Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Ο ρόλος του ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου της ΕΕ στην ψηφιακή οικονομία
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

       Ένας από τους πλέον θεμελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι η έμπρακτη και συνεχής στήριξη και βελτίωση της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Προς αυτόν τον στόχο, και με βάση ένα άκρως οργανωμένο πλάνο, η ΕΕ εργάζεται αδιάκοπα με επιδιώξεις α) την αποτελεσματική καθιέρωση συγκεκριμένων τεχνικών προτύπων, β) την ικανοποιητική προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, γ) τη συστηματική υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και δ) τον ορθό καθορισμό των Ευρωπαϊκών κανόνων στον ιδιαιτέρως νευραλγικό τομέα των τηλεπικοινωνιών (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Εκδόσεις, 2017· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014 και 2018· European Commission, 2018).

       Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο της ΕΕ δραστηριοποιούνται με λίαν ικανοποιητικό τρόπο μέχρι στιγμής για μια νέα «ψηφιακή» Ευρώπη, η οποία θα χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο τεχνολογικής καινοτομίας και θα χαράσσει νέους δρόμους οικονομικής ανάπτυξης.

       Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή «Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια» (ITRE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ως θεμελιώδη στόχο έχει θέσει την επανεκβιομηχάνιση, πρακτικά «επιβάλλεται» να επικεντρωθεί α) στην όσο το δυνατόν γοργότερη δημιουργία μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς, β) στην εξασφάλιση του ότι οι πολιτικές της ΕΕ θα στηρίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες κατά κοινή ομολογία αποτελούν πρωταρχική κινητήριο δύναμη για την οικονομική τόνωση της Ένωσης, γ) στην ουσιαστική εκμετάλλευση όσον αφορά το πλήρες δυναμικό της κοινής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και δ) στη διασφάλιση ότι τόσο το οικονομικό, όσο και το νομικό πλαίσιο της Ένωσης παρέχουν τη δυνατότητα στον Ευρωπαϊκό βιομηχανικό τομέα να γίνει περισσότερο καινοτόμος (Βασιλείου, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Εκδόσεις, 2017· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014 και 2018· European Commission, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Επιτροπές, 2018).

       To Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας (ΤΤΕ) από την πλευρά του διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο, αφού είναι επιφορτισμένο α) με την άμεση δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας (παράμετρος εξόχως σημαντική τόσο για το παρόν, όσο και για το μέλλον της ΕΕ) και β) με την ικανοποιητική διαμόρφωση ανταγωνιστικών υποδομών και αγορών (Βασιλείου, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Εκδόσεις, 2017· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014 και 2018· European Commission, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Μιλώντας λίγο πιο συγκεκριμένα, το Συμβούλιο ΤΤΕ λειτουργεί βάσει συγκεκριμένου πλαισίου και χρονοδιαγράμματος. Τόσο η σύνθεση, όσο και ο αριθμός συνόδων του προκύπτουν σε στενή συνάρτηση με την ημερήσια διάταξη. Οι Υπουργοί Τηλεπικοινωνιών συνεδριάζουν δυο φορές το χρόνο, οι Υπουργοί Μεταφορών συνήθως τέσσερις, ενώ οι Υπουργοί Ενέργειας τρεις ή τέσσερις. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις συνόδους λαμβάνουν μέρος και οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι Επίτροποι. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι μέχρι στιγμής η (εξόχως ευαίσθητη) πολιτική μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας στέφεται με επιτυχία (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Εκδόσεις, 2017· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014 και 2018· European Commission, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών, το Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με τη θέσπιση, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της νομοθεσίας, αλλά και των κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και κυρίως σε σχέση με την (απολύτως απαραίτητη) «διαλειτουργικότητά» τους. Δε θα πρέπει επίσης να λησμονούμε ότι η Ένωση μεριμνά με εντατικό τρόπο για την ορθολογική αντιμετώπιση ιδιαιτέρως φλεγόντων ζητημάτων, όπως λόγου χάριν η κυβερνοασφάλεια, ο ανταγωνισμός και η καινοτομία όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες (Βασιλείου, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Στα πλαίσια των μεταφορών, το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο, από κοινού πάλι με το Κοινοβούλιο για την αποτελεσματική θέσπιση νομοθεσίας αναφορικά με την (εξέχουσας σπουδαιότητας) κοινή πολιτική μεταφορών, η οποία περιλαμβάνει α) ειδικά μέτρα για την ταχεία και ουσιαστική βελτίωση των δικαιωμάτων των επιβατών και την ασφάλεια των μεταφορών, β) κοινούς κανόνες για τις διεθνείς μεταφορές και γ) συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργίας για τους μεταφορείς. Θα λέγαμε ότι κυρίαρχη επιδίωξη της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα είναι η επιτυχής δημιουργία βιώσιμων συστημάτων μεταφορών, τα οποία θα χαρακτηρίζονται όχι μονάχα από χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, αλλά και από σαφώς βελτιωμένη κινητικότητα για τους χρήστες (Βασιλείου, 2017α, 2017β, 2017γ και 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Τέλος, αναφορικά με τον τομέα της ενέργειας, το Συμβούλιο είναι απαραίτητο να προβαίνει στη θέσπιση, από κοινού πάλι με το Κοινοβούλιο, νομοθεσίας η οποία άπτεται της ομαλής λειτουργίας των αγορών ενέργειας, με κύριους στόχους α) την πολυπόθητη εξασφάλιση του ενεργειακού ανεφοδιασμού (στόχος ζωτικής σημασίας ειδικά στις μέρες μας) και β) την εποικοδομητική προώθηση των νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της συστηματικής διασύνδεσης των ενεργειακών δικτύων (Βασιλείου, 2017α· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

 

ΠΗΓΕΣ

Βασιλείου, Ιωάννης (2013), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Αθήνα: Historical Quest). 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest). 

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Ευρωπαϊκή Ένωση και Ενέργεια-Η Πορεία προς το 2050-Σκέψεις, Ιδέες και Συμπεράσματα (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Οικονομική Κρίση, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Προτάσεις και Δράσεις για την Καταπολέμηση της Ανεργίας (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017γ), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2018), Οι Επιχειρήσεις στην Ε.Ε.-Μονοπώλια-Καρτέλ-Κρατικές Ενισχύσεις-Κανόνες Ανταγωνισμού (Αθήνα: Historical Quest).

Ευρωπαϊκή Ένωση (2018), «Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_el (πρόσβαση στις 30/6/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση/Εκδόσεις (2017), «Η ΕΕ και η ενιαία ψηφιακή αγορά», διαθέσιμο σε https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8084b7f3-6777-11e7-b2f2-01aa75ed71a1 (πρόσβαση στις 30/6/18).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014), «H Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια-Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη», διαθέσιμο σε file:///C:/Users/user/Downloads/digital_agenda_el.pdf (πρόσβαση στις 30/6/18).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018), «Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο», διαθέσιμο σε https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_el (πρόσβαση στις 30/6/18).

European Commission (2018), “Priority-Digital single market”, διαθέσιμο σε https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en (πρόσβαση στις 30/6/18).

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Επιτροπές (2018), «ITRE-Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια», διαθέσιμο σε http://www.europarl.europa.eu/committees/el/itre/home.html (πρόσβαση στις 30/6/18).

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018), «Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας (ΤΤΕ)», διαθέσιμο σε http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/tte/ (πρόσβαση στις 30/6/18).