Σάββατο
30 Μαΐου 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3540RSS FEED
ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΣΕΒΕEπιδείνωση εμπορικού ελλείμματος
14/05/2019

Η καθοδική πορεία των εξαγωγών σε συνδυασμό με την αύξηση των εισαγωγών είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή την Παρασκευή 10.05.2019 και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ.

Πιο συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε €2.797,0 εκατ. το Μάρτιο 2019 έναντι €2.900,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2018, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €103,4 εκατ., δηλαδή 3,6%. Αντίθετα, αύξηση σημείωσαν οι ελληνικές εισαγωγές κατά €354,2 εκατ., δηλαδή 7,8% ανερχόμενες στο ποσό των €4.881,1 εκατ., με το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφώνεται σε €2.084,1 εκατ., αυξημένο κατά €457,6 εκατ., δηλαδή 28,1%, συγκριτικά με το Μάρτιο 2018.

 

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Μάρτιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Μαρ 19

Μαρ 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

2.797,0

2.900,4

-103,4

-3,6%

Εισαγωγές

4.881,1

4.526,9

354,2

7,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.084,1

-1.626,5

457,6

28,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Εξετάζοντας τις εξαγωγικές μας επιδόσεις σε επίπεδο τριμήνου, η πορεία τους κρίνεται θετική καθώς διαμορφώθηκαν σε €7.994,1 εκατ. έναντι €7.867,7 εκατ. το α’ τρίμηνο 2018, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης που καταγράφηκε το Φεβρουάριο 2019. Αντίστοιχα ανοδική ήταν η πορεία των εισαγωγών, καθώς και του εμπορικού ελλείμματος της χώρας συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και συγκεκριμένα κατά €766,8 εκατ. και €640,4 εκατ. αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, οι ελληνικές εισαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €13.957,5 εκατ. και το εμπορικό έλλειμμα στο ποσό των €5.963,4 εκατ., όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Μάρτιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Μαρ 19

Ιαν-Μαρ 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

7.994,1

7.867,7

126,4

1,6%

Εισαγωγές

13.957,5

13.190,7

766,8

5,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-5.963,4

-5.323,0

640,4

12,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Οι εξαγωγές στον κλάδο των τροφίμων παρουσίασαν μείωση κατά 2,0%, δηλαδή €21,9 εκατ., ενώ επίσης καθοδική ήταν και η πορεία των εξαγωγών λιπών και ελαίων κατά 56,9%, ήτοι €154,0 εκατ. στο α’ τρίμηνο 2019. Αντίθετα, οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσίασαν αύξηση στην εξαγωγική τους επίδοση και συγκεκριμένα τα βιομηχανικά κατά 0,5%, δηλαδή €6,8 εκατ., τα χημικά κατά 18,1%, δηλαδή €151,0 εκατ., τα μηχανήματα και οχήματα κατά 0,3%, δηλαδή €2,1 εκατ., τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά 25,8%, δηλαδή €140,8 εκατ., οι πρώτες ύλες κατά 21,8%, δηλαδή €74,1 εκατ. και τα ποτά και καπνά κατά 29,5%, δηλαδή €41,1 εκατ.

 

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Μαρ 19

Ιαν-Μαρ 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Βιομηχανικά

1.270,6

1.263,8

6,8

0,5%

Τρόφιμα

1.093,9

1.115,8

-21,9

-2,0%

Χημικά

984,2

833,2

151,0

18,1%

Μηχ/τα-Οχήματα

730,7

728,6

2,1

0,3%

Διαφ. Βιομηχανικά

686,2

545,4

140,8

25,8%

Πρώτες Ύλες

413,3

339,2

74,1

21,8%

Ποτά-Καπνά

180,5

139,4

41,1

29,5%

Λίπη-Έλαια

116,6

270,6

-154,0

-56,9%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2018/2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

 

Αναφορικά με τους προορισμούς που αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, το 54,8% αποστέλλεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 45,2% σε Τρίτες Χώρες, ενώ αν εξαιρέσουμε τα καύσιμα, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 68,3% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 31,7% για τις Τρίτες Χώρες.