης επισήμανσης χρήζει το ότι από το 1995, το Ενωσιακό σύστημα, όσον αφορά τα δικαιώματα για τις φυτικές ποικιλίες, έχει φέρει εις πέρας με επιτυχία πάνω από 53.000 αιτήσεις, ενώ έχει χορηγήσει πάνω από 41.000 κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών. Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν τόσο τη σπουδαιότητα, όσο και την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου συστήματος (Βασιλείου, 2013, 2014α, 2014β, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΚΓΦΠ, 2018).

       Αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο οικολογικό ή επιστημονικό, αλλά και νομικό και οικονομικό. Πιο συγκεκριμένα, η φιλοσοφία και η τακτική του ΚΓΦΠ είναι η έμπρακτη ενθάρρυνση και προώθηση της καινοτομίας στα πλαίσια των φυτικών ποικιλιών, διαμέσου της λεπτομερούς εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων για παραχώρηση κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών σε λογικό κόστος (Βασιλείου, 2013, 2014α, 2014β, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΚΓΦΠ, 2018).

       Ταυτόχρονα, το ΚΓΦΠ προσφέρει απλόχερα στους ενδιαφερόμενους ειδική ενημέρωση και κατάλληλη καθοδήγηση σε ζητήματα πολιτικής, ενώ παράλληλα τους παρέχει υπερπολύτιμη βοήθεια αναφορικά με την ορθή άσκηση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν συμπεραίνουμε ότι η σωστή προστασία των νέων ποικιλιών φυτών στην Ένωση οδηγεί τόσο στην ικανοποιητική προάσπιση των εν γένει συμφερόντων των δημιουργών νέων ποικιλιών, όσο και στην ουσιαστική εξασφάλιση ότι οι επενδύσεις τους στην έρευνα και την καινοτομία είναι κερδοφόρες. Γνωρίζουμε τη σημασία που δίνει η Ένωση στην έρευνα και την καινοτομία για ένα πιο αισιόδοξο μέλλον, οπότε όλες ανεξαιρέτως οι προαναφερθείσες ενέργειες τονίζουν και το ειδικό βάρος του ΚΓΦΠ (Βασιλείου, 2013, 2014α, 2014β, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΚΓΦΠ, 2018).

       Το ΚΓΦΠ είναι επιφορτισμένο με δυο βασικά καθήκοντα. Το πρώτο είναι η χορήγηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αναφορικά με καινούργιες φυτικές ποικιλίες. Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν στα κράτη-μέλη για 25 χρόνια, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ειδών αμπελιών, δένδρων και γεωμήλων, η ισχύς επεκτείνεται στα 30 χρόνια. Το δεύτερο καθήκον είναι η προσφορά ειδικής καθοδήγησης στους πάσης φύσεως ενδιαφερόμενους στα πλαίσια ζητημάτων βοήθειας και πολιτικής όσον αφορά την αποτελεσματική άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων (Βασιλείου, 2013, 2014α, 2014β, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΚΓΦΠ, 2018).

       Αναφορικά με τη δομή του ΚΓΦΠ, θα λέγαμε ότι ο πρόεδρός του είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλων ανεξαιρέτως των κρατών-μελών, όπως επίσης και από παρατηρητές. Έμφαση δίνουμε στο γεγονός ότι το ΚΓΦΠ είναι αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός, ενώ το διοικητικό του συμβούλιο καθίσταται αρμόδιο για τον προϋπολογισμό του. Το ΚΓΦΠ αποτελείται από τρεις μονάδες (νομική, διοικητική και τεχνική), όπως επίσης και από κομβικής σημασίας υπηρεσίες υποστήριξης (Βασιλείου, 2013, 2014α, 2014β, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΚΓΦΠ, 2018).

       Στο σημείο αυτό θα εμβαθύνουμε λίγο στον εν γένει ρόλο του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος είναι πράγματι πολυδιάστατος. Δίχως περιττές λεπτομέρειες, θα λέγαμε ότι καταρχάς συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για συζήτηση και έγκριση, τόσο του ετήσιου προϋπολογισμού, όσο και του προγράμματος εργασίας (Βασιλείου, 2013, 2014α, 2014β, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΚΓΦΠ, 2018).

       Πέραν τούτου, το διοικητικό συμβούλιο, εκτός από το ότι είναι αρμόδιο για την συστηματική παρακολούθηση των εν γένει εργασιών του ΚΓΦΠ, ευθύνεται και για την έγκριση τεχνικών πρωτοκόλλων για τη δοκιμή φυτικών ποικιλιών, καθήκον ιδιαιτέρως σύνθετο. Τέλος, ένα άλλο εξέχουσας σημασίας καθήκον του διοικητικού συμβουλίου είναι η ανάθεση της αρμοδιότητας των τεχνικών ελέγχων σε εθνικά γραφεία ελέγχων (Βασιλείου, 2013, 2014α, 2014β, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΚΓΦΠ, 2018).

       Τέλος, το ΚΓΦΠ προβαίνει σε συστηματική συνεργασία με α) τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, β) τα εθνικά γραφεία ελέγχων σε όλη την Ευρώπη, γ) τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, δ) το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ε) τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών, στ) τις ενώσεις δημιουργών νέων ποικιλιών (Plantum, ESA, CIOPORA), ζ) το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά και η) πανεπιστήμια και δικηγόρους που ασχολούνται με τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το ευρύτατο αυτό φάσμα καταδεικνύει τη βαρύνουσα σημασία του ΚΓΦΠ και τον ακόμα σημαντικότερο ρόλο που θα διαδραματίσει στο μέλλον (Βασιλείου, 2013, 2014α, 2014β, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΚΓΦΠ, 2018).

      

ΠΗΓΕΣ

 

 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2013), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Αθήνα: Historical Quest). 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014α), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014β), Το Παρόν και το Μέλλον της Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αθήνα: Historical Quest). 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Κλιματική Αλλαγή: Διαχειρίσιμο Πρόβλημα ή Αργός Θάνατος του Πλανήτη-Ρόλος και Δράσεις της Ε.Ε. έως το 2050-Οι Επιπτώσεις στην Ελλάδα (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/ΚΓΦΠ (2018), «Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/cpvo_el (πρόσβαση στις 29/9/18).