Τετάρτη
11 Δεκεμβρίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3369RSS FEED
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΑσφάλεια υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου
07/08/2019

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεση για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτος 2017. τη δεύτερη, κατά σειρά.Η πρώτη έκθεση κάλυπτε την ασφάλεια το 2016 και δημοσιεύτηκε τονΑύγουστο του 2018

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας 2013/30/ΕΕ της 12ης Ιουνίου 2013,για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών, η Επιτροπή οφείλει να δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις στην ασφάλεια και το περιβάλλον που έχουν οι υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν με τις εκθέσεις τους τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως την 1η Ιουνίου κάθε χρόνο, ετήσια έκθεση με τις πληροφορίες που καθορίζονται σε παράρτημα τηςοδηγίας. Μεταξύ άλλων, στην έκθεση της Επιτροπής για το 2017 αναφέρονται:


Η οδηγία για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών.αποβλέπει στην επίτευξη υψηλού βαθμού ασφάλειας των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, προς όφελος: των εργαζομένων, του περιβάλλοντος, των υπεράκτιων πλατφορμών και εξοπλισμού, και οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία και ο τουρισμός. Οι διατάξεις της οδηγίας, όπως εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, θα συμβάλουν:

i) στην πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων,

ii) στη μείωση του αριθμού των περιστατικών, και

iii) στη διασφάλιση αποτελεσματικής παρακολούθησης ατυχημάτων και περιστατικών και στον μετριασμό των συνεπειών τους.

Όπως και η έκθεση για το 2016, σκοπός της ετήσιας έκθεσης είναι:

i) να παράσχει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και το είδος των εγκαταστάσεων στην ΕΕ, και

ii) να παράσχει ενημέρωση σχετικά με τα περιστατικά —και τις επιδόσεις ασφάλειας— των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα επόμενα έτη, όταν θα υπάρχουν περισσότερες εκθέσεις διαθέσιμες, οι επιδόσεις ασφάλειας των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου των κρατών μελών θα είναι καταγεγραμμένες στη σειρά των ετήσιων εκθέσεων.

Η έκθεση βασίζεται σε ετήσιες εκθέσεις και στοιχεία που κοινοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών. Η Επιτροπή έχει λάβει στοιχεία από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πλειονότητα των εγκαταστάσεων βρίσκονται στη Βόρεια Θάλασσα και στον Ατλαντικό Ωκεανό (378 εγκαταστάσεις), ενώ 166 εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Μεσόγειο Θάλασσα, 8 στη Μαύρη Θάλασσα και 2 στη Βαλτική Θάλασσα.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επιθεωρούσαν τακτικά τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους το 2017. Κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής εκθέσεων, τρία κράτη μέλη (το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και οι Κάτω Χώρες) πραγματοποίησαν έρευνες μετά από περιστατικά. Το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποίησε 16 έρευνες για ανησυχίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και το περιβάλλον, και 2 έρευνες για σοβαρά ατυχήματα. Μία εκ των ερευνών του ΗΒ για σοβαρά ατυχήματα βρισκόταν σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της υποβολής εκθέσεων.

Η Δανία και οι Κάτω Χώρες πραγματοποίησαν από 1 έρευνα για σοβαρό ατύχημα.

Τα στοιχεία που προσκόμισαν τα κράτη μέλη, και ειδικότερα ο αριθμός και η σοβαρότητα των ατυχημάτων που έχουν αναφερθεί σε σχέση με τον αριθμό των εγκαταστάσεων, καταδεικνύουν ότι η ευρωπαϊκή υπεράκτια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου χαρακτηρίστηκε από καλές επιδόσεις ασφάλειας το 2017.

Εκτός από τα στοιχεία για μεμονωμένα κράτη μέλη, η Επιτροπή αξιολόγησε τις επιδόσεις ασφάλειας των υπεράκτιων περιοχών. Η Επιτροπή διενήργησε την ίδια αξιολόγηση για την έκθεση του 2016. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι:

i) η Γερμανία, η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και οι Κάτω Χώρες ανήκουν στην περιοχή «Βόρειας Θάλασσας και Ατλαντικού»·

ii) η Ισπανία, η Ελλάδα, η Κροατία, η Κύπρος, η Ιταλία και η Μάλτα ανήκουν στη «μεσογειακή» περιοχή·

iii) η Βουλγαρία και η Ρουμανία ανήκουν στην περιοχή της «Μαύρης Θάλασσας»· και

iv) η Λετονία και η Πολωνία ανήκουν στην περιοχή της «Βαλτικής Θάλασσας».

Για την ετήσια έκθεση του 2017 για την ασφάλεια, η Επιτροπή χρησιμοποίησε πληροφορίες που προσκομίστηκαν από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη δεν δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα των υπεράκτιων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου ή δεν υπέβαλαν πληροφορίες σχετικές με την παρούσα έκθεση.

Με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, όλα τα κράτη μέλη με υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου παρείχαν πλήρη στοιχεία για όλες τις εγκαταστάσεις τους. Το Ηνωμένο Βασίλειο περιόρισε τμήματα της έκθεσής του στις εγκαταστάσεις που αποτελούσαν αντικείμενο κανονιστικής αναθεώρησης των εγγράφων εκτίμησης κινδύνου (άρθρο 42 παράγραφος 2 της οδηγίας για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών). Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρείχε το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με έρευνες, μέτρα επιβολής, στοιχεία για περιστατικά, και τις επιδόσεις ασφάλειας των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου περιορίζεται σε 139 εγκαταστάσεις (από σύνολο 188 εγκαταστάσεων που υπήρχαν στην υφαλοκρηπίδα του Ηνωμένου Βασιλείου το 2017).