Τρίτη
18 Ιουνίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5021RSS FEED
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΑΠΕ: Η ΕΕ διευκολύνει την αναπτυξή τους
22/11/2021

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα 

Eνωσιακή πλατφόρμα για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας («Union renewable development platform — URDP») θέσπισε η ΕΕ με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, τον (ΕΕ) 2021/2003.

Ο κανονισμός για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη δημιουργία της πλατφόρμας της Ένωσης για την ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργεια, και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ,L 407/4, στις 17 Νοεμβρίου 2021. Αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του, ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος, και υπογράφεται από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ursula Vοn Der Leyen.

Σκοπός της έκδοσης του κανονισμού αυτού είναι να διευκολυνθούν οι στατιστικές μεταβιβάσεις για τους σκοπούς της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 και για να διευκολυνθεί η επίτευξη του στόχου της Ένωσης που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 και της συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους στον εν λόγω στόχο σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας.

Σημειώνεται, πως η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  

καθορίζει ορισμένους μηχανισμούς συνεργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με αποδοτικό τρόπο από άποψη κόστους, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών μεταβιβάσεων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μεταξύ κρατών μελών. Οι στατιστικές μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα διευκόλυνσης για να στηρίζει τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν μηχανισμούς συνεργασίας για να συνεισφέρουν στον δεσμευτικό συνολικό στόχο της Ένωσης όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

 

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι στατιστικές μεταβιβάσεις μεταξύ των κρατών μελών, ανατίθεται στην Επιτροπή να συστήσει πλατφόρμα της Ένωσης για την ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας («URDP»). Η URDP θα πρέπει να παρέχει σφαιρική εικόνα της επίτευξης του στόχου και των συνεισφορών στα κράτη μέλη, να περιλαμβάνει τις παρεχόμενες από τα κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση για στατιστικές μεταβιβάσεις ανανεώσιμης ενέργειας, να δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να δηλώνουν την προθυμία τους να προβούν σε στατιστικές μεταβιβάσεις και να περιγράφει τους πιθανούς όρους μεταβίβασης, να εντοπίζει δυνητικούς εταίρους μεταβίβασης μέσω μηχανισμού αντιστοίχισης και να παρέχει τα σημεία επαφής που είναι αρμόδια για τις στατιστικές μεταβιβάσεις στα κράτη μέλη. Η URDP θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει αποθετήριο με έγγραφα καθοδήγησης και επισκόπηση των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις συμφωνίες μεταβίβασης στατιστικών στοιχείων που έχουν συναφθεί. Η URDP θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εθελοντική βάση.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του νέου κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«στατιστική μεταβίβαση»: η μεταβίβαση της στατιστικής αξίας, χωρίς να απαιτείται φυσική μεταβίβαση, συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Β σημείο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές ενέργειας (5), από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος, η οποία αφαιρείται από την ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές του κράτους μέλους που πραγματοποιεί τη μεταβίβαση και προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές του κράτους μέλους που αποδέχεται τη μεταβίβαση·

2)

«κράτος μέλος αγοράς»: κράτος μέλος που συνάπτει συμφωνία στατιστικής μεταβίβασης για την αγορά συγκεκριμένης στατιστικής ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από άλλο κράτος μέλος, η οποία προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές του πρώτου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001·

3)

«κράτος μέλος πώλησης»: κράτος μέλος που συνάπτει συμφωνία στατιστικής μεταβίβασης για την πώληση συγκεκριμένης στατιστικής ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε άλλο κράτος μέλος, η οποία αφαιρείται από την ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές του πρώτου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001·

4)

«πρόσθετοι όροι»: κριτήρια, πέραν του χρόνου, της τιμής και του όγκου μιας στατιστικής μεταβίβασης, τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να επισυνάψουν σε συμφωνία στατιστικής μεταβίβασης·

5)

«ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές» ή «ανανεώσιμη ενέργεια»: η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή ανανεώσιμη ενέργεια όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1) της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001·

6)

«όγκος στατιστικής μεταβίβασης» ή «όγκος»: ο μεταφερόμενος όγκος ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που αφαιρείται από τους στατιστικούς λογαριασμούς του κράτους μέλους πώλησης και προστίθεται στους λογαριασμούς του κράτους μέλους αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

Στόχοι

1.   Η URDP αποσκοπεί στη διευκόλυνση των στατιστικών μεταβιβάσεων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τους σκοπούς της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 και στη διευκόλυνση της επίτευξης του στόχου της Ένωσης που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 και της συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους στον εν λόγω στόχο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

2.   Η URDP:

α)

εντοπίζει πιθανές ευκαιρίες για στατιστικές μεταβιβάσεις μεταξύ των κρατών μελών παρέχοντας συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με:

i)

τα κράτη μέλη που έχουν ξεπεράσει ή αναμένεται να ξεπεράσουν τη συνεισφορά ή τον στόχο τους όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, ως εκ τούτου, θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν επιπλέον στατιστικά ποσά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος·

ii)

τα κράτη μέλη που υπολείπονται ή αναμένεται να υπολείπονται της συνεισφοράς ή του στόχου τους όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, ως εκ τούτου, θα μπορούσαν δυνητικά να παρουσιάσουν έλλειμμα σε στατιστικά ποσά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

β)

περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση για στατιστικές μεταβιβάσεις ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων του όγκου, της τιμής και του χρονικού πλαισίου, καθώς και τυχόν πρόσθετους όρους για τη μεταβίβαση·

γ)

διευκολύνει τις συμφωνίες για στατιστικές μεταβιβάσεις μεταξύ των κρατών μελών μέσω ενός μη δεσμευτικού μηχανισμού αντιστοίχισης της ζήτησης και της προσφοράς στατιστικών μεταβιβάσεων μεταξύ των κρατών μελών και παρέχοντας σημεία επαφής στα κράτη μέλη για την έναρξη συζητήσεων σχετικά με συμφωνίες·

δ)

παρέχει πρόσβαση σε υλικό καθοδήγησης που βοηθά τα κράτη μέλη στην ολοκλήρωση των στατιστικών μεταβιβάσεων·

ε)

αυξάνει τη διαφάνεια στις συναφθείσες συμφωνίες στατιστικής μεταβίβασης παρέχοντας βασικές πληροφορίες για τις εν λόγω μεταβιβάσεις, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους όγκους, τις τιμές και το χρονοδιάγραμμα, καθώς και τα σχετικά με στατιστικές μεταβιβάσεις έγγραφα συμφωνίας, εφόσον είναι διαθέσιμα στο κοινό·

3.   Εκτός από τους στόχους που ορίζονται στην παράγραφο 2, η URDP μπορεί να παρέχει οποιαδήποτε άλλη λειτουργικότητα που σχετίζεται με τη διαδικασία στατιστικών μεταβιβάσεων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου που ορίζεται στην παράγραφο 1.

Εντοπισμός διαθέσιμων ποσοτήτων ενέργειας για στατιστικές μεταβιβάσεις

1.   Η URDP διευκολύνει τη σύναψη συμφωνιών στατιστικής μεταβίβασης μεταξύ των κρατών μελών, εντοπίζοντας πιθανές ευκαιρίες για στατιστικές μεταβιβάσεις βάσει των συνολικών ποσοτήτων ενέργειας που είναι διαθέσιμες για στατιστικές μεταβιβάσεις.

2.   Οι εν λόγω πιθανές ευκαιρίες μπορούν να εντοπιστούν βάσει εκτίμησης των ποσοτήτων ενέργειας που αναμένεται να είναι διαθέσιμες για στατιστικές μεταβιβάσεις ανά χώρα έως το 2030, η οποία προκύπτει από δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα και των επικαιροποιήσεών τους, καθώς και των ενοποιημένων εθνικών εκθέσεων προόδου για την ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 και αξιολογήσεων από τρίτα μέρη.

Αιτήσεις αγοράς ή πώλησης από κράτη μέλη

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν, σε εθελοντική βάση, να υποβάλλουν στην URDP ετήσια δεδομένα που αναφέρουν τις οικείες ποσότητες προσφοράς και ζήτησης για στατιστικές μεταβιβάσεις ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων:

α)

του όγκου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που επιδιώκουν να αγοράσουν από ή να πωλήσουν σε άλλο κράτος μέλος μέσω στατιστικής μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, οποιασδήποτε σταθερής ή μεταβλητής συνιστώσας όγκου·

β)

της ενδεικτικής τιμής ή εύρους τιμών στις οποίες θα δέχονταν να αγοράσουν από ή να πωλήσουν σε άλλο κράτος μέλος οποιαδήποτε πλεονάζουσα παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω στατιστικής μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, οποιασδήποτε σταθερής ή μεταβλητής συνιστώσας της τιμής·

γ)

του χρονικού πλαισίου για το οποίο μπορεί να συναφθεί στατιστική μεταβίβαση, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, ενός έτους ή αρκετών ετών, του προηγούμενου ή του τρέχοντος έτους ή άλλων μελλοντικών ετών·

δ)

τυχόν άλλων πρόσθετων όρων ή προτεραιοτήτων που πρέπει να συνοδεύουν τη στατιστική μεταβίβαση.

2.   Οι όγκοι στατιστικής μεταβίβασης παρέχονται σε «χΤΙΠ» (χιλιάδες τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου), «GWh» (γιγαβατώρα), «TJ» (τερατζάουλ) ή άλλη ισοδύναμη ενεργειακή μονάδα. Όταν πραγματοποιείται μετατροπή από μάζα ή όγκο, θα περιλαμβάνεται επίσης η αντίστοιχη θερμογόνος δύναμη. Η ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που υπόκειται στη στατιστική μεταβίβαση θα στρογγυλοποιείται σε 3 δεκαδικά ψηφία.

3.   Τα δεδομένα που παρέχει κράτος μέλος δε συνιστούν νομική υποχρέωση του εν λόγω κράτους μέλους να συνάψει συμφωνία με άλλο κράτος μέλος. Χρησιμεύει μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στην URDP μόνο για άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

4.   Η URDP περιλαμβάνει μηχανισμό αντιστοίχισης με σκοπό την αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης, όπως υποδεικνύεται από τα κράτη μέλη, και τον εντοπισμό δυνητικών μεταβιβάσεων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με άλλα κράτη μέλη.

5.   Οποιεσδήποτε δυνητικές μεταβιβάσεις εντοπίζονται από τον μηχανισμό αντιστοίχισης της URDP είναι μη δεσμευτικές και εξυπηρετούν μόνο ενημερωτικούς σκοπούς όσον αφορά τη σύναψη συμφωνιών στατιστικής μεταβίβασης μεταξύ κρατών μελών.

Πρόσβαση στην URDP και σημεία επαφής των κρατών μελών

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν στην Επιτροπή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση στην URDP. Η πρόσβαση απαγορεύεται στα πρόσωπα αυτά μόνον όταν αυτό δικαιολογείται λόγω αριθμού ή καθηκόντων των εν λόγω προσώπων.

2.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα σημείο επαφής αρμόδιο για τις στατιστικές μεταβιβάσεις ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, υποβάλλει τις πληροφορίες στην URDP και τις επικαιροποιεί ανάλογα με τις ανάγκες. Η URDP καθιστά διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω σημεία επαφής για κάθε κράτος μέλους

Καθοδήγηση και πληροφορίες

1.   Η Επιτροπή παρέχει υλικό καθοδήγησης σχετικά με την URDP και τη χρήση του για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τις στατιστικές μεταβιβάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός εγχειριδίου χρήστη για τις στατιστικές μεταβιβάσεις.

2.   Όσον αφορά την URDP, η Επιτροπή μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε πρόσθετους πόρους και πληροφορίες σχετικά με την URDP, συμπεριλαμβανομένου υποδείγματος συμφωνίας, άρθρων και εκθέσεων στον τομέα των στατιστικών μεταβιβάσεων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

3.   Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμες στην URDP πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες στατιστικής μεταβίβασης που έχουν συναφθεί επ’ αυτής, συμπεριλαμβανομένων του χρονοδιαγράμματος, του όγκου, της τιμής, των πρόσθετων όρων και της σχετικής συμφωνίας στατιστικής μεταβίβασης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τον όγκο και τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στις συμφωνίες στατιστικής μεταβίβασης που έχουν συναφθεί εκτός πλατφόρμας βάσει του άρθρου 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 και του άρθρου 6 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.