Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

       Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA) ιδρύθηκε το 2007. Εδρεύει στη Βιέννη και διαθέτει 105 άτομα προσωπικό. Η έννοια και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν τη βάση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας και προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση πορεύεται και η ΕΕ, διαμέσου της στρατηγικής και των εν γένει λειτουργιών του FRA (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Eurojust, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA, 2017).

       Καθήκον του FRA είναι η συστηματική παροχή έγκυρων και τεκμηριωμένων συμβουλών τόσο στις εθνικές κυβερνήσεις, όσο και στα όργανα της Ένωσης αναφορικά με α) την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, β) την προστασία δεδομένων, γ) τη διακριτική μεταχείριση, δ) τα δικαιώματα του παιδιού, ε) την ξενοφοβία και το ρατσισμό και στ) τα δικαιώματα των θυμάτων (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Eurojust, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA, 2017).

       Ο διευθυντής του FRA επικουρείται από α) το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρώπης, δυο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως επίσης και από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι είναι διορισμένοι από τις εθνικές κυβερνήσεις, β) το εκτελεστικό συμβούλιο και γ) τα 11 ανεξάρτητα μέλη της επιστημονικής επιτροπής, που εξασφαλίζουν ότι οι εν γένει δραστηριότητες του FRA συνάδουν με τα απαιτούμενα επιστημονικά πρότυπα (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Eurojust, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA, 2017).

       Τονίζουμε ιδιαιτέρως ότι το εν γένει έργο του FRA είναι βασισμένο σε ένα συγκεκριμένο πενταετές πλαίσιο, το οποίο σχεδιάζεται μετά από εντατικές διαβουλεύσεις των υπηρεσιών της Ένωσης και του διοικητικού συμβουλίου. Επιπροσθέτως, εκπονείται ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, ενώ η καθοδήγηση αναφορικά με το έργο του FRA λαμβάνει χώρα μέσω ενός άριστα μελετημένου στρατηγικού σχεδίου (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Eurojust, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA, 2017).

       Στο σημείο αυτό και για να αποφύγουμε τυχόν παρανοήσεις, επιβάλλεται να υπογραμμίσουμε ότι ο FRA επιδίδεται σε συστηματική συνεργασία όχι μονάχα με τους εταίρους του σε επίπεδο Ένωσης, αλλά και με εκείνους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Πέραν τούτου, για την αποτελεσματική συλλογή πληροφοριών, γνώσεων και πόρων, ο FRA προβαίνει σε έναν λίαν ικανοποιητικό συντονισμό του ερευνητικού του έργου, ενώ παράλληλα ανταλλάσσει εμπειρογνωμοσύνη με ένα ευρύτατο πλήθος φορέων, στους οποίους σαφέστατα συμπεριλαμβάνονται και οι οργανισμοί της Ένωσης (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Eurojust, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA, 2017).

       Είναι γεγονός ότι μέχρι στιγμής ο FRA επιδίδεται σε μια άκρως εποικοδομητική συνεργασία με τους εταίρους του στα πλαίσια α) της παροχής εμπειρογνωμοσύνης και συνδρομής, β) της συγκέντρωσης και της ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών διαμέσου όχι μόνο της κοινωνιολογικής, αλλά και της νομικής έρευνας και γ) των κατάλληλων γνωστοποιήσεων και μιας μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης, όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Eurojust, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA, 2017).

       Τέλος, η σπουδαιότητα του FRA καταδεικνύεται από το ότι προβαίνει σε στενή και άκρως εποικοδομητική συνεργασία με α) κοινοβούλια και κυβερνήσεις των κρατών-μελών, β) το Συμβούλιο της Ευρώπης, γ) όργανα, φορείς και οργανισμούς της Ένωσης, δ) εθνικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε) συγκεκριμένες οργανώσεις και ομάδες, οι οποίες επιτελούν έργο τόσο στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όσο και στην ζωτικής σημασίας Πλατφόρμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στ) τον ΟΟΣΑ, τον ΟΗΕ και λοιπούς διεθνείς οργανισμούς (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Eurojust, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA, 2017).

       Το ζήτημα της παροχής συμβουλών αναφορικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα θα είναι πάντοτε επίκαιρο. Συνεπώς, αναμένουμε εναγωνίως τις δράσεις στις οποίες θα επιδοθεί ο FRA στο μέλλον, πάντα προς την κατεύθυνση μιας δικαιότερης και αρμονικότερης κοινωνίας (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Eurojust, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA, 2017).

      

 

 

ΠΗΓΕΣ

 

 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2013), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Αθήνα: Historical Quest). 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2015), Η Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Μια Κριτική Προσέγγιση (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2017), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA (2017), «Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eu-lisa_el (πρόσβαση στις 25/9/18).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/Eurojust (2018), «Eurojust», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eurojust_el (πρόσβαση στις 28/9/18).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA (2017), «Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_el (πρόσβαση στις 29/9/18).