Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο – Ρόλος και αρμοδιότητες (2)
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) α) συμβάλλει αποφασιστικά στη μέγιστη δυνατή βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και β) ελέγχει με λεπτομερή τρόπο εάν και κατά πόσο τα κονδύλια της Ένωσης συλλέγονται και χρησιμοποιούνται ορθολογικά. Tα μέλη του διορίζονται από το Συμβούλιο έπειτα από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, για εξαετή θητεία, η οποία σημειώνεται ότι είναι ανανεώσιμη. Ο πρόεδρος επιλέγεται από αυτά ακριβώς τα μέλη για τριετή θητεία, η οποία είναι επίσης ανανεώσιμη (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΕΣ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2018· OLAF, 2018).

       Στα πλαίσια της λειτουργίας του, το ΕΕΣ διενεργεί τρία είδη ελέγχου, τα οποία είναι αναμφίβολα ισοβαρούς σπουδαιότητας. Το πρώτο είναι ο δημοσιονομικός έλεγχος, σύμφωνα με τον οποίο το ΕΕΣ ελέγχει εάν και κατά πόσον οι λογαριασμοί απεικονίζουν επακριβώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και την ταμειακή ροή του οικονομικού έτους (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΕΣ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2018· OLAF, 2018).

       Το δεύτερο είναι ο έλεγχος απόδοσης, βάσει του οποίου το ΕΕΣ ελέγχει σε ποιόν ακριβώς βαθμό τα Ευρωπαϊκά ταμεία καταφέρνουν να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους τους, με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο και παράλληλα με τους λιγότερους δυνατούς πόρους. Το τρίτο είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον οποίο το ΕΕΣ ελέγχει κατά πόσον οι οικονομικές συναλλαγές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες. Και τα τρία είδη ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας και, σαν συνέπεια, τόσο ο άρτιος συντονισμός, όσο και η έμφαση στη λεπτομέρεια είναι εκ των ων ουκ άνευ. Η πολυπλοκότητα αυτή καταδεικνύει περίτρανα τη σπουδαιότητα και το ειδικό βάρος του ΕΕΣ (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΕΣ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2018· OLAF, 2018).

       Αναφοράς χρήζει και το γεγονός ότι το ΕΕΣ περιλαμβάνει ομάδες ελέγχου, οι οποίες λαμβάνουν την ονομασία «τμήματα» και είναι επιφορτισμένες με την αποτελεσματική προετοιμασία τόσο των γνωμοδοτήσεων, όσο και των εκθέσεων, οι οποίες εγκρίνονται από τα μέλη του ΕΕΣ για να γίνουν επίσημες (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΕΣ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2018· OLAF, 2018).

       Πιο συγκεκριμένα, αν θα θέλαμε να μιλήσουμε για την οργάνωση του ΕΕΣ θα λέγαμε ότι αποτελείται από την Προεδρία, το Τμήμα Ι (Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων), το Τμήμα ΙΙ (Επενδύσεις για τη συνοχή, την ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη), το Τμήμα ΙΙΙ (Εξωτερικές δράσεις, ασφάλεια και δικαιοσύνη), το Τμήμα ΙV (Ρύθμιση των αγορών και ανταγωνιστική οικονομία), το Τμήμα V (Χρηματοδότηση και διοίκηση της Ένωσης), την Επιτροπή αξιολόγησης της ποιότητας του ελέγχου, τη Διοικητική επιτροπή και τον Γενικό Γραμματέα (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΕΣ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2018· OLAF, 2018).

       Αξίζει τέλος να σημειώσουμε ότι το ΕΕΣ προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης, ενώ κάθε δυο χρόνια απονέμει βραβείο στα πλαίσια της πανεπιστημιακής έρευνας αναφορικά με τον (ζωτικής σημασίας) έλεγχο στον (μονίμως νευραλγικό) δημόσιο τομέα. Τούτη είναι άλλη μια απόδειξη του ότι η Ένωση διαθέτει τόσο τη θέληση, όσο και τη βούληση να προάγει συστηματικά την έρευνα σε πολλά και σημαντικά πεδία (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΕΣ, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2018· OLAF, 2018).

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ

 

 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2013α), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Αθήνα: Historical Quest). 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2013β), «1980-1999, Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Εποχή της Άνδρωσης και της Διεύρυνσης», Από τη Νέα Ευρώπη του Χίτλερ Στην Ευρωζώνη της Μέρκελ, Τόμος Α΄, Ιστορικό Αρχείο του «Επενδυτή», σελ. 76-95.

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest). 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Οικονομική Κρίση, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Προτάσεις και Δράσεις για την Καταπολέμηση της Ανεργίας (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2018), Οι Επιχειρήσεις στην Ε.Ε.-Μονοπώλια-Καρτέλ-Κρατικές Ενισχύσεις-Κανόνες Ανταγωνισμού (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΕΣ (2017), «Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_el (πρόσβαση στις 30/8/18).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018), «Ευρωπαϊκή Επιτροπή», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_el (πρόσβαση στις 31/8/18).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018), «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_el (πρόσβαση στις 31/8/18).

 

 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (2018), «Οργάνωση», διαθέσιμο σε https://www.eca.europa.eu/el/Pages/OrganisationChart.aspx (πρόσβαση την 1/9/18).

 

 

OLAF (2018), «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης-OLAF», διαθέσιμο σε https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_el (πρόσβαση στις 31/8/18).