Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Το Συμβούλιο AGRIFISH και η αυστριακή προεδρία
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

       Το Συμβούλιο «Γεωργία και Αλιεία» (AGRIFISH) θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και στα πλαίσια του παρόντος άρθρου θα εξηγήσουμε γιατί. Ο βασικός ρόλος του είναι η θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων σε τομείς που σχετίζονται με την παραγωγή τροφίμων, τη διαχείριση της αλιείας και την αγροτική ανάπτυξη (Βασιλείου, 2014· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/AGRIFISH, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Αλιεύματα, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Γεωργοί, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΚΓΠ, 2018).

       Στο Συμβούλιο AGRIFISH συμμετέχουν υπουργοί από όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη. Τα περισσότερα εξ αυτών εκπροσωπούνται από έναν υπουργό και για τους δυο τομείς, αλλά ορισμένα εκπροσωπούνται από δύο (έναν για την αλιεία και έναν για τη γεωργία). Αξίζει να σημειωθεί ότι στις συνόδους, οι οποίες συνήθως λαμβάνουν χώρα σε μηνιαία βάση, συμμετέχει ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας ή ο Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (Βασιλείου, 2014· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/AGRIFISH, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Αλιεύματα, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Γεωργοί, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΚΓΠ, 2018).

       Όσον αφορά τις αρμοδιότητές του, το Συμβούλιο θεσπίζει νομοθετικές ρυθμίσεις, ως επί το πλείστον από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ζητήματα που αφορούν τους τρεις προαναφερθέντες τομείς (παραγωγή τροφίμων, διαχείριση της αλιείας, αγροτική ανάπτυξη). Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο καθίσταται υπεύθυνο για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με α) την αλιευτική πολιτική, β) την ακριβέστερη δυνατή κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων και γ) τον αποτελεσματικό καθορισμό του ετήσιου συνόλου επιτρεπόμενων αλιευμάτων και των ποσοστώσεων για κάθε είδος (Βασιλείου, 2014· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/AGRIFISH, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Αλιεύματα, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Γεωργοί, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΚΓΠ, 2018).

       Στα πλαίσια της γεωργικής πολιτικής περιλαμβάνονται φυσικά η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), η οποία θεωρείται ως ένας εκ των πλέον νευραλγικών τομέων της Ένωσης, όπως επίσης οι κανόνες εσωτερικής αγοράς για τη γεωργία, τη βιολογική παραγωγή, την ποιότητα της παραγωγής, τη δασοκομία και την ασφάλεια τόσο των τροφίμων, όσο και των ζωοτροφών (Βασιλείου, 2014· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/AGRIFISH, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Αλιεύματα, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Γεωργοί, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΚΓΠ, 2018).

       Η Αυστριακή προεδρία, στα πλαίσια του ευρύτατου φάσματος των καθηκόντων της έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες. Καταρχήν, όσον αφορά τη γεωργία, το μείζον ζήτημα είναι η διαπραγμάτευση των συγκεκριμένων προτάσεων απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της ΚΓΠ μετά το 2020. Θα εξεταστούν ενδελεχώς τρεις (εξίσου σημαντικές) νομοθετικές προτάσεις της δέσμης για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ (Βασιλείου, 2014· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/AGRIFISH, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Αλιεύματα, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Γεωργοί, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΚΓΠ, 2018).

       Η πρώτη θα είναι ο κανονισμός περί ενιαίας κοινής οργάνωσης των αγορών (ΚΟΑ), η δεύτερη ο κανονισμός αναφορικά με τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και η τρίτη ο οριζόντιος κανονισμός σχετικά με τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ. Η ευθύνη της Αυστριακής προεδρίας είναι τεράστια αν αναλογιστούμε τη σοβαρότητα και το «ειδικό βάρος» των συγκεκριμένων προτάσεων (Βασιλείου, 2014· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/AGRIFISH, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Αλιεύματα, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Γεωργοί, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΚΓΠ, 2018).

       Επιπλέον, η Αυστριακή Προεδρία εστιάζει α) στα κτηνιατρικά θέματα και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, β) στην υγεία των φυτών, γ) στην αισθητή ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, δ) στον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών και τη δασοκομία, ε) στις αλιευτικές δυνατότητες για το 2019, στ) στους αλιευτικούς ελέγχους, ζ) στα πολυετή σχέδια διαχείρισης και η) στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) (Βασιλείου, 2014· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/AGRIFISH, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Αλιεύματα, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Γεωργοί, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΚΓΠ, 2018).

       Όσον αφορά το ρόλο των γεωργών, είναι γεγονός αναντίρρητο ότι οι μικρότεροι φορείς εκμετάλλευσης στα πλαίσια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων (συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενα και των γεωργών) πλήττονται από τις πάσης φύσεως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των ισχυρότερων παραγόντων. Κάτι τέτοιο σαφέστατα αντίκειται στην εν γένει φιλοσοφία της Ένωσης και προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12/4/18 πρότεινε νομοθεσία αναφορικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και το σχέδιο πρότασης ουσιαστικά συνίσταται σε οδηγία που προβλέπει κοινό ενωσιακό πλαίσιο για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ορίζοντας το κατώτατο επίπεδο προστασίας σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη (Βασιλείου, 2014· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/AGRIFISH, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Αλιεύματα, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Γεωργοί, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΚΓΠ, 2018).

       Επίσης, η Ένωση καθορίζει τα ετήσια όρια αλίευσης όσον αφορά τα περισσότερα εμπορικά αλιευτικά αποθέματα, δηλαδή τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (ΤΑC). Η Αυστριακή προεδρία θα επικεντρωθεί συγκεκριμένα στις διαπραγματεύσεις του 2019, βάσει φυσικά των προτάσεων τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός είναι ο καθορισμός των ορίων αλιευμάτων για τον Ατλαντικό, τη Βόρειο Θάλασσα, τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα (Βασιλείου, 2014· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/AGRIFISH, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Αλιεύματα, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Γεωργοί, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΚΓΠ, 2018).

       Επιπροσθέτως, μέσω της προεδρίας, θα καθοριστούν επακριβώς διετή TAC και ποσοστώσεις για είδη βαθέων υδάτων και τριετείς αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις για συγκεκριμένα αλιεύματα. Επίσης, η προεδρία επιδιώκει να συμβάλλει αποφασιστικά στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου της αλιείας. Τέλος, τα πολυετή σχέδια διαχείρισης αναμένεται να υποβληθούν από την Επιτροπή και περιλαμβάνουν τόσο τη δυτική Μεσόγειο, όσο και τον δυτικό Ατλαντικό (Βασιλείου, 2014· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/AGRIFISH, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Αλιεύματα, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Γεωργοί, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΚΓΠ, 2018).

  

ΠΗΓΕΣ

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Το Παρόν και το Μέλλον της Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αθήνα: Historical Quest). 

Ευρωπαϊκή Ένωση (2018), «Γεωργία», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_el (πρόσβαση στις 10/8/18).

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/AGRIFISH (2018), «Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας (AGRIFISH)», διαθέσιμο σε http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/agrifish/ (πρόσβαση στις 10/8/18).

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Αλιεύματα (2018), «Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα και αλιευτικές δυνατότητες», διαθέσιμο σε http://www.consilium.europa.eu/el/policies/eu-fish-stocks/tacs-and-fishing-opportunities/ (πρόσβαση στις 10/8/18).

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Γεωργοί (2018), «Δικαιότερος ρόλος για τους γεωργούς στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων», διαθέσιμο σε http://www.consilium.europa.eu/el/policies/food-supply-chain-farmers/ (πρόσβαση στις 10/8/18).

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΚΓΠ (2018), «Το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2020», διαθέσιμο σε http://www.consilium.europa.eu/el/policies/cap-future-2020/ (πρόσβαση στις 10/8/18).