Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ε/Κ
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

       Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία διαδραματίζει θεμελιώδους σημασίας ρόλο στα πλαίσια της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ο ρόλος αυτός συνίσταται στο ότι έχει δημιουργηθεί για να παράσχει πολύτιμη αρωγή στην περιφερειακή πολιτική και πολιτική συνοχής της Ένωσης (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI/Κανονισμός, 2018).

       Όλοι γνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της περιφερειακής πολιτικής, η οποία για πολλούς θεωρείται ως η νούμερο ένα πολιτική της Ένωσης, αφού στοχεύει στην αποτελεσματικότερη δυνατή ελάττωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Παρά τις πάμπολλες φιλότιμες προσπάθειες της Ένωσης, φαινόμενα περιφερειακής οικονομικής απόκλισης, δυστυχώς, εξακολουθούν να υφίστανται εντός της ΕΕ (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI/Κανονισμός, 2018).

       Παρ’ όλα αυτά, είμαστε πεπεισμένοι ότι μέσω της πολιτικής συνοχής, τα εν λόγω φαινόμενα θα εξαλειφθούν αρκετά σύντομα. Είναι γνωστό ότι οι οικονομικές ανισότητες οδηγούν σε φαινόμενα κοινωνικοπολιτικής αποσταθεροποίησης και τούτο είναι κάτι που κανείς μας δεν επιθυμεί. Δυστυχώς, η οικονομική κρίση δημιούργησε προβλήματα, αλλά διαμέσου των μελετών μας τολμούμε να υποστηρίξουμε ότι πέραν πάσης αμφιβολίας η ΕΕ εργάζεται αδιάκοπα για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συνοχής (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI/Κανονισμός, 2018).

       Ειδικότερα, η REGI αποτελείται από 43 μέλη και ο πρόεδρός της καθίσταται αρμόδιος για την αρτιότερη δυνατή διαχείριση όλων ανεξαιρέτως των συνιστωσών των συνολικών εργασιών της. Αξίζει να σημειωθεί και το ότι η REGI έχει τέσσερις αντιπροέδρους (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI/Κανονισμός, 2018). (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI/Κανονισμός, 2018).

       Μελετώντας τα αρχεία της Ένωσης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος της REGI είναι ιδιαιτέρως σύνθετος, αφού προβαίνει σε στενή (και λίαν εποικοδομητική θα προσθέταμε) συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, οργανισμούς διαπεριφερειακής συνεργασίας και τοπικές/περιφερειακές αρχές με απώτερη επιδίωξη την επιτυχή διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με την πολιτική συνοχής και την περιφερειακή ανάπτυξη, δίχως να λησμονούμε και την παράμετρο της αστικής διάστασης (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI/Κανονισμός, 2018).

       Η τελευταία μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως ζωτικής σημασίας, αφού η αστική πολιτική αποτελεί θεμελιώδες μέσο προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης ανταγωνιστικότερων Ευρωπαϊκών πόλεων. Τονίζουμε με ιδιαίτερη έμφαση ότι η χρηματοδότηση της συνοχής αποτελεί αναμφίβολα ένα πανίσχυρο επενδυτικό «εργαλείο», το οποίο δύναται να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση, κάτι το οποίο η ΕΕ έχει απόλυτη ανάγκη (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI/Κανονισμός, 2018).

       Πιο συγκεκριμένα, η REGI καθίσταται υπεύθυνη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και τα λοιπά όργανα διαμέσου των οποίων ασκείται η περιφερειακή πολιτική της Ένωσης. Επιπλέον, καθήκον της είναι η αποτελεσματικότερη δυνατή διαμόρφωση και άσκηση της Ενωσιακής πολιτικής, στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής, με τον τρόπο ακριβώς που ορίζονται στις Συνθήκες (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI/Κανονισμός, 2018).

       Παράλληλα, η REGI είναι επιφορτισμένη τόσο με τον αρτιότερο δυνατό συντονισμό των διαρθρωτικών οργάνων της Ένωσης, όσο και με την αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής. Ακόμα, υπογραμμίζουμε ότι ευθύνεται για την ορθολογικότερη και εγκυρότερη δυνατή εκτίμηση των επιπτώσεων των άλλων πολιτικών της Ένωσης στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, καθήκον ιδιαιτέρως δύσκολο (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI/Κανονισμός, 2018).

       Δε θα πρέπει επίσης να αγνοήσουμε το ότι η REGI είναι αρμόδια για τη διασυνοριακή και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, όπως επίσης και για τις εξόχως απόκεντρες και νησιωτικές περιοχές. Τέλος, ευθύνεται για τις (πολυδιάστατες) σχέσεις με την Επιτροπή των Περιφερειών, με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και με τις οργανώσεις διαπεριφερειακής συνεργασίας (Βασιλείου, 2013α, 2013β, 2014, 2017α, 2017β και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI/Κανονισμός, 2018).

 

ΠΗΓΕΣ

Βασιλείου, Ιωάννης (2013α), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2013β), «1980-1999, Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Εποχή της Άνδρωσης και της Διεύρυνσης», Από τη Νέα Ευρώπη του Χίτλερ Στην Ευρωζώνη της Μέρκελ, Τόμος Α΄, Ιστορικό Αρχείο του «Επενδυτή», σελ. 76-95.

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Οικονομική Κρίση, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Προτάσεις και Δράσεις για την Καταπολέμηση της Ανεργίας (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2018), Οι Επιχειρήσεις στην Ε.Ε.-Μονοπώλια-Καρτέλ-Κρατικές Ενισχύσεις-Κανόνες Ανταγωνισμού (Αθήνα: Historical Quest).

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI (2018), «REGI-Περιφερειακή Ανάπτυξη», διαθέσιμο σε http://www.europarl.europa.eu/committees/el/regi/home.html (πρόσβαση στις 28/8/18).

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/REGI/Κανονισμός (2018), «Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-8η κοινοβουλευτική περίοδος-Ιούλιος 2018/Παράρτημα V: Αρμοδιότητες των Μονίμων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών/XII. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης», διαθέσιμο σε http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=el&reference=RESP-REGI (πρόσβαση στις 28/8/18).