Τρίτη
20 Αυγούστου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3257RSS FEED
Κ ε ρ α υ ν ο ί, Β η μ α τ ι κ ή Τ ά σ η και Θ ά ν α τ ο ι, στο ύπαιθρο!
Γράφει ο
Δημήτρης Καλαντζόπουλος

Ακόμα δε και πολύ ταπεινά, θα μπορούσαμε εξ αρχής να προσθέσουμε και το πρωτεύον, όπως και μας δίνει  αυτό το δικαίωμα η επιστήμη στην οποία και έχουμε επί μακρόν θητεύσει, δηλαδή : Π ρ ο σ ο χ ή και   μ η ν  α κ ο λ ο υ θ ε ί τ ε να κάνετε κι’ εσείς  πιστά, όσα και τελείως κι’ εσείς ακούτε να  λένε κάποιοι μ ι κ ρ ό ν ο ι και α ν ό η τ ο ι ! Άμεσος κίνδυνος θανάτου-ηλεκτροπληξίας, τότε !                                                         

Άνθρωποι  πεθαίνουν σε ανοικτούς υπαίθριους χώρους οσάκις βρέχει και πέφτουν  ο λ ό γ υ ρ ά τους στον εκεί οιονδήποτε κάποιο τέτοιο χώρο, όπου  εκείνοι ευρίσκονται!  

Πολλοί ή και ολίγοι  κ ε ρ α υ ν ο ί, είτε μακριά – πολύ ή  και ολίγο – ή και πλησίον απ’ αυτά τα άτομα,  πιο ιδιαίτερα !

Ταυτόχρονα δε και μια κάποια στιγμή, κάποιος  άνθρωπος από τον  εν λόγω χώρο, που  από εκεί και για να αποφύγει τη βροχή αποχωρεί  και ενεργέστατα    φ ε ύ γ ε ι, ενδεχομένως τ ρ έ χ ο ν τ α ς για να καλυφθεί από την πίπτουσα βροχή και να σ ω θ ε ί, από τους κ ε ρ α υ ν ο ύ ς!

Τότε δε και όλως  ξ α φ ν ι κ ά, εκείνος  πέφτει κάτω, ν ε κ ρ ό ς!!! Εκείνη δε τη στιγμή πολύ εύκολα αναρωτιέται κανείς ; Tι άραγε συνέβη ;;;

Σε κάθε μια τοιαύτη συχνή περίπτωση ενός τέτοιου  είδους θ α ν ά τ ο υ απανταχού  στην Ελλάδα, κατά κανόνα γενικά μέχρι τούδε ,η  μία  και μ ό ν η αποκλειστικά δε μοναδική και ως μονοκονδυλιά, τυποποιημένη  α π ά ν τ η σ η που εκφέρεται είτε από το κράτος ή και από  τους οιουσδήποτε τυχόντας πάλι εκφέροντας γι’ αυτό γ ν ώ μ η στα ΜΜΕ και Δελτία Τύπου και στο λαϊκό εκεί τοπικό ή και ευρύτερο κοινό, πάντα συμβαίνει να περιορίζεται σε μία και μοναδική, ό μ ω ς τελείως ούτω δε και α π α ρ ά δ ε κ τ η  απλή, εντυπωσιακή       λ έ ξ η, «κ ε ρ α υ ν ό ς(!)», τον «κ τ ύ π η σ ε  κεραυνός» !!!

Ουδεμία δε μια κάποια – τουλάχιστον στο συγγενικό του περιβάλλον –περαιτέρω  συμπλήρωση ή και μια κάποια συμπληρωματική τυχόν, οιαδήποτε επεξήγηση !

Εύλογα δε ακόμη και διερωτάται κανείς;;;  

«Μάλιστα ! Κάποιος ή κάποιοι κεραυνοί, μπορεί ή μάλλον τότε θα πρέπει να  φ τ α ί ν ε, για εκείνον τον αιφνίδιο θάνατο, ό μ ω ς  π ω ς  τούτο έ γ ι ν ε; Και π ω ς εκείνος ο κάποιος από τους πολλούς εκεί  κεραυνούς, τον ε π έ λ ε ξ ε, τον έ φ θ α σ ε και τον ε σ κ ό τ ω σ ε;;;

Δεδομένου μάλιστα και το   ό ,τι  ουδείς κεραυνός έπεσε πολύ πλησίον του ή και επάνω του, καθόσον αλλέως είτε θα είχε καεί, ή   θα υπήρχαν στο σώμα του και οι συναφείς με τούτο, πληγές, εγκαύματα και κακώσεις»!!!  Πράγμα πολύ  παράξενο, πράγματι !

Επιπλέον ακόμα και πολύ πιο συγκεκριμένα σε αυτό το σημείο, των  ιδιαίτερα    α σ α φ ώ ν όλων τούτων δηλώσεων τους για τους φ τ α ί χ τ ε ς  κεραυνούς και  επακριβώς δε, για  το  π ω ς τούτο, συμβαίνει! Κατά  «π ο ί ο ν  τ ρ ό π ο ν»  δηλαδή, θα ήταν ποτέ δυνατόν κάποιος στον εκεί υπαίθριο ανοικτό χώρο                 κ ε ρ α υ ν ό ς, να  π ε ρ ά σ ε ι  σε έναν εκεί  ά ν θ ρ ω π ο, να τον κτυπήσει και εκείνος, να αποθάνει  ;;;  

Aπό τον  α έ ρ α μήπως, από  το έ δ α φ ο ς , ή από κάπου αλλού ; Ανάγκη  μεγάλη και οπωσδήποτε λίαν επιτακτική  λοιπόν είναι, να υπάρξει  σύντομα μια κάποια συμπληρωματική και επεξηγηματική - με λεπτομέρειες-  διασαφήνισης, επ’ αυτού του φαινομένου και  κατά τον πλέον δε σαφή τ ρ ό π ο ν, ώστε ε μ ε ί ς- ως λαός- όντες ύστερα  πλήρως  ενημερωμένοι, ως προς ό ,τι   π ρ έ π ο ν  θα                 π ρ έ π ε ι γενικώς  να   κ ά ν ο υ μ ε  σε τέτοιες περιστάσεις και αντίστοιχα να προφυλασσόμεθα, σωζόμενοι  ούτω από έναν εκεί επικρεμάμενο, θ ά ν α τ ο ν !!!

Επί  πλέον δε τούτο τυγχάνει και απαιτητό, γιατί είναι ποτέ δυνατόν κάτι πολύ σαφέστατα δε  και συγκεκριμένο, όπως ήταν και το εν λόγω συμβάν, να έχει  έτσι μια  κάποια στιγμή, ε π ι σ υ μ β ε ί; Και π ώ ς;  Ως  «δ ι α  μ α γ ε ί α ς», ίσως ;;;   

Έγινε από τον αέρα, μήπως ή από το έδαφος ; Τότε δε έρχεται κάπως αυθόρμητα, εκείνο το μ έ γ α τούτο ερώτημα, του αδιαλείπτως και θεληματικά - κατά κάποιαν μορφή- τούτου παραμένοντος μακροχρονίως μέχρι ώρας, ως  αναπάντητου και ολοσχερώς  απροσχημάτιστα,  εν   ε κ κ ρ ε μ ό τ η τ ι ! 

Κάτι πολύ υπέρμετρο σε σπουδαιότητα, πολύ σ ο β α ρ ό  δε ακόμα  θα λέγαμε, ολοσχερώς απροσχημάτιστα  και αποτροπίαστα παραμένοντος επί τόσα έτη ακόμα – εξ ολιγωρίας δε – ανεκπλήρωτου, ως τούτο και κατ’ αποκλειστικότητα να ανήκεν δήθεν  στην επουράνιον   σ ο φ ί α  και οραματισμό !!! Τόσα και τόσα πλημμελούς  χαρακτήρος  α ν α π ά ν τ η τ α  ερωτήματα, χρόνια πολλά τώρα!

Κάτι πολύ υπέρμετρο σε σπουδαιότητα, πολύ σ ο β α ρ ό  δε ακόμα  θα λέγαμε, ολοσχερώς απροσχημάτιστα  και αποτροπίαστα παραμένοντος επί τόσα έτη ακόμα – εξ ολιγωρίας δε – ανεκπλήρωτου, ως τούτο και κατ’ αποκλειστικότητα να ανήκεν δήθεν  στην επουράνιον   σ ο φ ί α  και οραματισμό !!!

Τόσα και τόσα πλημμελούς  χαρακτήρος  α ν α π ά ν τ η τ α  ερωτήματα, χρόνια πολλά τώρα!

Καθόσον δε μέχρι τούδε γνωρίζουμε, από ιδιώτες ή και επισήμως  ο υ δ ε μ ί α  απάντηση έχει ποτέ δοθεί , στο εν λόγω εκκρεμές και σοβαρό  ε ρ ώ τ η μ α!

Και  γ ι α τ ί   όμως, ρωτάμε ;  Οι όλοι εδώ ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς, δ ε ν  γνωρίζουν ;;; Kαι εάν «ναι», γνωρίζουν, τότε γιατί  και αυτοί  απελπιστικά  ή και τόσο απαράδεκτα  επιμένουν  να  σ ι ω π ο ύ ν ;;;

Πολιτικό  γεγονός ή κρατικό μ υ σ τ ι κ ό, ασφαλώς και δεν είναι ! 

Εάν δε τυχόν ακουσθεί  και η φωνή ενός κάποιου μ ι κ ρ ό ν ο α ενδεχομένως, που να δικαιολογεί την μια τέτοια εν λόγω σ ι ω π ή, αναφέροντας τυχόν  ότι  αλλέως θα ήταν  δυνατόν να επέλθει π α ν ι κ ό ς στον κόσμο, τότε η πανεύκολη απάντηση σε τούτο, τυγχάνει να  είναι  από όλους μας που ευρισκόμεθα στον αντίποδα τούτου, το  ό ,τι  αντιθέτως με τη σωστή και ο ρ θ ο λ ο γ η μ έ ν η απάντηση που θα γίνει, τότε ασφαλέστατα και θα σωθούν π ο λ λ ο ί  άνθρωποι !!! Τούτο δε και μετράει εδώ, μ ό ν ο!

Ακόμη δε ερωτήματα τ έ τ ο ι α και μιας  τ ό σ ο σημαντικής σπουδαιότητος, απροκαλύπτως θα λέγαμε, όπου και από τις απαντήσεις των οποίων και εξαρτάται – ό χ ι  ίσως – αλλά και πλήρως τεκμηριωμένα, αυτή ταύτη η ζ ω ή  των ατόμων  σε τέτοιες συνθήκες της  βιωτής τους!

                                                                                                                                                                                                                     

Και στα οποία  γ ν ώ σ τ ε ς όντες της σ ω σ τ ή ς εκείνης απάντησης, θα ελάμβαναν τα μέτρα τους, διαφεύγοντας ούτω τη θ α ν ά τ ω σ ή τους, από τους πίπτοντας κ ά π ο υ πέριξ αυτών , κεραυνούς !!!Τούτο δε προσέτι, όπως και το παρ’ ημών επιμόνως  έντονα ήδη  κάπως αναφερθέν, οφείλουμε να  το τ ο ν ί σ ο υ μ ε(!)  ό λ ω ς  ιδιαίτερα, καθόσον  σε  όλες τις τοιαύτες περιπτώσεις, πάντοτε υπάρχουν στις οθόνες της τηλεόρασης ή στο ραδιόφωνο και σε πρωτογενείς μετά το δυστύχημα συνεντεύξεις, άπαντες οι  εκεί  τυχόν προσκαλούμενοι – αυτοκλήτως ή μη -στην περίσταση, «ε ι δ ι κ ο ί» !

Ούτω  δε οι εκεί παρουσιαζόμενοι - χωρίς βέβαια κανένα προσόν και τίτλο -καθώς και τελείως  α ν ί δ ε ο ι  δε, πάντα ακούγονται  να λένε προς μια τέλεια έτσι   κ α θ ο δ ή γ η σ η του κοινού : «Π ρ έ π ε ι  να φεύγετε  πάρα πολύ   γ ρ ή γ ο ρ α  πάντως, ν α  τ ρ έ χ ε τ ε(!!!) γρήγορα , έτσι και με μεγάλους δρασκελισμούς –εννοείται (!) - πηγαίνοντας να καλυφθείτε !!!  

Εμείς δε εδώ, πολύ έντονα και εν γνώσει μας, θα προσθέταμε και την άκρως δυστοπική  εν προκειμένω εκείνη κάκιστο βέβαια, έκφραση : «Για να είσθε π ι ο  β έ β α ι ο ι  και στο ό ,τι  κατ’ αυτόν τον τρόπο, πιθανώτατα και θα  σ κ ο τ ω θ ε ί τ ε»!!!

Σ η μ ε ί ω σ η : «Και λίγο πιο κάτω, έπεται και η δική μας τοιαύτη επίλυση του προβλήματος! Της απωλείας δηλαδή - κυριολεκτικά άνευ λόγου – εκείνων των ολοζώντανων και ήδη στο τ ρ έ ξ ι μ ο ευρισκομένων, ανθρωπίνων υπάρξεων»!

Από τους υπεράνω υμών κεραυνούς(!!!), θα συμπληρώναμε, λες και οι κεραυνοί  βλέποντας κάποιον από εκεί ψηλά που ξεκινούν, τον βαράνε και ο δυστυχής εκείνος  που δεν πρόλαβε να τρέξει, έτσι . . . δήθεν  και  πεθαίνει !!!  Λες και οι κεραυνοί , διαθέτουν και μεγάλα, εκδικητικά. . . μ ά τ ι α ;;;

Και ακούγοντας τους κανείς έρχεται να πιστεύει  ότι και  αυτός ο ίδιος, θα πρέπει το  ί δ ι ο  κι’ αυτός να κ ά ν ε ι, δηλαδή – και μάλιστα το τελείως απαράδεκτο και εγκληματικό  του, «γρήγορα - να  τ ρ έ χ ε ι»  !!! Μια ακόμη χ υ δ α ί α και αποτρόπαια,  δ ή θ ε  ν  συμβουλή!!!

Και που τόσον μ α κ ά β ρ ι α (!), ακόμα και κ υ ρ ι α ρ χ ε ί  στον Λ α ό μας! Εντροπή, πολίτες !!! 

Αφού βέβαια, αδιακόπως και ασφαλώς από  «ε ι δ ι κ ο ύ ς» δήθεν και  πλήρεις γνώστες του φαινομένου,  πληροφορείται(; )  ευρέως μάλιστα   εκείνος ο απλός και ανίδεος άνθρωπος, ότι αυτός και μόνον είναι ο μόνος τρόπος διαφυγής του από τον εκεί - α π ό   π ά ν ω  του - κίνδυνον  (;;;)!!! 

Επιπλέον δε τούτο και επιβεβαιούται κατ’ ανάγκην πλήρως , δεδομένου                   ο υ δ ε ί ς  ποτέ εκεί  δ ε ν  τους  δ ι έ ψ ε υ σ ε !!! Πολύ σοβαρό δε ακόμη και θα λέγαμε και δ ο λ ο φ ο ν ι κ ό , επειδή αλλού είναι η  α ι τ ί α και άλλα  τα υπόψη άτομα, θα πρέπει να κ ά ν ο υ ν!!! Ως περαιτέρω θα εξηγηθεί και επιστημονικά, ως τούτο οφείλει να γίνει!

Και που τότε δε, όλοι ανεξαιρέτως οι απέξω  κατά κανόνα μάλιστα, συμβαίνει να λ έ ν ε, εφημερίδες, τηλεοράσεις κ.αλ., ότι  «τον κ τ ύ π η σ ε   κ ε ρ α υ ν ό ς» !  Π ω ς όμως ; Επάνω του, ασφαλώς όχι , γιατί θα φαινόταν καθαρά!!!

Π ω ς λοιπόν τούτο , σ υ ν έ β η ; Προσέτι δε,  π ω ς  και με π ο ι ό ν ενδεχομένως  τ ρ ό π ο ν, θα μπορούσε ίσως αυτός ο ίδιος άνθρωπος που έτσι τελείως ανεκδιήγητα απέθανε και  κατά κυριολεξίαν δε όμως, πολύ απλά  ούτος  παντελώς αδιάφορα από την ελληνική Κοινωνία-Κράτος λόγω της  κατάπτυστης αγνοίας τους, αφέθηκε έρμαιο της δικής του ανεπίτρεπτης δ ο λ ο φ ο ν ί α ς και π έ ρ α ν  τούτου ο υ δ έ ν - «π έ ρ α  βρέχει» - εκ  μ έ ρ ο υ ς τους!!!   

Ενώ  α ν τ ι θ έ τ ω ς και πολύ  π ι θ α ν ό τ α τ α, όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην   π ρ ά ξ η, εκείνος ο  ούτω αναφερόμενος άνθρωπος να  ε ί χ ε τότε σ ω θ ε ί (!), ζ ω ν τ α ν ό ς,  ακριβώς όπως άλλωστε και  όλες τις  αναρίθμητες συναφείς            σ ε ι ρ έ ς  των  παρομοίων σε τέτοιες καταστάσεις και αενάως επακολουθούντων  τέτοιων   σημαντικών  α κ ο λ ο υ θ ι ώ ν, βροχής-κεραυνών !!!

Πολύ παράξενο βέβαια αυτό που συμβαίνει, αλλά και πλήρως αληθές!  Μια τελείως δογματική, έτσι όπως  εκφράζεται και καθόλου εμπεριστατωμένη , αυθαίρετη στην έκφρασή της, ανερμήνευτος και α σ α φ ή ς για ένα  πολιτισμένο κράτος της Ευρώπης, «μ ή – α π ά ν τ η σ η» !

Πολλοί δε οι τέτοιοι αιφνίδιοι θάνατοι –θυμάτων δολοφονίας από κεραυνό, τόσο στην ύπαιθρό μας χώρα όσο και στις κωμοπόλεις και επαρχιακές της πόλεις, έχουν  ήδη και από το παρελθόν διαπιστωθεί και από εμάς προσωπικώς όταν σε διαστήματα δεκαετίας και πλέον περιοδεύαμε επαγγελματικώς με την ΔΕΗ, κατά τη διάρκεια της εγκαταστάσεως των ηλεκτρικών της ανά την χώρα  δικτύων  της, σε πόλεις,  βουνά και κάμπους!

Οι τοπικές εφημερίδες στα τότε κέντρα των επαρχιών και τότε ακόμη, απλά γράφανε πέθανε από κεραυνό , «ο τάδε δε . . . εκεί!» και άλλοτε, «ο τάδε επάνω στο γαϊδούρι  του, βρέθηκε νεκρός μαζί με εκείνο,  στον τάδε λόφο ή πεδιάδα» !

Επί  πλέον δε τέτοιας μορφής θάνατοι τυγχάνει πιθανόν να λάβουν , ακόμη και στην περίπτωση ενός κάποιου χώρου που δεν περιβρέχεται και που όμως στην γύρω στενή ή και κάπως ευρύτερη περιοχή, πέφτουν κεραυνοί !!!

Προ μόλις ολίγων ετών στην Αθήνα πληροφορηθήκαμε από τις εφημερίδες και τις τηλεοράσεις και μάλιστα αισθητά πολύ έντονα μάλλον γι’ αυτό το κακό γεγονός, αφού επρόκειτο περί  ποδοσφαίρου ο λόγος(!), ότι ένας  νεαρός

ποδοσφαιριστής την ώρα που έκανε προπόνηση σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα, με την ομάδα του, σε κάποιο ανοιχτό γήπεδο  ενώ  ακόμη έβρεχε πολύ και έπεφταν και κ ε ρ α υ ν ο ί, όπως δε ε υ ρ έ ω ς  τότε ειπώθηκε, δ ο λ ο  φ ο ν ή θ η κ ε  από έναν κεραυνό, που εκεί έπεσε και απέθανε!!! 

Προσέτι  ε υ ρ έ ω ς πάλι αδιαλείπτως ανεφέρετο, ότι ο εν λόγω  παίκτης ε ί χ ε δυστυχώς την α τ υ χ ί α  να έχει ούτω βληθεί, από π ε σ ό ν τ α  επάνω  του                          κ ε ρ α υ ν ό ν !!! Ο π ο ί α  δυστυχώς και πολύ χαρακτηριστική για την χώρα μας,  τεραστίων διαστάσεων  τρομακτική, α ν α λ ή θ ε ι α  !!! Και δεν φταίει δε εδώ ο δημοσιογράφος, κατ’ ουδένα τρόπον μάλιστα !

Διότι ούτως όλα αυτά τα  τόσα χρόνια, τον είχαμε  αφήσει να α κ ο ύ ε ι και να πληροφορείται, από τους υποτιθέμενους εμπειρογνώστες και  δήθεν  αυτοκαλούμενους, «ε ι δ ι κ ο ύ ς»! Κατά συνέπεια  όλοι ε μ ε ί ς  και απαξάπαντες, μοναδικά και  φ τ α ί μ ε !!!

Υπέρμετρα δε οι επιστήμονες και  πολύ  ι δ ι α ί τ ε ρ α μάλιστα οι φ υ σ ι κ ο ί  και  η λ ε κ τ ρ ο λ ό γ ο ι  Καθηγητές, καθώς και το τε ακαδημαϊκό όπως  και  σπουδαστικό περιβάλλον τους, που  εξακολουθητικά και ανεπανάληπτα  συνεχίζουν, να σ ι ω π ο ύ ν!!! Λες και δεν συμβαίνει , απολύτως  τ ί π ο τ α !

Και τότε στην παραπάνω  περίπτωση, όπως και πάντοτε ακριβώς στην  Ελλάδα συμβαίνει , ουδεμία τυχόν επιστημονικής αξιολογήσεως φωνή  η κ ο ύ σ θ η στον πανέρημο τούτον τόπο μας, για ό ,τι τυχόν  συμβαίνει ! Κανείς  επιστημονικής  καταρτίσεως άνθρωπος, εμφανώς και εδώ ακόμη, όπου και βίαια απέθανε δολοφονικά  έ ν α ς  π ο δ ο σ φ α ι ρ ι σ τ ή ς (!),  δ ε ν  ενδιαφέρθηκε!!! Γιατί,           ό μ ω ς;;;

Στο υπόψη σημείο μάλιστα, ευχερώς καθίσταται  δυνατόν να συναχθεί προσέτι και κάτι άλλο πρόσθετον, τελείως πασιφανές! Το ό ,τι δηλαδή, κανείς δ ε ν  διέθετε μια άλλη  διαφορετική  ιδέα, δεν ή ξ ε ρ ε, το τι έτερον άλλο  διαφορετικό να  π ε ι  και τι να  ε ξ η γ ή σ ε ι !!!  Τι  άλλο ; 

Eκτός βεβαίως, των όσων ίσως εκείνων ,οι οποίοι  καίτοι γνωρίζοντες, εκείνοι απλούστατα και σ ι ω π ο ύ ν !

Ακόμη δε και κανείς πλούσιος, φτωχός, μορφωμένος πολύ ή ολίγο  ή ακόμα και κάποιος από τους ποικιλώνυμους πάσης φύσεως  πολιτικάντηδες  που γνωρίζοντες τα πάντα, βγαίνουν στις τηλεοράσεις και σπεύδουν κάθιδροι  να  μας εξηγούν  το κάθε τι και κατ‘ αυτούς κρινόμενο, ως  φ λ έ γ ο ν  για την κοινωνία μας, οποιοδήποτε  πολύ ευαίσθητο ζήτημα και συμβάν!

Όλοι εκείνοι οι «ψευτοξεράδες», που και  γ ι α τ ί  άραγε ίσως, δεν έχουν το παραμικρό  να π ο υ ν  και ε δ ώ, που ένας άνθρωπος και μάλιστα ποδοσφαιριστής (!), ξαφνικά και εμφανώς δε τελείως  α ν α ί τ ι α, μια κάποια τυχούσα στιγμή, σωριάζεται κάτω,  ν ε κ ρ ό ς ;;;

Κι’ αυτή όμως α ν δεν ε ί ν α ι, μια τελείως  α ν ό η τ η ερώτηση ! Δεδομένου ότι  όλοι αυτοί οι «ψ ε υ δ ο π ο λ ί τ ε ς» της χώρας μας, που  κατά κανόνα παγίως άλλωστε  απασχολούνται, είτε με την π ο λ ι τ ι κ ή  ή και με το συναφές με ταύτην  β ό λ ε μ ά  τους, που είναι  και το έσχατο  και το π ρ ω τ ε ύ ω ν !!!

Άνθρωπος πέθανε, συνηθισμένα πράγματα θα σκεφθούν  ενδεχομένως για μερικά δευτερόλεπτα και . . . ούτε καν  και τον σταυρό τους (!) ακόμα ,όλοι εκείνοι . . .   δ ε ν   κ ά ν ο υ ν !!!

Προσέτι  κανείς από τους τόσους πολλούς διαθεσίμους στην χώρα μας  και υποδολίως  αυτοαποκαλούμενους «π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς»  ή «δ ι α ν ο ο ύ μ ε ν ο ύ ς» μας, όπως και ακόμα ίσως πολλούς άλλους και κατ’ όνομα εκλεκτούς, από τον πλούσιο κ υ κ ε ώ ν α  των ούτως (!) «μορφωμένων» και «διανοουμένων(!)» ατόμων  μας ;;; Κανείς απολύτως!!!

Η απαύγασα συνεπώς στα εν λόγω πολλαπλά ερωτήματα  σχετική α π ά ν τ η σ η, αναφορικώς και με το εκεί σχετικά π ρ ό σ φ α τ ο θλιβερό τούτο σ υ μ β ά ν  ολοκλήρου της ελληνικής ο λ ό τ η τ α ς και από τα επί μέρους της,                              είναι μία και μ ό ν η!                                                                                                                                            

 «Ε’,  τι να πούμε και τι να κάνουμε, φυσικό φαινόμενο είναι (!) ; Ο «Θεός», ο «κεραυνός» και πάει, λέοντας!!! Κι εδώ , δίκαια διερωτάται κανείς, κατά πόσον  εκείνος ονειρεύεται ή και  ίσως διαβιώνει σε κάποιον άλλον δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό τόπο» ;;;

  Ύστερα από όλα αυτά λοιπόν, όταν  σε κάποια φάση της βιωτής μας και το οποίον κατά το σύνηθες πολλάκις λαμβάνει χώραν και στον κ ά θ ε  άνθρωπο αδιακρίτως, στα γήπεδα, στην εξοχή, στους δρόμους και οπουδήποτε αλλού σε ανοικτούς υπαίθριους χώρους, ε π ι σ υ μ β ε ί  σε  ένα  ά τ ο μ ο, που έτυχε να βρεθεί κάτω από τέτοιες παρόμοιες περιστασιακές συνθήκες  «π α ρ α μ ο ν ή ς» και «κ α ι ρ ο ύ», τότε το εν λόγω  ά τ ο μ ο  και υπό την προϋπόθεση ότι έχει τούτο  ενημερωθεί ως προς ό ,τι   ο φ ε ί λ ε ι και  είναι π ρ έ π ο ν  εκείνο  να                  κ ά ν  ε ι, τούτο σε μια τέτοια περίπτωση,  διαθέτει  δύο(2) μοναδικές και τελείως διαφορετικές,  δυνατότητες! Ήτοι :

Την πρώτην και πανεύκολη, αλλά πολύ πιθανώς και δολοφονική, που συνίσταται  στο εκείνος να συνεχίσει αμέριμνα  τις εκεί ασχολίες του, προφυλασσόμενος μόνον από τη βροχή, αδιαφορώντας δε τελείως για τους κ ε ρ α υ ν ο ύ ς και αποχωρώντας  κατά τον συνήθη τρόπον από εκεί, ήρεμα και ωραία !

Και στην περίπτωση δε που κάποιος του ομιλήσει, για τους ενδεχομένους  κ ι ν δ ύ ν ο υ ς  που εκείνος θα έχει, από τους γύρω πάλι πίπτοντας στη γη κεραυνούς, αυτός απτόητος να σ υ ν ε χ ί ζ ε ι  τις εκεί ασχολίες του και πολύ πιθανόν  απαντώντας στον άλλον, με τη λέξη  «σαχλαμάρες» !!!

Μια εύκολη λύση που θα μπορούσε να ειπωθεί, τελικά δε ό χ ι και η σχετικώς      κ α λ ύ τ ε ρ η , αλλά ολίγο  μόνον κ ά π ω ς  βολική  για  εκείνον τον  άνθρωπο, αφού οπωσδήποτε και δεν θα σπεύσει να αποχωρήσει, τ ρ έ χ ο ν τ α ς !!!

Όπου δε και  κατ’ αυτόν τρόπο και ενισχύεται  αφάνταστα, ανάλογα  δε και με τους όλο και πιο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ ς δρασκελισμούς του αποχωρούντος προσώπου  και ο  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν  πιθανός, κίνδυνος  θανάτου !

Εάν δε το υπόψη  ά τ ο μ ο κατ’ αυτήν την περίπτωση, δυστυχώς συμβεί να  α π ο θ ά ν ε ι, ήσυχα δε έτσι βαδίζοντας ή και ιστάμενος  ό ρ θ ι ο ς ακόμα, τότε εκτός του ιδίου και όλοι οι άλλοι γύρω του θα  π ο ύ ν- ως έχει σήμερα η κατάσταση – είτε το ό ,τι «πέθανε από την  κ α ρ δ ι ά του», όπως και  συμβαίνει άλλωστε και στην πράξη  στο πλείστον των τοιούτων περιπτώσεων ή ακόμα και να τολμήσουν να ψελλίσουν και τη λέξη «κ ε ρ α υ ν ό ς» !!! Πράγμα συνηθέστατο στην κοινωνία μας και κανένα  άλλο ενδιαφέρον, πλέον! Ο κ α ν ό ν α ς !

Ύστερα δε επακολουθεί μια άκρα σ ι γ ή, όπως και μια παράξενα ανησυχητική     η σ υ χ ί α, όπου μπορεί π.χ. να αναφερθεί ως λόγος θανάτού  του, π.χ. η καρδιά  του  ή ακόμη και άλλο τι από την υγεία του! Καθώς  ακόμα και το  ό ,τι απέθανε εκ της ιδιοσυγκρασίας του και του εκ φόβου ενός  κάποιού του, πανικού!

Τότε δε και για την κάθε μια τέτοια περίπτωση ως α ι τ ί α ς, εύκολα  διερωτάται κανείς, γιατί  δεν και συντελείται μια κάποια αντίστοιχη σε τούτο ιατρική ή και ιατροδικαστική  εξέταση ;;; Δεν θα έ π ρ ε π ε άραγε κάτι τέτοιο πάντα, να γίνεται ;  Ούτε κι αυτό, συντελείται  όμως!!!

Η αξιοσύνη δε της μιας κάπως  ιδιαίτερης τέτοιας διερεύνησης, για την κάθε μια τέτοια όλως αιφνίδιας περίπτωσης ανθρωπίνου θανάτου και εν τω μέσω του πουθενά, δεν θα έ π ρ ε π ε, ακόμα  και εδώ  οπωσδήποτε να σ υ ν ά δ ε ι και με την μια τέτοια πολύ  ενδεχομένως, θα λέγαμε δ ο λ ο φ ο ν ι κ ή  επέμβαση, του καιρού ;;;

Όμως ουδείς  ε π ι σ τ ή μ ο ν α ς, οιασδήποτε φύσεως και κατηγορίας, παρέστη ή και  προσήλθε εκεί  για να μελετήσει, ερευνήσει δε ίσως ακόμα και τελικά ενημερώσει την κοινωνία !!!  Έπη πτερόεντα όλα αυτά , εν Ελλάδι του σήμερα κόσμου , ντροπή !!!    

Τη  δευτέρα  τώρα δυνατότητα δε που εκείνος διαθέτει,  είναι να κάνει εκείνα που και αυτός παντού «α κ ο ύ ε ι »  ότι θα έπρεπε, δ υ σ τ υ χ ώ ς και   ασφαλώς, επακριβώς δε,  καθώς  ταύτα  σήμερα έχουν  διαμορφωθεί και συνεχίζουν  ακόμη ι σ χ ύ ο ν τ α  στην ελληνική κοινωνία !!!                                                                   

Τουτέστιν, να σπεύσει να φύγει από εκεί και ιδιαίτερα μάλιστα  με τη μεγίστη δυνατή ταχύτητα και αγρίως κάπως  τ ρ έ χ ο ν τ α ς, με μεγάλα α π λ ω τ ά βήματα -δ ρ α σ κ ε λ ι σ μ ο ύ ς- για να διασωθεί, υποτίθεται !                                                Και ενώ  τουναντίον, στην πράξη και εκ των πραγμάτων ex Re, οφείλει να  συμβαίνει επακριβώς, το τελείως α ν τ ί θ ε τ ο !!! Όπως και περαιτέρω, θα εξηγηθεί !

Στο υπόψη θέμα λοιπόν, όπου μιας οιασδήποτε μορφής πλέον πιο εμπεριστατωμένη έρευνα , που τυχόν θα ελάμβανε χώραν και ούτω  παρέχουσα ακόμη και την ανάλογη επιζητούμενη, εξειδικευμένη  και αναλυτικά εκτεθειμένη σ’ αυτό  α π ό φ α σ η, παρ’ ενός ε π ι σ τ ή μ ο ν ο ς πάντως και  με όλες τις δέουσες συμπληρωματικές επεξηγήσεις και λεπτομέρειες, της από εκεί αποχωρήσεως του κάθε ατόμου !!!

Ακριβώς δε και  τότε μ ό ν ο ν πιστεύει  κανείς, ότι και θα ελύετο  οριστικά πλέον και αυτή η εις βάρος της ζ ω ή ς μας ακόμη και σήμερα, άκρως  χ ά σ κ ο υ σ α  λίαν  οδυνηρά  εκκρεμότης!

Επί πλέον δε και ότι η εν προκειμένω  λύση είναι ταυτόχρονα προφανώς και απλή και ό ,τι δηλαδή, το από τους κεραυνούς ηλεκτρικό ρεύμα και σε περιπτώσεις τ υ χ ό ν συγκερασμού  ορισμένων συγκεκριμένων συνθηκών  στην καινούργια  και ούτω διαμορφούμενη κατάσταση «ζ ω ή ς πλέον»  με τους κεραυνούς, τ ό τ ε εκείνο το ρεύμα  εύκολα και περνάει στο ανθρώπινο σώμα, που ά μ ε σ α και πεθαίνει!!!

Οι τυχόν ούτω προσβλέποντες  προς ένα τέτοιο φ α ι ν ό μ ε ν ο και επειδή   ακριβώς δεν φαίνεται εκείνοι να είναι και απολύτως σίγουροι και για την αιτία θανάτου, όλοι  τους πλέον ίσως και για να αποφύγουν - ως θέλουν  να  π ι σ τ ε ύ ο υ ν - και τις τυχόν  ενδεχόμενες περιπλοκές  ή και φασαρίες, εκείνοι φ ο β ο ύ ν τ α ι !!! Απαγορεύουν δε ούτω συνεπώς στον εαυτόν τους, την κάθε περαιτέρω ανάμιξή τους σε τούτο!

Αποτραβιούνται, ψ ε λ λ ί ζ ο ν τ α ς  μ ό ν ο, τη λέξη  κ ε ρ α υ ν ό ς !!! Και, «καλά ίσως έως εδώ, χρόνια πολλά  τώρα» ! Αλλά ύστερα ό μ ω ς και στο διάβα της ζωής, τι άραγε α π ο γ ί ν ε τ α ι με τις  εσαεί και ούτω διαρκώς επαναλαμβανόμενες σχετικές και πάρα πολύ συγκεκριμένες, τόσες συχνές  και   δ ο λ ο φ ο ν ι κ ώ ς δρώσες στους ανθρώπους αποφάσεις που παντοιοτρόπως εκφέρονται, από όλους εκείνους  τους δ ή θ ε ν   ε ι δ ι κ ο ύ ς, εμπειρογνώστες και μη ;;;  Τ ί π ο τ α απολύτως, δ εν  γίνεται !!! Μια τέλεια  ο λ ι γ ω ρ ί α, του «Πέρα βρέχει», τύπου !

Και όμως η νυν υφισταμένη ο λ έ θ ρ ι α  κατάσταση  εξακολουθεί να εξελίσσεται κ α κ ώ ς , όπως και προηγουμένως συνέβαινε! Ό μ ω ς, αντιθέτως όλοι τους, από εκείνους που γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν και δ ε ν  «αντιδρούν», όπως θα έπρεπε να έχουν ήδη κάνει  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν, αδιάκοπα   ακούοντας και μαθαίνοντας εκείνα τα μεμονωμένα βέβαια την κάθε φορά κακά, κάκιστα νέα, σε ένα επικίνδυνο συνδυασμό μάλιστα και με τις δηλώσεις όλων εκείνων που σπεύδουν να παράσχουν και τις ολέθριες πληροφορήσεις τους αντάμα, τότε και σε μια τέτοια περίπτωση, θα θέλαμε πολύ πιθανόν  να πιστεύουμε ότι είναι και, φ τ α ί χ τ ε ς!

Πλην όμως και όλως αντιθέτως πιστεύουμε, ότι στη σημερινή  ακρότατα μάλιστα συγκεχυμένη  άλογο-κοινωνία μας, όπου και το π α ν  λίγο ή πολύ παράξενο, είναι δυνατόν να έλθει τελείως δε αναπάντεχα και στο  φ ω ς και όπου δε την κάθε στιγμή  τόσα πολλά και ακραίως μάλιστα επιβλαβή σε κανονικούς ανθρώπους, καίρια  π λ ή γ μ α τ α συμβαίνουν, επίσης !!!  

Και τ ό τ ε πολύ ενδεχομένως, ουδείς σοβαρός άνθρωπος καθίσταται ποτέ δυνατόν και να  δώσει μεγάλη σημασία για κάτι - ως τα προηγούμενα - που ακούει ή βλέπει να του εμφανίζεται στην οθόνη, για πρώτη φορά!!!  Δεδομένου μάλιστα, ότι για εκείνον και σ’ αυτή την περίπτωση, οπωσδήποτε και θα του ελλείπει  ακόμα, άπαν  και το όλο μακρύ  προηγούμενο ιστορικό, του θέματος! 

Προσέτι  δε και κατ’ επανάληψη ότι μια τέτοια σ ι ω π ή, οπωσδήποτε και  απαραίτητα  διαδηλώνει και τον επικρεμάμενον την κάθε περαιτέρω στιγμή, ακόμα και θ ά ν α τ ό ν του !!!                                                                                                                                                       

Ας σπεύσουμε συνεπώς οι υπόλοιποι να κτυπήσουμε τις καμπάνες, θανάτου!

Στο σημείο δε τούτο και με όλες τις τοιαύτες αποχρώσες ενδείξεις παρούσες, πολύ πιθανόν θα μπορούσε να παρατηρηθεί σχετικά και με την όλην ταύτην και αδιακόπως ί δ ι α  ακριβώς παραμένουσα  επισφαλή και  μακροχρονίως ήδη υφισταμένη κατάσταση, κάτι πολύ  σ η μ α ν τ ι κ ό!

Δηλαδή ό ,τι  αύτη, ως μια ήδη υφισταμένη  κατάστασης, η οποία  ούτω πως  και σαφέστατα εξελίσσεται στην ολότητά της  και εν εκτάσει, ε ν ώ  παράλληλα τα    θ ύ μ α τ ά της – άνθρωποι, τελείως αδίκως όντες και π α ρ α μ έ ν ο ν τ ε ς στην εμφανή  δολοφονική τους π α ρ α π λ η ρ ω φ ό ρ η σ η, που με τελείως λ α ν θ α σ μ έ ν ε ς  τις λεπτομέρειες της από εκεί διαφυγής τους καθώς και  που βαρβαρικώ  τω τρόπω θα λέγαμε, εξακολουθεί να υφίσταται εν ισχύει, έρχονται τώρα και διακαώς επείσμονα  να  α π α ι τ ο ύ ν  ένα κάποιο ξεκαθάρισμα, από μίαν σαφέστατα  και λεπτομεριακώς  επεξηγηματική, χρήσιμη  έκθεση- α ν α φ ο ρ ά,  από έναν  και για αυτήν την υπόθεση, τεχνικό  ε π ι σ τ ή μ ο ν α, Διπλωματούχο  Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή και Πανεπιστημιακό Φυσικό !!!

Ούτως ώστε η τοιαύτη  και ολοσχερώς ψευδής παραπληροφόρηση, που εξ ανάγκης ούτω δε και υποχρεώνει, ως συνιστώσα στους ανθρώπους να προβαίνουν την κάθε μια τέτοια φορά και σε τελείως απαράδεκτες για τη ζωή τους ε ν έ ρ γ ε ι ε ς, κατά τη διάρκεια της απομακρύνσεώς τους, εκ της «ζώνης πυρός» των κεραυνών και  να  π α ύ σ ο υ ν   ισχύουσες! 

Θα μπορούσε ακόμη δε και άνετα πλέον  να σκεφθεί ίσως κανείς, ότι  οι σχετικοί επιστήμονες που ήδη παρέλκουν να α ν α μ ι χ θ ο ύ ν σ’ αυτό - έστω και για μια φορά- την κάποια ίσως ενδεχομένη φορά που πληροφορούνται ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και το ό ,τι ταυτόχρονα, εκείνοι με αυτήν την τέτοιαν πολύ ουσιώδη           α π ο υ σ ί α τους, για την  αναγκαίαν εν προκειμένω   εκτέλεση αυτής και υπερμέτρως κ ρ ι σ ί μ ο υ  προσπάθειάς τους, ότι  εκ των ενόντων συντελούν έτσι στην πράξη, μ ί α - θα λέγαμε  ίσως - ταυτόχρονα  σημαντική  «ε κ τ ρ ο π ή  σε  φ α λ κ ί δ ε υ σ η»  του παντοιοτρόπως  ο ρ θ ο ύ και επιβαλλομένου, στην περίπτωση!!!

Αποβλέποντες σε κάτι άλλο δηλαδή, διαφορετικό και που κάποιους συμφέρει, όπου δε  κατ’ αυτόν τον «Φαλκίδιον  ν ό μ ο» στην εξελικτική του δυνατότητα, μπορεί κανείς  να  π ε ρ ι κ ό π τ ε ι  κάτι από κάποιους άλλους και ωφελούμενος  τούτο, ο ίδιος βεβαίως!!!

Ακριβώς και όπως είχε κάνει και ο Ρωμαίος Δήμαρχος κάποτε της Ρώμης  Falcidia τον νόμο του- που δεν πέρασε βέβαια- που έδινε στον κληρονόμο το δικαίωμα να παρακρατεί το ένα τέταρτο της κληρονομιάς του και μετά δε να  εκπληρώνει  τις κληροδοτικές του υποχρεώσεις, πράγμα που έβλαπτε αναγκαίως και τους κληρονόμους και σημαντικά περιόριζε, τα μερίδιά τους !!!

Επισημαίνουμε δε και το ό ,τι  στις  αρχές του 2016, όπου και πάλι εμείς και κατά τινα  τρόπον είχαμε ήδη από τότε θίξει το θέμα,  είχαμε γράψει μίαν επί του θέματος σχετική και πλήρως υποθέταμε ενημερωτική επιστολή, ή οποία είχε αποσταλεί σε τινας Διευθυντάς εφημερίδων, καθώς και σε όλα τα  sites από έναν κατάλογο που μας είχε από κάποιον καλόν κύριο διατεθεί ! Δεν επληροφορήθημεν δε άλλο τι ως ανταπόκριση, πλην μιας τοιαύτης πληροφοριακής ενημερώσεως από το Ηράκλειο , Κρήτης!

Παραθέτουμε δε και στο παρόν, τελειώνοντας και  τα αντίστοιχα σχετικά αποσπάσματα εκείνης της τότε επιστολής προς τελική και ολοσχερή επί του ζητήματος ενημέρωση!!!  Ήτοι, «Αποσπάσματα από την ούτως αναφερομένην Επιστολή μας, στις αρχές του 2016» :

«Προ μερικών ημερών πληροφορηθήκαμε όλοι από τις εφημερίδες και τις τηλεοράσεις ότι ένας  νεαρός ποδοσφαιριστής, κατά την ώρα της πραγματοποιημένης κατά το πρόγραμμα προπονήσεώς του μαζί με την ομάδα του, σε ανοικτό γήπεδο και ενώ έβρεχε πολύ και έπεφταν και κεραυνοί και όπως ευρέως ειπώθηκε δ ο λ ο φ ο ν ή θ η κ ε από έναν κεραυνό, ακόμα δε ότι ο υπόψη νεαρός στην ατυχία του πέθανε, γιατί του έτυχε να βληθεί από πεσόντα επάνω του, κεραυνό»!

«Ιδιαίτερα δε στο κανάλι της Κρατικής Τηλεόρασης, κάποιος εμφανιζόμενος εκεί στη συζήτηση ως ειδικός πραγματογνώμων, καθώς και ως πλήρως γνώστης των αιτίων που προκάλεσαν το συμβάν, διευκρίνισε στη δημοσιογράφο και με πολύ μάλιστα απότομο τρόπο, ότι οι κεραυνοί έτσι ακριβώς πίπτουν στο έδαφος και  καμιά φορά και επάνω σε άτομα, ακολουθούντα την οδό την πλέον εύκολη για εκείνους, στο δρόμο τους για τη Γη» !

«Τούτο δε και επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια, ακόμα και σε ένα άλλο κανάλι, από έναν άλλο διαφορετικό ύστερα τέτοιο κύριο, που εμφανιζόταν ως απόλυτα  ε ι δ ι κ ό ς  εν προκειμένω, αναφέροντας δε επιπροσθέτως ότι πρέπει όλοι να      τ ρ έ χ ο υ ν  τότε, κάτω από ξύλινα σκέπαστρα» !

«Με την εν λόγω δε παρέμβασή  μας τότε ήλθαμε να καταγγείλουμε ότι οι τοιαύτες επίσημες μάλιστα πληροφορήσεις της κοινής γνώμης , δεν είναι μόνο απόλυτα ψευδείς, αλλά ταυτόχρονα  είναι και άκρως επικίνδυνες και δολοφονικές, για όλον αυτόν τον κοινό κόσμο που βρίσκεται στο διάβα του , μια κάποια στιγμή στο ύπαιθρο , όπου πίπτουν γύρωθεν κεραυνοί!!! Ακριβώς δε ακόμα και για όλους τους αθλούμενους υπό οιανδήποτε μορφήν στα γήπεδα, που τους θέτει άμεσα σε κίνδυνο και τους καθοδηγεί πολύ λανθασμένα, στην εν γένει αντιμετώπιση των κεραυνών»! 

«Με δεδομένο δε ότι κανείς έως τώρα , π ρ α γ μ α τ ι κ ά  «ειδικός» για αυτήν την περίπτωση - Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή και αρμόδιος Καθηγητής Πολυτεχνείου - δ ε ν   π ρ ο έ β η  σε κάποια δήλωση, παρεμβαίνοντας για να διορθώσει όλες εκείνες τις ανεπίτρεπτες και προηγούμενες τέτοιες εκείνες δηλώσεις τους, είμεθα τώρα υποχρεωμένοι, μέσω της Εφημερίδος σας τουλάχιστον, να επισημάνουμε προς πάντας- πρωτίστως δε και στους εν κινδύνω ευρισκομένους-  την κάθε μια τέτοια στιγμή στις ημέρες του χειμώνα ποδοσφαιριστάς μας, γενικώτερα δε και για όλους τους νέους αθλούμενους σε ανοικτά γήπεδα, τα παρακάτω σημεία» :

«1.-  Στην Ανωτάτη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του κάθε αξιοσέβαστου Πολυτεχνείου  στον κόσμο, οι Καθηγητές διδάσκουν και οι Φοιτητές μαθαίνουν για τους «κεραυνούς» ότι αυτοί μεταφέρουν στην πτώση τους προς τη Γη , όπου συντελείται και η τέτοια εκτόνωσή τους, κάποια τ ε ρ ά σ τ ι α  ηλεκτρικά       φ ο ρ τ ί α»!

«Στο σημείο δε όπου ο κάθε κεραυνός αγγίζει το έδαφος το υπόψη μέγα φορτίο, απλούστατα δ ι ο χ ε τ ε ύ ε τ α ι  προς τον πέριξ χώρο, ακριβώς όπως  κάνει και μία οιαδήποτε πέτρα, που πέφτει σε ήρεμα νερά! Δηλαδή, κατά ομοκέντρους κύκλους που αναπτύσσονται στον γενικώτερο χώρο  του εδάφους, με τον καθένα τους δε ακόμα να ευρίσκεται σε ολοένα και πιο φθίνον δυναμικό, καθ’ όσον απομακρύνεται κανείς από το σημείο της πτώσεως» !

Τούτο  σημαίνει ότι στο κάθε σημείο εδάφους όπου πατάμε το ένα πόδι και στο βήμα μας, το δυναμικό (δηλαδή η τάση του ρεύματος),  είναι και διαφορετική, από το δεύτερο πόδι που συμπληρώνει το κάθε τέτοιο βήμα ! Τουτέστιν, υφίσταται τότε από τους κεραυνούς μια δ ι α φ ο ρ ά - κατά κανόνα, βέβαια - τ ά σ ε ω ς  μεταξύ των δύο διαφορετικών θέσεων όπου και πατούν στη γη τα δύο πόδια μας, στο βήμα μας!!! Εκείνο που εμείς οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί αποκαλούμε «β η μ α τ ι κ ή  τ ά σ η» ! «Που λόγω του μεγέθους των  ούτω διαχεομένων φορτίων, πολύ πιθανόν η εν λόγω διαφορά τάσεως μπορεί να είναι και τεραστία! Όμως οπωσδήποτε εκείνη  είναι και πάνω και  από τα ολίγα μόνο ίσως  volt, τα οποία και αυτά ακόμη, μπορούν να σκοτώνουν»!!!

«Στην προκειμένη περίπτωση, προκειμένου να αποφευχθεί ο  θ ά ν α τ ό ς  μας, από αυτήν την «Βηματική Τάση», οι μόνες και ενδεικνυόμενες οδηγίες , είναι να  μη φεύγουμε την κάθε φορά μακριά, έστω και με κανονικά  βήματα, αλλά με πολύ μικρότερα βήματα !  Επί πλέον δε και με τα πόδια μας σχεδόν  ίσως ενωμένα, για να αποφύγουμε την ηλεκτροπληξία και να χ ο ρ ο π η δ ά μ ε»!!!

«2.- Στην περίπτωση του θανόντος νεαρού ποδοσφαιριστή, θεωρείται απόλυτα βέβαιο ότι η ηλεκτροπληξία του έγινε από «βηματική  τάση», καθόσον  αλλέως και αν έπεφτε επάνω του ο κεραυνός, εκείνος κυριολεκτικά και θα απετεφρούτο»!

«3.- Με τα παραπάνω επιστημονικά δεδομένα που εκθέσαμε, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι όλοι οι ανοικτοί χώροι άθλησης ή και ποδοσφαίρου, δεν  θα έπρεπε να λειτουργούν, στη διάρκεια που πέφτουν γύρωθεν κεραυνοί, διακοπτομένης  τότε και κατ’ αυτό το διάστημα της λειτουργίας τους»!

«Τούτο δε, διότι εφόσον η άγνοια, το συμφέρον, η ιδιοτέλεια και τόσα άλλα πολλά τέτοια τινά συνεχίσουν να επικρατούν- μαζί με άλλα τοιαύτα κακά- στο χώρο μας, πιστεύουμε ότι είναι πανεύκολο και επιβεβλημένο, όπως ημείς οι υπόλοιποι πολίτες, αντί να εξακολουθούμε να παραμένουμε  «α π α θ ε ί ς», αφήνοντες τα παιδιά μας  σε αυτόν τον ά μ ε σ ο  κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, να σπεύσουμε να κάνουμε και αυτό το καλό στον τόπο μας» !

«Δυστυχώς για την πατρίδα μας, αλλά και τον καθένα μας, εμείς οι έλληνες διστάζουμε ή και δ ε ν   θ έ λ ο υ μ ε  ακόμα να αντιληφθούμε κάτι πολύ κρίσιμο στη ζωή μας, που οι λαοί γύρω μας το έχουν ήδη από μακρού ενστερνισθεί  και  εξακολουθούμε τις ίδιες κακές για όλους μας, τακτικές          ζωής » !

«Το χειρότερο μάλιστα και ενώ αγαπούμε τα παιδιά μας, εξ ιδιοσυγκρασίας και τους κληρονομούμε, όλα εκείνα τα πολύμορφα κακά, που δ ε ν έχουμε  και το απαιτούμενο ελάχιστον σ θ έ ν ο ς ακόμα - αλλάζοντες τη  ν ο ο τ ρ ο π ί α μας- να τα α ν τ ι μ ε τ ο π ί σ ο υ μ ε» !

«Τουλάχιστον, οι  εν ζωή ακόμα, ας προσπαθήσουμε να σ ώ σ ο υ μ ε σήμερα και τα α θ λ ο ύ μ ε ν α πάσης μορφής, π α ι δ ι ά  μας» !                                                  «Η  α λ ή θ ε ι α  βέβαια . . . β λ ά π τ ε ι ! Όμως είναι ανάγκη και να . . . λέγεται»!

Στο έως σήμερα δε και εν τω μεταξύ διάστημα, πολλά παρόμοια τέτοιου είδους περιστατικά έλαβαν χώραν, τα οποία αδιακόπως, είτε κυλούν προ των οφθαλμών μας ή και μη. Χωρίς δε κανείς ή και τυχόν μια κάποια υπηρεσία και να τηρεί ένα κάποιο καταγραφικό αρχείο, για ένα έκαστον τούτων, καθ’ όσον όλοι μας ως λ α ό ς, καθώς και άπαντα τα ενημερωτικά μας παντός είδους            μ έ σ α, δυστυχώς α π λ ο ύ σ τ α τ α  επιζητούν να κατατάσσουν τα εν λόγω τοιαύτα συμβάντα, στις «ύψιστες και ανεξερεύνητες του Θ ε ο ύ  βουλήσεις». . . .  και μη παρέκη !

Αναρίθμητα, πολλά και ποικίλα είναι ασφαλώς όλα ταύτα και παρόμοιων τελείως δε ανεξερευνήτων περιπτώσεων, σ υ μ β ά ν τ α! Προ ημερών ακόμη, διαβάσαμε στις εφημερίδες  ό ,τι  σε ώρα βροχής –κεραυνών, κάποιος χειριστής μηχανήματος σε ένα γήπεδο, που κατέβηκε απ’ αυτό, εκείνος μόλις και π ά τ η σ ε  στο έδαφος, έπεσε κάτω, νεκρός!!! 

Ο υ δ ε ί ς  δε  είπε και κάτι εν προκειμένω διασαφηνιστικό, ο υ δ ε ί ς !   Και όλα τα συνήθη, ψευδέστατα και άκρως  εσφαλμένα και σ’ αυτήν ακόμα την τελευταία περίπτωση, όπως και τα  σ υ σ τ η μ α τ ι κ ά  πλέον επακολουθούντα και διαπραττόμενα, α ν ο ι χ τ ά !!!  Στους πλέον δε «υποτίθεται (!)» μορφωμένους , όπως ακόμα και στους εκεί ευρεθέντας ίσως φ ω σ τ ή ρ ε ς (!)  εμπείρους –ε ι δ ι κ ο ύ ς (!),θα κυριαρχούσε και ε δ ώ, η καλά ούτω δε  θεσπισμένη  π α γ ί α  λέξη ως αιτία, «ο   κ ε ρ α υ ν ό ς » φταίει(!)  και  . . .                τ ε λ ε ι ώ σ α μ ε !!! Ο υ δ έ ν  ακόμη και  πλέον τ ο ύ τ ο υ, έτερον !!!

Ημείς όμως  και όλως  αντιθέτως, εν γνώσει δε και των συνεπειών του νόμου περί Δικαστικών Πραγματογνωμόνων, όπου και επί δεκαετίες στη βιωτή μας επιτυχώς και διατελέσαμε, ερχόμαστε να  ε ι δ ι κ ε ύ σ ο υ μ ε !!! Ήτοι:

Eπάνω στο μηχάνημά του και λόγω της προς το έδαφος μ ο ν ώ σ ε ώ ς  του, εκείνος ο  χειριστής δεν είχε τον φόβο ηλεκτροπληξίας και καλά θα έκανε να έμενε εκεί, κάπως !!!

Όταν όμως αυτός πάτησε στο έδαφος και με τα δύο του π ό δ ι α και όπως σαφώς φαίνεται, προκειμένου ούτος και να σταθεί καλά  όρθιος- ο λ ί γ  ο  βέβαια- αλλά πάντως και α ν ο ι χ τ ά, τ ό τ ε η ανάμεσά τους «βηματική                  τ ά σ η», τον έπληξε  ακαριαίως και θανάσιμα!!! Που όπως και διαβάσαμε, θα ήταν και σημαντική, δεδομένου οι κεραυνοί έπεφταν κάπως κοντά στο εκεί γήπεδο, όπου και εργαζόταν!!!

Και το τελευταίο δε τούτο, είναι  όχι και πολύ σημαντικόν, αφού και τα ελάχιστα ακόμη  volt, εκείνης της διαφοράς  τάσεως, αρκούν  και περισσεύουν  μάλιστα, για την τοιαύτην ηλεκτροπληξίαν!

Και είναι δε πάμπολλες οι τέτοιας μορφής και ηλεκτροπληξίες! Οδηγοί και επιβάτες αυτοκινήτων ή ακόμα και κάθε άλλου είδους  ένα παρόμοιο συμβάν , κατά το οποίον ένα άτομο ή και ζώο ακόμη, εκφεύγει  εκ μιάς  μονώσεως προς τη γη, πατάει δε και με τα δύο του πόδια στη γη και ούτω εκείνος κατ’ αυτόν τον τρόπο και προσφέρεται, ως  θύμα !!!

Όχι βέβαια αυτού τούτου του κεραυνού – όπως ακριβώς και δ ι α λ α λ ο ύ ν     ο ι  επί τούτου α π α ί δ ε υ τ ο ι ,υποτίθεται πάσης φύσεως «ε ι δ ι κ ο ί (!), αλλά σαφέστατα εκείνος - όπως και τ ό σ ο ι άλλοι- δ ο λ ο φ ο ν ο ύ ν τ α ι         β α σ ι κ ά και  μ ό ν ο, επειδή κανείς δεν φρόντισε έως τώρα, από ασύγγνωστη  α μ έ  λ ε ι α, να τους ενημερώσει και καθοδηγήσει σ ω σ τ ά!!!

Και στο εν λόγω σημείο  της επιστημονικής μας ταύτης επισκοπήσεως του            ε κ κ ρ ε μ ο ύ ς  εισέτι ζητήματος των  «κ ε ρ α υ ν ο-θανάτων» και επειδή τούτο έχει ήδη ξεφύγει εκ μέρους μας τουλάχιστον, από μια δική μας πλέον  και απλής στο περιεχόμενό της και γενικότερης  ηλεκτρολογικής  εργασίας-εξετάσεως του υπόψη ζητήματος- και εν όψει μάλιστα και αυτού του ζωτικού προβλήματος που ήδη έχει προκύψει  από την κυριαρχούσα και π ά γ ι α ιδιαίτερα δε επισφαλή για το κάθε άτομο κατάσταση, ανθρωπίνων συμπεριφορών έναντι του εκ κεραυνού κινδύνου, τούτο πλέον  α ν ά γ ε τ α ι, σ’ ένα ειδικότερον και κατά το μέγιστον τούτου μέρος, σ’ ένα π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  χαρακτήρος, πόνημα!!! Ολοσχερούς δε χαρακτήρος, αποσκοπούντος τούτου και προς οριστικήν επιτέλους πια, δ ι ε υ θ έ τ η σ ή του!!!

Όταν δε τώρα, περαιώνοντας το παρόν, σπεύδουμε τόσον έντονα και συγκεκριμένα μάλιστα, ό χ ι μόνο να πλαισιώσουμε την τελείως απαράδεκτην ταύτην ανθρώπινη και κοινωνική κατάστασην, όπου και  κ α τ α φ έ ρ α μ ε  ως λαός, τελείως ζωντανά τη μ ι α    σ τ ι γ μ ή ανθρώπινα όντα στον τόπο μας, να π έ φ τ ο υ ν  κάτω  ν  ε κ ρ ο ί, το αμέσως  επόμενο δευτερόλεπτο, εκείνης της προηγούμενης στιγμής, χ ω ρ ί ς  δε  κ α ν ε ί ς ιδιαίτερα, να αντιδρά γι’ αυτό!

Τουναντίον δε και κατά κανόνα να συμβαίνει το α χ ρ ε ί ο, απαράδεκτο πλέον κοινωνικό  γ ε  γ ο ν ό ς, το ό ,τι δηλαδή  ν α   α φ ή ν ο ν τ α ι  ελεύθεροι, άπαντες οι γύρωθεν υφιστάμενοι στην περίσταση εκείνη  έ τ ε ρ ο ι κι’ αυτοί    α χ ρ ε ί ο ι, να π α ρ α μ υ θ ι ά ζ ο υ ν  την μνήμη του θανόντος και την οικογένειάν του!!!

Και όπου οι πιο σ ο φ ο ί (!) στην εκεί οθόνη έλληνες, αφήνονται σαν από χαλασμένο γραμμόφωνο, να επαναλαμβάνουν στερεότυπα, οι «Κεραυνοί» . . .  «Θεού θέλημα» και λοιπές τέτοιες  ασαφείς αρλούμπες ! Χ ω ρ ί ς  δε και ταυτόχρονα , από μια  ε τ έ ρ α  μεριά, κ ά π ο ι ο ς . . . κάποιοι να φροντίζουν και να λένε το α λ η θ έ ς και πραγματικό που λαμβάνει  χώραν στην κάθε μια τέτοια περίπτωση!!! Και ερωτούμε ευθέως όλους αυτούς που πολύ ενδεχομένως πολύ πιθανόν και να γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν  άριστα  την α ι τ ί α της ηλεκτροπληξίας εκείνης ;  Τον λόγο !

Εφόσον  γνωρίζουν , γ ι α τ ί  τότε, και δεν μας πληροφορούν όλους μας, ως προς τι άραγε ένας σ’ αυτή την κατάσταση εκεί αφημένος  ά ν θ ρ ω π ο ς, δεν παίρνει και από κάποιον τέτοιον τις συναφείς κατάλληλες οδηγίες, ώστε να αποφευχθεί  και ο άμεσα επικρεμάμος θάνατός του . . .  γ ι α τ ί ;;; Tόσον           α π ά ν θ ρ ω π ο ι, εκείνοι οι  σ ο φ ο ί μας συνάνθρωποι, μπορούν να είναι ;

Kαι εξ ανάγκης πλέον, πολύ ενδεχομένως ερχόμεθα και με την σημερινήν ημερομηνία μάλιστα , να διατυπώσουμε ευθέως και την δικήν άποψη! Ό ,τι     δ ε ν  ξ έ ρ ο υ ν, η μία άποψη, ή και το α ν τ ί θ ε τ ο – πολύ πιθανόν κι’ αυτό –  ό ,τι  το γνωρίζουν  κ α λ ά(!), όπως όλοι οι τοιαύτης μορφής επιτήδειοι και  παντογνώστες θ υ μ ό σ ο φ ο ι  κατά κανόνα μάλιστα σε τέτοιες περιπτώσεις   λ έ ν ε και για κάποιο γελοίο λόγο που προφανώς και θα προφασιστούν . . . και τ ο κ ρ ύ β α ν ε!!! Και τα δύο εκείνα, παντοιοτρόπως α π α ρ ά δ ε κ τ α !

Και εμείς τώρα, επαναλαμβάνω και από την ημερομηνίαν  καθ’ ήν  το εν λόγω πόνημα έρχεται, καθ’ οιονδήποτε μάλιστα τρόπο και μέθοδο  στο φως, αποχωρούμε ολοσχερώς γι’ αυτό το ζήτημα, από τον γελοίον τούτον και ήδη ούτω διαμορφωμένο σήμερα  κοινωνικό  θ ί α σ ο ν ( μ π ο υ λ ο ύ κ ι ) και κατεβαίνουμε στην πλατεία, στο κ ο ι ν ό, στο λ α ό, ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς  και        ά  ν θ ρ ω π ο ι , αναφέροντες:                                                                                                       

α.- Πολύ δε συγκεκριμένα  ό ,τι εμείς μετά το Δίπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού και τα 8-ωρα για Άσκηση του τοιούτου Επαγγέλματος από το ΕΜΠ, για την στην τότε ΔΕΗ θητεία μας, χρειάστηκε εν τω μεταξύ και ως τυπική ακόμη προϋπόθεση και για την εκεί ανωτάτη θέση, βάσει νόμου, να λάβουμε πάλι από το ΕΜΠ, το τε Δίπλωμα και Άδεια Εργασίας εκ νέου δε με 8-ωρα και πάλι, του Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού το 1959, βαθμός «Λίαν Καλώς», που για εκείνην την  εποχή, έλεγε  πολλά!!!

β.- Κατά δε την τριετή γι’ αυτό φοίτησή μας στην Ανωτάτη Σχολή  Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - που υπήρχε τότε- είχαμε  και την προνομιούχο τύχη και το ό ,τι  μεταξύ των πολλών διακεκριμένων, πρωτεργατών και ω ς  α π ε δ ε ί χ θ η μεταγενεστέρως  και  α ν α ν τ ι κ α τ ά σ  τ α τ ω ν  Καθηγητών μας και στα μαθήματα Γενικής και Ειδικής Η λ ε κ τ ρ ο λ ο γ ί α ς, να μας διδάσκει ο Καθηγητής Γεώργιος Ι. Κακριδής, της ίδιας αυτής οικογενείας διαπρεπών Καθηγητών και Επιστημόνων, πέραν ακόμη  και των τριών γενεών!!!     

Όλα δε όσα αναφέρονται από ημάς στο παρόν πόνημα, αποτελούν και το         α π α ύ γ α σ μ α  της διδασκαλίας εκείνου του ά κ ρ ω ς σεβαστού στο ΕΜΠ και στην ελληνική κοινωνία, πρώτιστα δε ενός βαρυσήμαντου ειδήμονος  Ανωτάτων Μαθηματικών και  Ειδικής Ηλεκτρολογίας, ε π ι σ τ ή μ ο ν ο ς !!!                                                                         γ.- Ο οποίος και απεβίωσε σχετικά πολύ ενωρίς ! Έκτοτε δε οι άλλοι ακολουθούντες, με κάποια σειρά  Καθηγητές που τον διαδέχτηκαν, πιστεύουμε  ότι κατ’ αρχήν θα συμπεριελάμβαναν στην διδακτέα ύλη και το προαναφερθέν στο πόνημά μας, φ λ έ γ ο ν τούτο ζήτημα! Για τον πρώτον που τον αντικατέστησε, είμεθα απόλυτα βέβαιοι, καθόσον εκείνος ήταν και συμμαθητής μου το 1959!!! Για τους λοιπούς δε, ουδέν πλέον γνωρίζουμε σε    ό ,τι και αν έκαναν!

δ.-Πλην όμως, θα θέλαμε να επιστήσουμε και σ’ αυτό το σημείο ακριβώς, την ιδιαίτερη π ρ ο σ ο χ ή  πάντων και στο ό ,τι, ως σαφέστατα πλέον και εμφαίνεται, οι τωρινοί μας απόφοιτοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί που κανονικά, θα έπρεπε να γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα για το εν λόγω ζήτημα, σε σύγκριση με εμάς τους παλαιοτέρους, ακόμα και τούτοι, « ο υ δ έ ν φαίνεται να  γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν» !!! Ερωτήσαμε δε και τινας τούτων  Ηλεκτρολόγους  Μηχανικούς, καθώς και τινας Καθηγητάς  Φυσικής στα Σχολεία, με τελείως αρνητικές άπασες τις απαντήσεις τους, δυστυχώς!

Όλοι δε πράγματι εκείνοι με τους οποίους είχαμε ούτω έλθει επί τούτου σε επαφή, ενημερωμένοι πλέον από εμάς, ειλικρινά και θερμώς  μας ευχαρίστησαν, γι’ αυτήν τους την πρόσθετο και πολύ χρήσιμη γ ν ώ σ η, ενώ  λίγο προηγουμένως  είχαν  απομείνει «ενεοί και κεχηνότες»- ά φ ω ν ο ι, με ανοικτό το στόμα- όσον αφορά την μη προηγούμενη- ως και έδει –στα μαθήματά τους, την  τοιαύτην ενημέρωση!!!

Τα σχετικά δε επάνω σ’ αυτό το ζήτημα σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α, προφανώς βγαίνουν και πολύ εύκολα μάλιστα, καθ’ όσον ταύτα είναι παντοιοτρόπως και τελείως, α υ τ ο ν ό η τ α! 

Ξ έ ρ ο υ ν, δεν  ξ έ ρ ο υ ν (;), για όλους εκείνους που και κατά τον νόμο αυτοί και μόνο είναι, οι προβλεπόμενοι από την πολιτεία ε π ί σ η μ ο ι  και μοναδικοί   ε ι δ ή μ ο ν ε ς (!)-  εμπειρογνώμονες, ασφαλώς και συνιστά ένα σοβαρότατο  ζήτημα, προς  από την παιδεία τους και ρ ύ θ μ ι σ η!!!

Ό μ ω ς κάτι τέτοιο και ως τούτο σήμερα έχει, είναι κάτι άλλο διαφορετικής και πρωτευούσης πάντοτε  μορφής ζήτημα, «άλλου Παπά Ευαγγέλιο» και απόλυτα δε συνδεδεμένου και με την προκειμένη περίπτωση, που απαραίτητα βέβαια κι’ αυτό ακόμη οφείλεται στο «κατεστημένο», στην  καθεστηκυία εν Ελλάδι κατάσταση της απολύτου, τ ρ έ λ λ α ς !!!

Ημείς τώρα δίνουμε μια μάχη, κάνουμε έναν αγώνα, ενάντια σ’ αυτό το τρελό κατεστημένο, για τούτο δε και φέρουμε στο φως και μερικά προς τούτο προσωπικά μας δεδομένα, δηλαδή για να προλάβουμε ενδεχομένως εκείνους που τυχόν ίσως θα μας αποκαλέσουν, όπως και πάντα τούτο συμβαίνει σε  παρόμοιες αντιδράσεις, α μ α θ ε ί ς , φ α ν τ α σ ι ό π λ η κ τ ο υ ς ή και τίποτα παρόμοιο!

Ό ν τ ω ς δε θεωρούμε, πολύ λυπηρό το γεγονός ό ,τι δηλαδή οι δικοί  μας έλληνες «σ ο φ ο ί»,  που πάντως οπωσδήποτε είναι και πολύ σχετικοί με την ηλεκτρολογία, αυτό- π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  μόνο στο ό ,τι δηλαδή  «οι κεραυνοί  φταίνε», εκεί δε και τελειώνουν!!! Ναι! Γιατί το φ λ έ γ ο ν  εδώ ζήτημα, εξακολουθεί αενάως να παραμένει και φ λ έ γ ον, αλλά μερικές φορές και επίσης, θ α ν α τ η φ ό ρ ο, !!!

Α γ ω ν ι ζ ό μ ε θ α, όπως ακριβώς και εμφανέστατα τούτο παρουσιάζεται  και στην τωρινή του μορφή , προκειμένου και να επιτύχει και το ποθούμενο, κάτω δε από μία παροιμιώδη για το λαό μας σχεδόν ολοκληρωτική ά γ ν ο ι α του     α λ η θ ι ν ο ύ εκείνου που του είναι απόλυτα απαραίτητο για τα πάντα απαιτούμενα αυτής ταύτης της βιωτής του, προσέτι δε και για την ίδια του τη ζήση!!!  Ενάντια σε ένα φαντασμαγορικό, απόλυτο  «χ ά ο ς» !!! Και ερωτώμεν, «άραγε, δεν αξίζει τον κόπο» ;;;

Eπειδή δε πρόκειται για έναν ά δ ι κ ο  χαμό κάποιων α ν θ ρ ώ π ω ν, τώρα πλέον και ακάθεκτοι,  τη συνεχίζουμε, μη δε πάντως φοβούμενοι, τ υ χ ό ν  και να χ ά σ ο υ μ ε! Όπως δε λέει και ο Μπέρτολντ   Μπρέχτ : «Όποιος αγωνίζεται , μπορεί και να χάσει»! Ενώ, «Όποιος παραιτείται, έ χ ε ι  ήδη  χ ά σ ε ι »!!!

Τολμούμε επιτέλους και αυτή τη φορά, κάτι πολύ απλό, που όμως φαντάζει ίσως τις στιγμές αυτές στην πατρίδα μας σαν ήδη και χαμένο, ακατόρθωτο !!! Προκειμένου να φθάσει σε αίσιον πέρας επιτυχίας κάποια στιγμή, τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  ένα από τα τόσα πολλά και ούτω πως «φανταζόμενα», ακατόρθωτα ! Ένα και μόνον, το παρόν!!!

Τη στιγμή αυτή δε μετ’ επιτάσεως προσδοκούμε, όπως και αυτό το μικρό. . . το ελάχιστον τούτο ακόμη «ακατόρθωτο» κομματάκι εκείνου του μ έ γ α ακατόρθωτου πλέον  χ ά ο υ ς  μας, το παρόν σαφέστατο ζήτημα, που εν πάση περιπτώσει δ ο λ ο φ ο ν ε ί  ακόμα και μερικούς- λίγους ή πολλούς πιστεύουμε , δεν έχει σημασία – ανθρώπους, να  π έ σ ε ι  στα άξια χέρια ενός κάποιου ιθύνοντα ή και αρμόδιου ά ρ χ ο ν τ α, και να επιλυθεί!!!

Αυτός ο  μ ι κ ρ ό ς ίσως κατά πολλούς – λίγα άτομα εξ αυτού θίγονται, ως ίσως  ε κ ε ί ν ο ι  διατείνονται και ανάλογα εκείνοι πάλι κ ρ ί ν ο υ ν - αλλά και μ έ γ α  ταυτόχρονα ως αναφέρει και ο Ελύτης, ζήτημα! Εκείνος ο κατά το πλείστον και μη σπουδαιοφανής ίσως Γόρδιος Δεσμός και λαϊκώ τω τρόπω, Ό φ ι ς  ο  φαρμακερός!

Συνεχίζοντες δε και κλείνοντας το παρόν, πάντως κρίνομεν στην παρούσα μας αναφορά, τον οιονδήποτε εκείνον που μολονότι επιμελώς γνωρίζει όλα όσα εμείς ήδη έχουμε αναφέρει  και συνεχίζει  την  τοιαύτην  παράλειψη ή και        α μ έ λε ι ά του, στην περίπτωση όπου ούτος διαφωνεί μαζί μας, εκείνος να μας αντικρούσει!

Μια δε ούτω συνεχιζόμενη α π ά θ ε ι α σ’ αυτό το κρίσιμο σημείο ζωής –θανάτου ανθρώπων μάλιστα και επιμόνως - σχεδόν π ε ι σ μ α τ ι κ ά- πλέον και εξακολουθητικά, παραμένοντος α ν ο ι κ τ ο ύ, καθ’ ημάς  κρίνεται  πλέον , ως μία τερατώδης και τελείως α σ ύ γ γ ν ω σ τ ο ς (ασυγχώρητος),                                    α μ έ λ ε ι α !!!

Από της πλευράς μας, ημείς θεωρούμε πρώτιστον ανθρώπινο καθήκον μας, ένα και μόνον! Δηλαδή, ο κόσμος, ο λαός, οι ά ν θ ρ ω π ο ι, να πληροφορηθούν επισταμένως και σε μέγα βάθος και έκταση και το καθ’ ημάς ποθούμενο, να    μ ά θ ο υ ν και με πάσαν λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α  το ό ,τι πραγματικά και εδώ ακριβώς σ υ μ β α ί ν ε ι, ώστε ούτω δε και εκείνοι, να  π ρ ά τ τ ο υ ν !!!

Τέλος, επισημαίνουμε ότι α γ ω ν ι ζ ό μ α σ τ ε σήμερα, ακόμη  και τελείως επί  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  βάσεως, γι’ αυτό!!! Σαφώς δε και γνωρίζομεν ότι και σε τούτο ακόμη, οι εξωγενείς δυσχέρειες παραμένουν εσαεί παρούσες και εγκυμονούσες ενδεχομένως και αποτυχίες, αλλά  ε π ι μ έ ν ο υ μ ε !!!

 Αγωνιζόμεθα για το πολύ κ ρ ί σ ι μ ο και όλως ιδιαιτέρως για την ορεινή χώρα μας,  αυτό με τους κεραυνούς και θανάτους των ζήτημα, που οπωσδήποτε και πολύ μάλιστα παντοιοτρόπως δε ακόμη ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι , κατά κύριον λόγον δε και τον κ ο ι ν ό ν , χύδην λ α ό μας!

Αξίζει δε τον κόπο και της κάθε μιας και σε κ ά θ ε κατεύθυνση, προσπάθειας! Διότι  ένας τέτοιος α γ ώ ν α ς  μας, είναι εκ των πραγμάτων σκληρός και τραχύς, καθ’ όσον αντίπαλός του και πάντοτε σε κ ά θ ε βήμα εμπρός του, ευρίσκεται παντοτινά και το «φ ί δ ι », του πολύπλευρου, πολυκύμαντου  και πολυτάλαντου, «κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο υ»!!!

Και δεν ξεχνάμε ποτέ, για τέτοιας πλοκής τέτοιους α γ ώ ν ε ς , τα όσα έχουμε ακούσει και ενστερνισθεί, από τον Μπέρτολντ Μπρέχτ, που είπε: «Όποιος αγωνίζεται, μπορεί και να χάσει»! «Όποιος όμως παραιτείται, έ χ ε ι  ήδη χάσει» !

Μια τέτοια εξολοθρευτική π α ρ ά ν ο ι α, ακόμη και των πλέον στοιχειωδών        α ρ χ ώ ν  ζωής και με τις οποίες είμαστε κατά κάποιον πολύ περίεργο - πλην όμως-και θαυμαστό τρόπον, πλασμένοι έτσι να ζούμε, μέσα σ’ ένα θαυμαστό πάλι «παράδεισο»  ζωής!

Όπου δε και στις τωρινές τελείως ανορθόδοξα και ήδη πλήρως διαμορφωμένες κοινωνικές καταστάσεις που ασφυκτικά πλέον και  μας πιέζουν, καθίσταται την πάσα τρέχουσα στιγμή, πολύ ιδιαίτερα δ υ σ χ ε ρ έ ς, ακόμη και «το τι να     π ε ι ς  και το τι να  κ ά ν ε ι ς» !!!

 Όμως, σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε   ακάθεκτοι  διαρκώς και ανεπιφύλακτα την τοιαύτην π ρ ο σ π ά θ ε ι α , ως μία α ν α γ κ α ι ό τ η τ α  πλέον, ζ ω ή ς, όπως συμβαίνει και με την προκειμένη περίπτωση!!!

Στο τέλος δε και σε περίπτωση όπου εκείνο το φθονερό «κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο» μας και που το οποίο πολύ δυστυχώς  περιλαμβάνει τους πάντες ανθρώπους – σ ο φ ο ύ ς  ή και μη –ενδεχομένως  τυχόν δ ι α λ ο γ ι σ θ ε ί, ως ίσως τούτο               «μ ι κ ρ ό» και ασήμαντο πρόβλημα, εκείνο δηλαδή και το αντίστοιχο τοιούτως δε και όμως πολύ «μ έ γ α»,  των μέχρι ώρας και μη- ευμενών παρεμβάσεών του, όπως π.χ. το ό ,τι δηλαδή: «Ε’ λοιπόν, κάποιοι ο λ ί γ ο ι ίσως, μπορεί και να πεθαίνουν ίσως , από τους κεραυνούς! Συνεπώς, π ρ ο ς  τ ι  λοιπόν όλη  αυτή η αναμπουμπούλα ;;;»!

Ας έλθει τότε και η τόσο περιζήτητη λ α ϊ κ ή   σ ο φ ί α  να του απαντήσει, για την ουσιαστική α ξ ί α , αυτής της α ν α γ κ α ί α και σθεναρά απαιτητής, μιας  τέτοιας π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς, του κοινού  όλου κ ό σ μ ο υ !!!

Με την παροιμία: «Ό σ ο  β α ρ α ί ν ε ι (αξίζει), έ ν α ς   ά ν θ ρ ω π ο ς», Άλλο,   «Τ ό σ ο   β α ρ α ί ν ε ι, και  ο  κ ό σ μ ο  ς   ό λ ο ς» !!!