Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

       Το ζήτημα της ισότητας των φύλων και της πάταξης των πάσης φύσεως διακρίσεων που σχετίζονται με το φύλο απασχολεί σοβαρά την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) από την εποχή της «γεννήσεώς» της. Η εν γένει φιλοσοφία της Ένωσης υπέρ της ισότητας και κατά του κοινωνικού αποκλεισμού σε όλους τους τομείς αποτελεί όχι μόνο μια πραγματικότητα, αλλά και το βασικό θεμέλιο για την εν γένει λειτουργία της (Βασιλείου, 2013, 2014 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/EIGE, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA, 2017).

       Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (European Institute for Gender Equality-EIGE) αποτελεί μια ακόμα σημαίνουσα πρωτοβουλία προς την εν λόγω κατεύθυνση. Πρόκειται για έναν οργανισμό της Ένωσης, ο οποίος εργάζεται για την ισότητα των φύλων τόσο εντός, όσο και εκτός ΕΕ. Ιδρύθηκε το 2010, εδρεύει στο Βίλνιους και διαθέτει 50 άτομα προσωπικό (Βασιλείου, 2013, 2014 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/EIGE, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA, 2017).

       Το EIGE αποτελείται από μια διεύθυνση και τρεις μονάδες. Η πρώτη είναι η επιχειρησιακή μονάδα για την έρευνα και τη συγκέντρωση δεδομένων. Η δεύτερη είναι η μονάδα διαχείρισης γνώσεων και επικοινωνίας, η οποία είναι επιφορτισμένη τόσο με τις λεγόμενες «εκστρατείες ευαισθητοποίησης», όσο και με την ενδυνάμωση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέλη. Η τρίτη είναι η διοικητική μονάδα (Βασιλείου, 2013, 2014 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/EIGE, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA, 2017).

       Το διοικητικό συμβούλιο τίθεται επικεφαλής του έργου του EIGE. Αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 18 εκ περιτροπής μέλη. Καθήκον του είναι η έγκριση του προϋπολογισμού, αλλά και των προγραμμάτων εργασίας. Ειδικής αναφοράς χρήζει το γεγονός ότι το EIGE λαμβάνει σημαντική στήριξη και πληροφόρηση από το δικό του φόρουμ εμπειρογνωμόνων, το οποίο διαθέτει μέλη από α) όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη, β) τους κοινωνικούς εταίρους, γ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δ) την κοινωνία των πολιτών (Βασιλείου, 2013, 2014 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/EIGE, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA, 2017).

       Συνοψίζοντας τα καθήκοντα του EIGE, υπογραμμίζουμε ότι καταρχάς είναι αρμόδιο για συγκεκριμένες (ζωτικής σημασίας) μελέτες και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την ισότητα των φύλων στην Ένωση. Πέραν τούτου, επικεντρώνεται στην αμεσότερη δυνατή καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ταυτόχρονα, είναι επιφορτισμένο με τον αρτιότερο δυνατό συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας της Λευκής Κορδέλας, ο οποία έχει σαν επιδίωξη την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των ανδρών στα πλαίσια του εν λόγω προβλήματος (Βασιλείου, 2013, 2014 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/EIGE, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA, 2017).

       Επιπροσθέτως, το EIGE επιδίδεται σε στενή παρακολούθηση της μεθόδου, διαμέσου της οποίας η Ένωση καταφέρνει να ανταποκρίνεται στις (εξέχουσας σπουδαιότητας) διεθνείς της δεσμεύσεις αναφορικά με την ισότητα των φύλων, οι οποίες καθορίζονται επακριβώς στην πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου. Παράλληλα, είναι υποχρεωμένο για τη σύνταξη ετήσιες έκθεσης προόδου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ακόμα, το EIGE μοιράζεται επιτυχώς τόσο τους διαδικτυακούς του πόρους, όσο και τις (πολλές είναι αλήθεια) γνώσεις του. Τέλος, προβαίνει σε μια άκρως ικανοποιητική υποστήριξη α) των κρατών-μελών, β) των οργάνων της Ένωσης και γ) των ποικίλων ενδιαφερόμενων φορέων στα πλαίσια των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων των φύλων τόσο εντός, όσο και εκτός Ένωσης (Βασιλείου, 2013, 2014 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/EIGE, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA, 2017).

       Αν θα θέλαμε να προβούμε σε έναν σύντομο απολογισμό του εν γένει έργου του EIGE, θα λέγαμε ότι τα σημαντικότερα αποτελέσματά του είναι πέντε. Το πρώτο είναι το κέντρο πόρων και τεκμηρίωσης, το οποίο παρέχει μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος διαδικτυακή βιβλιοθήκη με μισό εκατομμύριο δημοσιεύσεις, αρκετές από τις οποίες αδυνατούν να βρεθούν σε άλλες δημόσιες βιβλιοθήκες. Το δεύτερο είναι το γλωσσάριο και ο «θησαυρός», μέσω των οποίων αναλύονται συστηματικά οι έννοιες της ισότητας των φύλων (Βασιλείου, 2013, 2014 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/EIGE, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA, 2017).

       Το τρίτο αποτέλεσμα είναι ο δείκτης ισότητας των φύλων, διαμέσου του οποίου αποκαλύπτονται οι συγκεκριμένες τάσεις αναφορικά με την ισότητα των φύλων σε διετή βάση. Το τέταρτο είναι η πλατφόρμα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η οποία καταφέρνει να συνδέσει επιτυχώς την ισότητα των φύλων με ποικίλους τομείς της κοινωνίας. Το πέμπτο και τελευταίο αποτέλεσμα είναι η βάση στατιστικών δεδομένων για τα φύλα, η οποία προσφέρει κομβικής σημασίας στοιχεία για περαιτέρω μελέτη και εμβάθυνση (Βασιλείου, 2013, 2014 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/EIGE, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA, 2017).

       Όπως διαπιστώνουμε, το EIGE καταβάλλει αδιάκοπες προσπάθειες για την ισότητα των φύλων, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για την κοινωνική αρμονία. Η καταπολέμηση των διακρίσεων που σχετίζονται με το φύλο θα αποτελεί για πάντα θεμελιώδη παράμετρο για την Ένωση, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι και στο μέλλον, ο ρόλος του EIGE θα είναι πρωτεύουσας σημασίας (Βασιλείου, 2013, 2014 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/EIGE, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA, 2017).

      

ΠΗΓΕΣ

 

 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2013), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Αθήνα: Historical Quest). 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2017), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/EIGE (2018), «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eige_el (πρόσβαση στις 29/9/18).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/FRA (2017), «Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_el (πρόσβαση στις 29/9/18).