Παρασκευή
22 Ιανουαρίου 2021
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3778RSS FEED
ΝΟΜΟΣ ΠΛΕΟΝΕΕ: Ο προϋπολογισμός 2021-2027
21/12/2020

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα


Εκδόθηκε από το Συμβούλιο ο κανονισμός για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ ( του επταετή προϋπολογισμού) για την περίοδο 2021-2027, μετά την υποχρεωτική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Αναγνώριση του ρόλου της Προεδρίας

Μπορούμε να πούμε, πως, η Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, που ολοκληρώνει τη θητεία της στις 31 Δεκεμβρίου, και ειδικά η Καγκελάριος Μέρκελ, πιστώνεται κατά μεγάλο μέρος τη θετική αυτή εξέλιξη, την οποία πολλοί αμφισβητούσαν έως την τελευταία στιγμή. Τα κατάφερε. Κατάφερε να ξεπεραστούν τα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις , μεταξύ άλλων για έναν προϋπολογισμό , που για πρώτη φορά προβλέπει στη σχετική νομοθεσία το καθεστώς δημοσιονομικής αιρεσιμότητας. Τη χορήγηση ενωσιακών κονδυλίων, στις χώρες μέλη, υπό την αίρεση, της εφαρμογής του. Ρύθμιση, που συνάντησε πολλές αντιδράσεις από ορισμένες χώρες μέλη της ΕΕ, ακόμη και απειλή για Βέτο στην έγκριση του επταετή προϋπολογισμού, η οποία, θυμίζουμε, απαιτεί ομοφωνία.

Ο κανονισμός του επταετή προυπολογισμού της ΕΕς προβλέπει μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό ύψους 1 074,3 δισ. € για την ΕΕ των 27 σε τιμές 2018, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Μαζί με το Μέσο Ανάκαμψης της ΕΕ («Next Generation EU»), ύψους 750 δισ. €, θα επιτρέψει στην ΕΕ να παράσχει πρωτοφανή χρηματοδότηση ύψους 1,8 τρισ. € τα επόμενα χρόνια για τη στήριξη της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 και των μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Πρόκειται για τεράστιο και ποσό, και πρωτόγνωρο για τα σχετικά ευρωπαϊκά δεδομένα, ένα και κατόρθωμα της ΕΕ και των χωρών μελ'ν της, επισημαίνουν ασχολούμενοι με το θέα, ευρωπαίοι, εντός και εκτός Ελλάδας. Κατά ένα μέρος το θεωρούμε ως κάτι το αυτονόητο, αλλά δεν είναι Χρειάστηκαν αγώνες και πολυμερείς δράσεις από όλους, τους αρμόδιους και τους ειδικούς που ασχολήθηκαν. Αυτό ισχύει και για την Ελλάδα. Τα 72 δισ. ευρώ που θα χορηγηθούν στη χώρα από την ΕΕ, είναι αποτέλεσμα πολλών και σύνθετων διαπραγματεύσεων, σε όλα τα επίπεδα. Πρωθυπουργού, Υπουργών, και άλλων πολιτικών, ευρωβουλευτών, διπλωματών, εμπειρογνωμόνων, και άλλων. Είναι, επίσης, τεράστιο ποσό. Ας σκεφθεί, κανείς, τον αγώνα κάθε επταετία, προκειμένου να εξασφαλίσει η εκάστοτε κυβέρνηση, τα περίπου 20,δισ.ευρώ,23,η κάτι περισσότερο, για την επταετή περίοδο, που θα ακολουθούσε.

Βέβαια, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για ολόκληρη την ΕΕ, η κρίση του κορονοιού είναι πολύ μεγάλη και οι επιπτώσεις στην κοινωνά και την οικονομία πολύ σοβαρές

Ωστόσο, αν τα χρήματα αυτά αξιοποιηθούν σωστά, αποτελεσματικά, θα αποτελέσουν πολύ στέρεη βάση για την επανεκκίνηση, κοινωνίας και οικονομίας, με προοπτικές.

Ο νέος επταετής προϋπολογισμός.

Στις 17-21 Ιουλίου 2020, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν σε συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1,8 τρισ. €, συνδυάζοντας το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 με μια έκτακτη προσπάθεια ανάκαμψης, γνωστής ως Next Generation EU (NGEU). Τον Νοέμβριο, η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό περί καθεστώτος αιρεσιμότητας όσον αφορά τον προϋπολογισμό και επεδίωξαν να εξασφαλίσουν την έγκριση του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ. Στις 10 Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ως προς ορισμένα στοιχεία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προέκυψαν σχετικά με το καθεστώς δημοσιονομικής αιρεσιμότητας και κάλεσε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την έγκριση της δέσμης.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, ο προσεχής μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός θα καλύψει επτά τομείς δαπανών. Θα προσφέρει το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση σχεδόν 40 προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ κατά την προσεχή επταετία.

Κύρια χαρακτηριστικά του προυπολογισμού
Με βάση το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ( επταετή προυπολογισμό της ΕΕ) η χρηματοδότηση της ΕΕ θα διοχετευθεί σε νέες και ενισχυμένες προτεραιότητες σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Η πολιτική συνοχής και η κοινή γεωργική πολιτική θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν σημαντική χρηματοδότηση και να εκσυγχρονίζονται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης και στους οικολογικούς και ψηφιακούς στόχους της ΕΕ.

Συνολικά, περίπου το ένα τρίτο των δαπανών της ΕΕ στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού θα συμβάλει σε νέους και ενισχυμένους τομείς πολιτικής. Η χρηματοδότηση από το νέο Μέσο Ανάκαμψης θα βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης COVID-19, ενισχύοντας έτσι τον εκσυγχρονισμό και την ανθεκτικότητα.

Η ΕΕ θα δαπανήσει:

132,8 δισ. € στον τομέα δαπανών που καλύπτει την ενιαία αγορά, την καινοτομία και την ψηφιακή τεχνολογία, και

- 377,8 δισ. € για τη συνοχή, την ανθεκτικότητα και τις αξίες.

Τα ποσά αυτά θα ανέλθουν σε 143,4 δισ. € και 1 099,7 δισ. €, αντίστοιχα, με πρόσθετη χρηματοδότηση από το Next Generation EU, συμπεριλαμβανομένων δανείων προς τα κράτη μέλη.

Περαιτέρω χρηματοδότηση ύψους 356,4 δισ. € θα διατεθεί στον τομέα των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος (373,9 δισ. € μαζί με τη συνεισφορά του Next Generation EU).

-Οι δαπάνες στους τομείς της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων θα ανέλθουν :

σε 22,7 δισ. € την προσεχή επταετία,

- 13,2 δισ. € θα δαπανηθούν στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας.

- Η χρηματοδότηση για τη γειτονία της ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο θα ανέλθει σε 98,4 δισ. €.

Νέα και ενισχυμένα προγράμματα
«Ψηφιακή Ευρώπη»: Για να υποστηριχθεί η ψηφιακή μετάβαση, θεσπίζεται το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Ψηφιακή Ευρώπη», που έχει ως στόχο να προωθήσει την ευρείας κλίμακας εκδίπλωση και υιοθέτηση βασικών ψηφιακών τεχνολογιών, όπως είναι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και τα πλέον προηγμένα εργαλεία κυβερνοασφάλειας. Η ψηφιακή πτυχή του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα λάβει επίσης σημαντική ώθηση από άποψη χρηματοδότησης.

-EU4HealthΈνα νέο πρόγραμμα το EU4Health θα αποτελέσει ισχυρή βάση για τη δράση της ΕΕ στον τομέα της υγείας με βάση τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από την πανδημία COVID-19.

-«Ορίζων Ευρώπη»Στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα επωφεληθεί από σημαντική αύξηση κονδυλίων μόλις καταστεί διαθέσιμη η χρηματοδότηση από το Μέσο Ανάκαμψης της ΕΕ.

Η στήριξη για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων έχει επίσης ενισχυθεί σημαντικά, μεταξύ άλλων για τη χρηματοδότηση έως και 10 000 συνοριοφυλάκων που θα τεθούν στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής έως το 2027. Στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, θα συσταθεί ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, την αποδοτικότητα και την ικανότητα καινοτομίας της αμυντικής, τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης της ΕΕ.

Θα ενισχυθούν επίσης τα προγράμματα για τη νεολαία, όπως το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Erasmus+ αναμένεται να τριπλασιάσει τον αριθμό των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών κατά τη διάρκεια εφαρμογής του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα κατά τη μετάβασή τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, δημιουργείται ένα νέο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο θα λάβει χρηματοδότηση τόσο από τον προσεχή μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό όσο και από το Μέσο Ανάκαμψης της ΕΕ.

Η συνέχεια
Τα περισσότερα τομεακά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ αναμένεται να εγκριθούν στις αρχές του 2021 και θα εφαρμοστούν αναδρομικά από την έναρξη του 2021.

Για να υλοποιηθεί το Μέσο Ανάκαμψης «Next Generation EU», θα πρέπει να εγκριθεί η απόφαση της ΕΕ για τους ιδίους πόρους σε όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους συνταγματικούς τους κανόνες. Με βάση την απόφαση, η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί, κατ’ εξαίρεση, να δανειστεί έως 750 δισ. € σε τιμές 2018 στις κεφαλαιαγορές για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης COVID-19.

Δημσιεύτηκε:pelazkarabo.blogspot.com