Τρίτη
26 Μαΐου 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3537RSS FEED
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣΝέοι κανόνες στο ΔΕΕ
09/05/2019

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

Νέοι κανόνες του Δικαστηρίου για την έγκριση της εξέτασης των αιτήσεων αναίρεσης σε υποθέσεις που έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο διπλού ελέγχου

Η εξέταση των σχετικών  αιτήσεων αναίρεσης θα εγκρίνεται,εν όλω ή εν μέρει, μόνον εφόσον εγείρουν σημαντικό ζήτημα για την ενότητα, τη συνοχή ή την εξέλιξη του δικαίου της Ένωσης.

Συμφώνα με πληροφορίες από το ΔΕΕ ,στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δικαιοδοτικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ) προέβησαν σε συνολική επανεξέταση σχετικά με τις ασκούμενες από τα δικαιοδοτικά αυτά όργανα αρμοδιότητες και εξέτασαν κατά πόσον συντρέχει λόγος να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις, μεταξύ άλλων, στην εξέταση των αιτήσεων αναίρεσης από το Δικαστήριο.

Από την επανεξέταση αυτή προέκυψε ότι μεγάλος αριθμός αιτήσεων αναίρεσης ασκείται σε υποθέσεις που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διπλού ελέγχου, αρχικώς από ανεξάρτητο τμήμα προσφυγών και, στη συνέχεια, από το Γενικό Δικαστήριο, και ότι αρκετές από τις εν λόγω αιτήσεις αναιρέσεως απορρίπτονται από το Δικαστήριο ως προδήλως απαράδεκτες ή προδήλως αβάσιμες.

Προκειμένου να παρασχεθεί στο Δικαστήριο η δυνατότητα να επικεντρωθεί στις υποθέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, προτάθηκε, προς διασφάλιση της ορθής απονομής της δικαιοσύνης, η θέσπιση, όσον αφορά τις αιτήσεις αναίρεσης σε τέτοιες υποθέσεις, διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας η εξέταση της αίτησης αναίρεσης θα εγκρίνεται από το Δικαστήριο, εν όλω ή εν μέρει, μόνον όταν η αίτηση αυτή εγείρει σημαντικό ζήτημα για την ενότητα, τη συνοχή ή την εξέλιξη του δικαίου της Ένωσης.

Ως εκ τούτου, τροποποιήθηκαν αναλόγως το πρωτόκολλο περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου και ο Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου. Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν από την 1η Μαΐου 2019.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δικαστηρίου δεν χωρεί εξέταση αίτησης αναίρεσης που ασκείται κατά απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου η οποία αφορά απόφαση ανεξάρτητου τμήματος προσφυγών ενός εκ των κατωτέρω Γραφείων ή Οργανισμών:

  • του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) (Αλικάντε, Ισπανία)·
  • του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) (Angers, Γαλλία)·
  • του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) (Ελσίνκι, Φινλανδία)·
  • του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA) (Κολωνία, Γερμανία).

 

Στις υποθέσεις αυτές, η αίτηση αναίρεσης πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση για την έγκριση της εξέτασης της αίτησης αναίρεσης, έκτασης το πολύ επτά σελίδων, στην οποία ο αναιρεσείων εκθέτει με σαφήνεια το σημαντικό ζήτημα που εγείρει η αναίρεση για την ενότητα, τη συνοχή ή την εξέλιξη του δικαίου της Ένωσης. Ελλείψει τέτοιας αίτησης έγκρισης, η αίτηση αναίρεσης κηρύσσεται απαράδεκτη.

Εφόσον η αίτηση ‘εγκρισης πληροί τις οριζόμενες τυπικές απαιτήσεις, το Δικαστήριο θα αποφαίνεται επί της έγκρισης ή μη της εξέτασης της αίτησης αναίρεσης το συντομότερο δυνατόν με αιτιολογημένη διάταξη η οποία δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται, κατόπιν πρότασης του εισηγητή δικαστή και αφού ακουστεί ο γενικός εισαγγελέας, από τμήμα που συγκροτείται ειδικά προς τον σκοπό αυτόν στο οποίο προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου και μετέχουν επίσης ο εισηγητής δικαστής και ο πρόεδρος του τριμελούς τμήματος στο οποίο είναι τοποθετημένος ο εισηγητής δικαστής κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως εγκρίσεως.

Η διάταξη περί έγκρισης της εξέτασης της αίτησης αναίρεσης θα επιδίδεται, μαζί με την αίτηση αναίρεσης, στους διαδίκους της συγκεκριμένης υπόθεσης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και θα προσδιορίζει, όταν η εξέταση της αίτησης αναίρεσης εγκρίνεται εν μέρει, τους λόγους αναίρεσης ή τα σκέλη των λόγων αναίρεσης τα οποία θα πρέπει να αφορά το υπόμνημα επί της αίτησης αναίρεσης.

Επιπλέον, ο Γραμματέας του Δικαστηρίου θα ενημερώνει αμέσως το Γενικό Δικαστήριο, καθώς και τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον δεν ήταν διάδικοι της συγκεκριμένης υπόθεσης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, για την απόφαση να εγκριθεί η εξέταση της αιτησης αναίρεσης.