Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιβαλλοντική Πολιτική
Γράφει ο
Ιωάννης Βασιλείου

       Στο παρόν άρθρο θα προβούμε σε ανάλυση του ρόλου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, στα πλαίσια του συνεχούς αγώνα της Ένωσης για μια αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική προστασία (Βασιλείου, 2014α, 2014β, 2017α και 2017β· Dybas, 2006· Europa EU/Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Συμβούλιο Περιβάλλοντος, 2018· Oxtoby, 2008· Travis, 2003).

       Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος είναι αρμόδιο για την περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης, η οποία καλύπτει α) την περιβαλλοντική προστασία, β) την προστασία της ανθρώπινης υγείας και γ) την ορθολογική χρήση των πόρων. Επιπροσθέτως, καθήκον του είναι και η ενασχόληση με διεθνή περιβαλλοντικά θέματα, με έμφαση στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από υπουργούς αρμόδιους για περιβαλλοντικά ζητήματα. Στις συνόδους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται από τον Επίτροπο για θέματα Δράσης για το Κλίμα και από τον Επίτροπο για το Περιβάλλον. Κατά κανόνα, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος πραγματοποιεί τέσσερις συνόδους το χρόνο (Βασιλείου, 2014α, 2014β, 2017α και 2017β· Dybas, 2006· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Συμβούλιο Περιβάλλοντος, 2018· Oxtoby, 2008· Travis, 2003).

       Ευθύνη του Συμβουλίου είναι η θέσπιση, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μιας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία α) διατηρεί καθαρό το νερό και τον αέρα, β) προάγει τη γνώση όσον αφορά τα τοξικά χημικά, γ) προστατεύει τους φυσικούς οικότοπους, δ) εξασφαλίζει την ορθή διάθεση των αποβλήτων και ε) παρέχει σημαίνουσα βοήθεια στις επιχειρήσεις, για να κινηθούν ολοταχώς προς την πολυπόθητη «βιώσιμη οικονομία», η οποία ειδικά στις μέρες μας είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία (Βασιλείου, 2014α, 2014β, 2017α και 2017β· Dybas, 2006· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Συμβούλιο Περιβάλλοντος, 2018· Oxtoby, 2008· Travis, 2003).

       Παράλληλα, υποχρέωσή του είναι να εξασφαλίζει ότι οι περιβαλλοντικές πτυχές λαμβάνονται υπόψη σ’ άλλες πολιτικές της Ένωσης, όπως λόγου χάριν τη γεωργία, τη βιομηχανία, την ενέργεια, τις μεταφορές και τις υπηρεσίες. Υπογραμμίζεται επίσης το γεγονός ότι σε διεθνές επίπεδο, τόσο η Ένωση, όσο και τα κράτη-μέλη της, έχουν σαν κυρίαρχη επιδίωξη την εξασφάλιση ότι τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στα πλαίσια των διεθνών συμφωνιών για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ευθύνη του Συμβουλίου καθίσταται η λεπτομερής προετοιμασία των θέσεων της Ένωσης σε διεθνείς διαπραγματεύσεις και διασκέψεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή (Βασιλείου, 2014α, 2014β, 2017α και 2017β· Dybas, 2006· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Συμβούλιο Περιβάλλοντος, 2018· Oxtoby, 2008· Travis, 2003).

       Το Τμήμα «Γεωργία, Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον» της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής καθίσταται αρμόδιο για ποικίλα φλέγοντα ζητήματα, όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική προστασία, η βιωσιμότητα των τροφίμων, η κυκλική οικονομία και η αποτελεσματικότερη δυνατή εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Βασιλείου, 2014α, 2014β, 2017α και 2017β· Dybas, 2006· Europa EU/Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Oxtoby, 2008· Travis, 2003).

       Για να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα ασχολείται με ειδικά θέματα κυρίαρχης σημασίας, όπως λόγου χάριν η βιοποικιλότητα, η ποιότητα του αέρα, η αλιεία, η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, η επισιτιστική ασφάλεια, η δασοκομία, η βιολογική γεωργία, η καλή μεταχείριση των ζώων και η πολιτική προστασία. Το Τμήμα θα κάνει το παν αναφορικά με α) τη διασφάλιση των 40 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στον γεωργικό τομέα, β) την ουσιαστική ελάττωση της σπατάλης τροφίμων, αφού τελικά το ένα τρίτο των προϊόντων που παράγονται δυστυχώς καταλήγει στα σκουπίδια και γ) την αποτελεσματικότερη δυνατή διαφύλαξη των δασών και της υπαίθρου, ζήτημα που κυριολεκτικά «καίει» στις μέρες μας (Βασιλείου, 2014α, 2014β, 2017α και 2017β· Dybas, 2006· Europa EU/Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Oxtoby, 2008· Travis, 2003).

       Η σπουδαιότητα του Τμήματος φανερώνεται από το γεγονός ότι το πρόσφατο έργο του κατάφερε και κάλυψε επιτυχώς α) τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, β) τα βιώσιμα συστήματα διατροφής, γ) την (απολύτως απαραίτητη) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, δ) την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και ε) τη μετάβαση σε ένα περισσότερο βιώσιμο Ευρωπαϊκό μέλλον (Βασιλείου, 2014α, 2014β, 2017α και 2017β· Dybas, 2006· Europa EU/Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Oxtoby, 2008· Travis, 2003).

       Επιπροσθέτως, τονίζουμε ότι το Τμήμα, εκτός από τις γνωμοδοτήσεις του, επιδίδεται στη διοργάνωση πολλών σημαντικών ακροάσεων και διασκέψεων με απώτερη επιδίωξη την εποικοδομητική συλλογή ιδεών και απόψεων της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο επαφών στις εθνικές αρχές, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους (Βασιλείου, 2014α, 2014β, 2017α και 2017β· Dybas, 2006· Europa EU/Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Oxtoby, 2008· Travis, 2003).

 

ΠΗΓΕΣ  

Βασιλείου, Ιωάννης (2014α), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest).  

Βασιλείου, Ιωάννης (2014β), Το Παρόν και το Μέλλον της Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Κλιματική Αλλαγή: Διαχειρίσιμο Πρόβλημα ή Αργός Θάνατος του Πλανήτη-Ρόλος και Δράσεις της Ε.Ε. έως το 2050-Οι Επιπτώσεις στην Ελλάδα (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

Dybas, Cheryl Lyn (2006), “On a Collision Course: Ocean Plankton and Climate Change”, BioScience, 56 (8), σελ. 642-646.   

Europa EU/Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (2018), “Τμήμα «Γεωργία, Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον»”, διαθέσιμο σε https://www.eesc.europa.eu/el/sections-other-bodies/sections-commission/agriculture-rural-development-and-environment-nat (πρόσβαση στις 19/8/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση (2018), «Περιβάλλον», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/topics/environment_el (πρόσβαση στις 17/8/18).

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Συμβούλιο Περιβάλλοντος (2018), «Συμβούλιο Περιβάλλοντος», διαθέσιμο σε http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/env/ (πρόσβαση στις 19/8/18).

Oxtoby, David W. (2008), “Biologists and Carbon Neutrality”, BioScience, 58 (5), σελ. 382-383.

Travis, J. M. J. (2003), “Climate Change and Habitat Destruction: A Deadly Anthropogenic Cocktail”, Proceedings: Biological Sciences, 270 (1514), σελ. 467-473.