Τρίτη
20 Αυγούστου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3257RSS FEED
ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΑτμοσφαιρική ρύπανση: 130 πόλεις της ΕΕ σε επίπεδα Νέου Δελχί
12/02/2019

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

Πολύ ακριβά μας στοιχίζει σε ανθρώπους, αλλά και σε χρήματα η ατμοσφαιρική ρύπανση,διεθνώς, αλλα και στην ΕΕ. Αυτό, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, και τα οποία, ωστόσο, δεν εφαρμόζονται από όλες τις χώρες μέλη.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Veronica Manfredi, στην Ινδία, οι γιατροί εντοπίζουν εφήβους στο Νέο Δελχί με τους πνεύμονές τους μαύρους και κατεστραμμένους, σαν να ήταν ηλικιωμένοι 70 ετών, στη δεκαετία του 1980. Εμείς στην ΕΕ είμαστε τυχεροί καθώς έχουμε νομοθεσία που καθορίζει τα νόμιμα όρια ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ωστόσο, περισσότερες από 130 πόλεις της ΕΕ δεν πληρούν όλα αυτά τα πρότυπα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στις ώρες κυκλοφοριακής συμφόρησης, η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικές περιοχές μπορεί να φθάσει στα ίδια επίπεδα με αυτά που ισχύουν στο Νέο Δελχί.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΠΟΥ κάθε χρόνο σημειώνονται πάνω από 4,2 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι παγκοσμίως, λόγω της εξωτερικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκτιμά ότι στην Ευρώπη οι πρόωροι θάνατοι αυτού του είδους υπερβαίνουν τους 400.000 τον χρόνο - ιδίως λόγω σωματιδίων, διοξειδίου του αζώτου και όζοντος.

Χρηματοδότηση

.Η ΕΕ, επισημαίνει, διαθέτει χρηματοδότηση για τη στήριξη μέτρων με αντικείμενο την ποιότητα του αέρα. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, για παράδειγμα, έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Στις χρηματοδοτήσεις αυτές προστίθενται και άλλες που μπορούν να αποδώσουν έμμεσα οφέλη όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, όπως οι επενδύσεις 45 δισεκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Τι πρέπει να γίνει;

Είναι πλέον καιρός, αναφέρει η κα Manfredi στη συνεντευξή της, να τηρήσουμε τα πρότυπα της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βελτιώσουμε επίσης, σημαντικά την ποιότητα του εξωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα, και να πλησιάσουμε περισσότερο τα συνιστώμενα επίπεδα από τον ΠΟΥ.

Η πολιτική «Καθαρός αέρας» της ΕΕ αναφέρει,λειτουργεί! Χάρη στις κοινές προσπάθειες της ΕΕ και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει μειωθεί στην ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες. Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων μειώθηκαν σημαντικά, ακόμη και σε περίοδο συνεχούς ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης. Προχωράμε σωστά, αλλά ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Στόχος μας είναι η μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων στο μισό έως το 2030, με τις εθνικές δεσμεύσεις μείωσης που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ, και, ως εκ τούτου, η μείωση των επιπτώσεών της στην υγεία στο μισό σε σύγκριση με το 2005.Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν φιλόδοξα σχέδια και να τα εφαρμόσουν στο σύνολό τους, ενώ παράλληλα η ιατρική κοινότητα θα πρέπει να παράσχει πλήρη υποστήριξη αναλαμβάνοντας σχετικές δεσμεύσεις.

Blog:marina anstas.kourbela

 

Brexit: Οι κανόνες της ΕΕ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα  και τα φυτοφάρμακα δε θα ισχύουν

Η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμωνν της Επιτροπής επισημαίνει


marinakourbela@gmil.com - Σάββατο,9 Φεβρουαρίου 2019,10.00μμ

 

Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των ευρωπαϊκών και των εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών, επισημαίνει η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας αποχώρησης, υπενθυμίζονται στους υπευθύνους επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων (ΑΟΚ), καθώς και στους αιτούντες άδεια για δραστική ουσία ή φυτοπροστατευτικό προϊόν, ορισμένες έννομες συνέπειες που απορρέουν από τους επί του παρόντος εφαρμοστέους κανόνες του ενωσιακού δικαίου, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα.

Οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των φυτοφαρμάκων δεν ισχύουν πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία αποχώρησης.

Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, οι τρίτες  χώρες δεν μπορούν να ενεργούν ως κράτη μέλη-εισηγητές, κράτη μέλη-εισηγητές ανά ζώνη ή κράτη μέλη που διενεργούν την αξιολόγηση για τα ΑΟΚ . Όσον αφορά την υποβολή νέων αιτήσεων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα αναμενόμενα χρονοδιαγράμματα των διαφόρων κανονιστικών διαδικασιών στις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο θα ενεργεί, για παράδειγμα, ως κράτος μέλος-εισηγητής, κράτος μέλος-εισηγητής ανά ζώνη ή κράτος μέλος που διενεργεί την αξιολόγηση για τα ΑΟΚ. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προβούν στις σχετικές ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα αβεβαιότητα, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος οι σχετικές διαδικασίες να μην ολοκληρωθούν έως την ημερομηνία κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ένωση, οι αιτούντες μπορούν να επιλέξουν κατά προτίμηση άλλο κράτος μέλος για να διενεργήσει την αξιολόγηση ή εκτίμηση.

 Όσον αφορά τις τρέχουσες διαδικασίες για τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο διενεργεί επί του παρόντος εκτίμηση ή αξιολόγηση, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά την πρόοδό τους. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η διαδικασία δεν θα ολοκληρωθεί έως την ημερομηνία αποχώρησης, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, ενδεχομένως να απαιτηθεί αλλαγή του κράτους μέλους εισηγητή ή του κράτους μέλους που διενεργεί την αξιολόγηση. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνεργάζονται με τα κράτη μέλη της EE και τις άλλες  3 χώρες μέλη του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου –ΕΟΧ ( Ισλανδία, Λιχτενσταιν και Νορβηγία) για να καθορίσουν μια συντονισμένη μελλοντική πορεία για έγκαιρη επικοινωνία, συμφωνία και τεχνική μεταβίβαση του φακέλου σε περίπτωση που χρειάζεται αλλαγή. Ο συντονισμός αυτός θα είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το πρόγραμμα επανεξέτασης των υπαρχουσών δραστικών ουσιών για τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο ορίστηκε με νόμο (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 686/2012 της Επιτροπής) ως κράτος μέλοςεισηγητής και κράτος μέλος-συνεισηγητής. Στον ιστότοπο της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση δραστικών ουσιών (http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances_en) παρέχονται γενικές πληροφορίες όσον αφορά την έγκριση δραστικών ουσιών, καθώς και σειρά Ερωτήσεων & Απαντήσεων (Ε&Α) σε σχέση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Οι σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες και σχετικά ζεύγη Ε&Α, εφόσον είναι αναγκαίο.

Blog:marina anastas.kourbela

 

 

Mετανάστευση: Πέτυχε τους στόχους της η υποστήριξη της ΕΕ  προς  Ελλάδα και Ιταλία:

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί έλεγχο για τη διαχείριση της μετανάστευσης από τηυν ΕΕ


Marinakourbela@gmail.com – Σάββατο,9 Φεβρουαρίου 2019.7.00μμ.

 πέτυχε τους στόχους της

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διενεργεί έλεγχο με αντικείμενο την από μέρους της ΕΕ διαχείριση της μετανάστευσης. Οι ελεγκτές της ΕΕ  θα αξιολογήσουν κατά πόσον η υποστήριξη προς την Ελλάδα και την Ιταλία πέτυχε τους στόχους της και κατά πόσον οι διαδικασίες ασύλου και επιστροφής ήταν αποτελεσματικές και ταχείες. Θα εξετάσουν τα υποστηριχθέντα έργα, προκειμένου να κρίνουν τη συνάφειά τους, θα αξιολογήσουν τον σχεδιασμό τους και θα διερευνήσουν κατά πόσον αυτά αποφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Όπως επισημαίνεται,,από το ΕΕΣ, ευρισκόμενες στην πρώτη γραμμή, η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από το φαινόμενο αυτό.Η ΕΕ επινόησε διάφορα μέτρα για τη διαχείριση της κρίσης, όπως τη δημιουργία κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών (hotspot) και την καθιέρωση καθεστώτων μετεγκατάστασης, αμφότερα προβλεπόμενα αρχικώς ως προσωρινά. Ο συγκεκριμένος έλεγχος θα καλύπτει και τα δύο.Επιπλέον, θα εξετάσουν τις διαδικασίες παρακολούθησης, προκειμένου να εξακριβώσουν αν έχουν βελτιωθεί οι επιδόσεις.

Όπως δήλωσε ο κ.Leo Brincat, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο, «Οι προκλήσεις που έθεσε η μετανάστευση έφεραν στο φως τις αδυναμίες, αφενός, των πολιτικών της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση και, αφετέρου, της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της. Οι καθιερωμένες ρυθμίσεις δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, με αποτέλεσμα έως και την προσωρινή αναστολή τους σε ορισμένες περιπτώσεις. Συνεπώς, η διασφάλιση της εφαρμογής των σωστών μέτρων και του σωστού νομικού πλαισίου για τη διαχείριση της μετανάστευσης είναι καθοριστική».

Η μεταναστευτική κρίση κορυφώθηκε το 2015, όταν άνω του ενός εκατομμυρίου μετανάστες επιχείρησαν να φθάσουν στην ΕΕ. Μολονότι οι αριθμοί έχουν μειωθεί επανερχόμενοι στα προ κρίσης επίπεδα, δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να μεταναστεύουν στην Ένωση.

Η σχετική έκθεση ελέγχου του ΕΕΣ αναμένεται να δημοσιευθεί πριν από το τέλος του 2019.ποτελέσματα.

Blog:marina anastas.kourbela