Σαββατοκύριακo
18-19  Μαίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3163RSS FEED
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
08/12/2018

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

Τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προβλέπει το σχέδιο κανονισμού, το οποίο απασχόλησε το Συμβούλιο, στην πρό ημερών σύνοδο που έγινε, στις Βρυξέλλες.

Στη σύνοδο, οι Υπουργοί των κρατών μελών συμφώνησαν, μερικώς, στη θέση που θα έχουν ως Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση του κανονισμού, ο οποίος καθορίζει τους στόχους του προγράμματος, τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές χρηματοδότησης από την Ένωση και τους κανόνες για την παροχή της σχετικής χρηματοδότησης.
Ο υπό έκδοση κανονισμός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης Καθορίζει τους στόχους του προγράμματος, τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές χρηματοδότησης από την Ένωση και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.
Στόχοι του προγράμματος
Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής νέων και φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, ως μέσο συμβολής στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας στην Ένωση και εκτός αυτής, και στην πρακτική αντιμετώπιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων, με ιδιαίτερες προσπάθειες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.
Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους νέους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, βελτιώνοντας παράλληλα και επικυρώνοντας δεόντως τις ικανότητές τους, καθώς και διευκολύνοντας την απασχολησιμότητα και τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.
.Οι στόχοι του προγράμματος υλοποιούνται μέσα από τους ακόλουθους δύο άξονες δράσης:
α)συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων
β)συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια (Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας)Το πρόγραμμα επιδιώκει την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο α)εθελοντισμός,
β)πρακτική άσκηση και εργασία
γ)έργα αλληλεγγύης,
δ)δραστηριότητες δικτύωσης
ε)μέτρα ποιότητας και υποστήριξης
2.Το πρόγραμμα στηρίζει τις δραστηριότητες αλληλεγγύης που έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για παράδειγμα μέσω:
α)του διακρατικού χαρακτήρα τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μαθησιακή κινητικότητα και συ
νεργασία·
β)της ικανότητάς τους να είναι συμπληρωματικές άλλων προγραμμάτων και πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο·
γ)της ευρωπαϊκής τους διάστασης σχετικά με τα θέματα, τους στόχους, τις προσεγγίσεις, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και άλλες πτυχές των εν λόγω δραστηριοτήτων αλληλεγγύης·
δ)της προσέγγισής τους στη συμμετοχή νέων με διαφορετικό υπόβαθρο·
ε)της συμβολής τους στην αποτελεσματική χρήση των μέσων της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.
Προϋπολογισμός
Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για το διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 1 260 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.
Το ποσό που προαναφέρθηκε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, περιλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών.
Με επιφύλαξη των διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού, οι δαπάνες δράσεων που απορρέουν από έργα περιλαμβανόμενα στο πρώτο πρόγραμμα εργασίας μπορούν να είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2021.
.Πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη υπό το καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, μπορούν, με αίτημα των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή μεριμνά για την εκτέλεση των πόρων αυτών,άμεσα, σύμφωνα Όπου είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.
Μορφές χρηματοδότησης της ΕΕ και μέθοδοι
Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και, ειδικότερα, με επιχορηγήσεις, βραβεία και δημόσιες συμβάσεις.
Οι συνεισφορές σε μηχανισμό αμοιβαίας ασφάλισης ενδεχομένως καλύπτουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την ανάκτηση χρηματικών ποσών που οφείλονται από αποδέκτες και θεωρούνται επαρκής εγγύηση στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού.
Συμμετοχή ατόμων
Οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης εγγράφονται στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ωστόσο, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης του εθελοντισμού, της πρακτικής άσκησης, της απασχόλησης ή του έργου, ο νέος πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και έως 30 ετών.
Συμμετέχοντες φορείς
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και διεθνών οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
Η αίτηση που υποβάλλει φορέας με σκοπό να καταστεί συμμετέχων φορέας στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αξιολογείται από την αρμόδια αρχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα επαναξιολογείται κατά περιόδους και μπορεί να ανακληθεί.
Κάθε φορέας στον οποίο έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αποκτά πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε ρόλο οργανωτή, σε ρόλο υποστήριξης, ή και τα δύο, και προσφέρει δραστηριότητες αλληλεγγύης σε εγγεγραμμένους υποψηφίους.
Η χορήγηση του σήματος ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης και τα σχετικά μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και υποστήριξης που παρέχει συμμετέχων φορέας μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ή βάσει άλλων χρηματοδοτικών πόρων που δεν εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
Αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορούν να υποβάλουν οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με έδρα σε συμμετέχουσα χώρα, καθώς και διεθνείς οργανισμοί.
Εθνικός οργανισμός
.Σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι εθνικοί οργανισμοί που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του [νέου κανονισμού για το Erasmus], στις αντίστοιχες χώρες, ενεργούν επίσης ως εθνικοί οργανισμοί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
marina anastas.kourbela