Τετάρτη
11 Δεκεμβρίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3369RSS FEED
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗΝέο δημοσιονομικό μέσο για σύγκλιση
08/08/2019

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

Το πλαίσιο διακυβέρνησης για ένα νέο δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα για τη ζώνη του ευρώ θεσπίζει πρότασή κανονισμού της ΕΕ, ο οποίος εκτιμάται ότι θα προωθηθεί προς έκδοση με ταχείς ρυθμούς, κυρίως από τους δύο συννομοθέτες,Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο, μετά τις θερινές διακοπές.

 

Προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής

 

Στο άρθρο 5 του προτεινόμενου κανονισμού,το πλαίσιο διακυβέρνησης αποτυπώνεται με πιο συγκεκριμένους όρους στη διάταξη περί σύστασης του Συμβουλίου , η οποία παρέχει ειδική ανά χώρα καθοδήγηση σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Η ειδική ανά χώρα καθοδήγηση θα πρέπει να συνάδει με την καθοδήγηση που περιλαμβάνεται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το οικείο κράτος μέλος ή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τυχόν απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής.

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το προτεινόμενο πλαίσιο διακυβέρνησης για το δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα για τη ζώνη του ευρώ ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών της ζώνης του ευρώ, καθώς και στην ανάγκη προώθησης μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων οι οποίες αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζώνης του ευρώ συνολικά και συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική της σύγκλιση.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η πρόταση δεν θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον σεβασμό και στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης, διότι ο κανονισμός προβλέπει απλώς τη θέσπιση ενός πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης. Οι στρατηγικές κατευθύνσεις και τα μέτρα (συστάσεις) του Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του προτεινόμενου κανονισμού δεν έχουν δεσμευτική ισχύ και απευθύνονται στα κράτη μέλη.

 

•Η πρόταση κανονισμού - ,Αρθρα

Ο προτεινόμενος κανονισμός, 'οπως προαναφέρθηκε, θεσπίζει πλαίσιο διακυβέρνησης του δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα για τη ζώνη του ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, το γενικό αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού είναι το πλαίσιο διακυβέρνησης του δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ εντός του πλαισίου του προγράμματος στήριξης μεταρρυθμίσεων. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής του εκτείνεται στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ (άρθρο 1).

Ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει δύο διαφορετικά είδη μέτρων που μπορούν να θεσπίζονται από το Συμβούλιο, όπως αποσαφηνίζεται στους στόχους του (άρθρο 3). Όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ συνολικά, κατόπιν συζητήσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, το Συμβούλιο δύναται να εκδίδει στρατηγικές κατευθύνσεις σχετικά με τις προτεραιότητες των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για τη ζώνη του ευρώ. Όσον αφορά τα επιμέρους κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, το Συμβούλιο δύναται να διατυπώνει ειδική ανά χώρα καθοδήγηση στην οποία καθορίζονται οι στόχοι των σχετικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στο πλαίσιο του δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα, τις οποίες τα οικεία κράτη μέλη ενδέχεται να επιθυμούν να υποβάλουν στην Επιτροπή στο πλαίσιο του δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα. Η ειδική ανά χώρα καθοδήγηση θα συνάδει με τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τη ζώνη του ευρώ, καθώς και με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής μετά από συζητήσεις, κατά περίπτωση, εντός των συναφών και βασιζόμενων στη Συνθήκη επιτροπών.

Η πρόταση προβλέπει την ενσωμάτωση των στρατηγικών κατευθύνσεων για τις προτεραιότητες των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων της ζώνης του ευρώ στη σύσταση για τη ζώνη του ευρώ (άρθρο 4). Θα απαιτείται η διεξαγωγή συζητήσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας πριν από την έκδοση στρατηγικών κατευθύνσεων ως αναπόσπαστου μέρος της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία μετά από σύσταση της Επιτροπής.

Επιπλέον, η σύνοδος κορυφής για το ευρώ θα εγκρίνει την προσέγγιση σε ετήσια βάση. Ο προτεινόμενος κανονισμός επιβάλλει επίσης στην Επιτροπή την υποχρέωση να ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των προηγούμενων ετήσιων στρατηγικών κατευθύνσεων, προκειμένου να παρέχεται στο Συμβούλιο η δυνατότητα να αποτυπώνει στις στρατηγικές κατευθύνσεις του επόμενου έτους την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την υλοποίηση των πολιτικών.

Το πλαίσιο διακυβέρνησης αποτυπώνεται επίσης με πιο συγκεκριμένους όρους στη διάταξη περί σύστασης του Συμβουλίου (άρθρο 5), η οποία παρέχει ειδική ανά χώρα καθοδήγηση σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Η ειδική ανά χώρα καθοδήγηση θα πρέπει να συνάδει με την καθοδήγηση που περιλαμβάνεται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το οικείο κράτος μέλος ή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τυχόν απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής.

Η σύσταση του Συμβουλίου, η οποία συνοδεύεται από ειδική ανά χώρα καθοδήγηση, θα εκδίδεται με ειδική πλειοψηφία μετά από σύσταση της Επιτροπής. Τόσο οι στρατηγικές κατευθύνσεις (άρθρο 4) όσο και η ειδική ανά χώρα καθοδήγηση θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα. Αμφότερες θα χρησιμεύουν ως βάση για την υποβολή, εκ μέρους των κρατών μελών, πιθανών προτάσεων σχετικά με συνεκτικές δέσμες μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στο πλαίσιο του δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα. Εντέλει, εναπόκειται στα κράτη μέλη να επιλέγουν αν θα συμμετάσχουν και θα υποβάλουν επιλέξιμες δέσμες μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων προκειμένου να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο του δημοσιονομικού μέσου.

Το δημοσιονομικό μέσο μπορεί να ορίσει ελάχιστο ποσοστό εθνικής συγχρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού κόστους των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 6 ορίζει ότι, βάσει εκτίμησης της Επιτροπής, το Συμβούλιο θα προσδιορίζει τα κράτη μέλη τα οποία θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική ύφεση για τους σκοπούς της διαφοροποίησης του ποσοστού εθνικής συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο του μελλοντικού δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα.

 

Ο προτεινόμενος κανονισμός επιβεβαιώνει τον κανόνα της ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 136 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ σε σχέση με τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τις συστάσεις του Συμβουλίου: δικαίωμα ψήφου θα έχουν μόνο τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ (άρθρο 7)